Massimiliano SALINI Massimiliano SALINI
Massimiliano SALINI

Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit)

Jäsen

Italia - Forza Italia (Italia)

syntynyt : , Soresina (CR)

Kahdeksas vaalikausi Massimiliano SALINI

Poliittiset ryhmät

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) - Jäsen

Kansalliset puolueet

 • 01-07-2014 / 30-09-2015 : Unione di Centro (Italia)
 • 01-10-2015 / 01-07-2019 : Forza Italia (Italia)

Jäsen

 • 01-07-2014 / 15-07-2014 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Suhteista Intiaan vastaava valtuuskunta
 • 16-07-2014 / 18-01-2017 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Autoalan päästömittauksia käsittelevä tutkintavaliokunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta
 • 02-02-2017 / 01-07-2019 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Talousrikoksia, veropetoksia ja veronkiertoa käsittelevä erityisvaliokunta

Varajäsen

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Suhteista Mashrek-maihin vastaava valtuuskunta
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Valtuuskunta Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 19-01-2017 / 01-02-2017 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Pääasiallinen toiminta parlamentissa

Mietinnöt – esittelijänä

Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Mietinnöt – varjoesittelijänä

Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Lausunnot – valmistelijana

Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustamisesta sekä asetusten (EU) N:o 912/2010, (EU) N:o 1285/2013 ja (EU) N:o 377/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU kumoamisesta

11-10-2018 TRAN_AD(2018)626706 PE626.706v02-00 TRAN
Massimiliano SALINI

LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014, pääluokka III - Komissio ja toimeenpanovirastot

17-02-2016 TRAN_AD(2016)572938 PE572.938v02-00 TRAN
Massimiliano SALINI

LAUSUNTO yritysveropolitiikkojen avoimuuden, koordinoinnin ja lähentymisen edistämisestä Euroopan unionissa

11-11-2015 ITRE_AD(2015)564914 PE564.914v03-00 ITRE
Massimiliano SALINI

Lausunnot – varjovalmistelijana

Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2019

25-09-2018 ITRE_AD(2018)623785 PE623.785v02-00 ITRE
Jens GEIER

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi päästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille ja uusille kevyille kuljetusajoneuvoille osana unionin kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja asetuksen (EY) N:o 715/2007 muuttamisesta (uudelleenlaadittu teksti)

18-09-2018 TRAN_AD(2018)619220 PE619.220v05-00 TRAN
Karima DELLI

LAUSUNTO esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2019

30-08-2018 TRAN_AD(2018)622233 PE622.233v02-00 TRAN
Pavel TELIČKA

Suulliset kysymykset

Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suullisesti vastattavia kysymyksiä, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 136 artikla

Ensisijaiset tiedustelut

Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle kirjallisesti vastattavia ensisijaisia tiedusteluja, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 139 artikla, liite III

Muu toiminta parlamentissa

Kirjalliset äänestysselitykset

Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

Maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevat valvontavaatimukset ja erityiset säännöt (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) IT

04-04-2019

In qualità di referente per Forza Italia in commissione Trasporti, ho seguito da vicino ogni fase del pacchetto mobilità per ben due anni, e ho infine votato a favore di questa relazione. Ho ritenuto infatti fondamentale difendere gli interessi dell'Italia contro le posizioni di altri Paesi che avrebbero invece voluto una maggiore liberalizzazione, ai danni delle nostre imprese e dei nostri lavoratori. I paesi dell'est Europa hanno infatti fino a oggi approfittato di un esagerato squilibrio tra salari e oneri assicurativi per fare "dumping sociale" e concorrenza sleale ai danni degli autotrasportatori dei Paesi a Ovest dell'Unione, tra cui l'Italia. Questa nostra vittoria in Parlamento, permetterà di modernizzare il settore europeo dei trasporti rendendolo più equo sul piano sociale e più competitivo sul piano economico. In particolare, essa garantirà: norme più chiare sulla retribuzione dei conducenti e sui loro periodi di riposo, affinché i conducenti possano tornare a casa a intervalli regolari e non debbano spendere il periodo di riposo obbligatorio alla fine della settimana nella cabina del camion; limite di tre giorni per i trasporti di "cabotaggio" e la registrazione dei passaggi di frontiera tramite i tachigrafi; meno controlli su strada, ma più efficaci.
Per tutti questi motivi ho deciso di sostenere con forza il pacchetto.

Päivittäinen ja viikoittainen ajoaika, vähimmäistauot ja lepoajat sekä ajopiirtureilla tapahtuva paikannus (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) IT

04-04-2019

In qualità di referente per Forza Italia in commissione Trasporti, ho seguito da vicino ogni fase del pacchetto mobilità per ben due anni, e ho infine votato a favore di questa relazione. Ho ritenuto infatti fondamentale difendere gli interessi dell'Italia contro le posizioni di altri Paesi, che avrebbero invece voluto una maggiore liberalizzazione, ai danni delle nostre imprese e dei nostri lavoratori. I paesi dell'est Europa, hanno infatti fino ad oggi, approfittato di un esagerato squilibrio tra salari e oneri assicurativi per fare "dumping sociale" e concorrenza sleale ai danni degli autotrasportatori dei Paesi a Ovest dell'Unione, tra cui l'Italia. Questa nostra vittoria in Parlamento permetterà di modernizzare il settore europeo dei trasporti rendendolo più equo sul piano sociale e più competitivo sul piano economico. Con riferimento alla relazione sui tempi di guida e di riposo, sono particolarmente soddisfatto delle misure che sono state adottate, relative al divieto di riposo in cabina: in questo modo gli autotrasportatori saranno maggiormente tutelati e sulle nostre strade verrà garantita una maggiore sicurezza.

Maantieliikennealan kehitykseen mukauttaminen (A8-0204/2018 - Ismail Ertug) IT

04-04-2019

La relazione sull'adattamento all'evoluzione del settore dei trasporti, è il terzo testo del già citato Pacchetto mobilità. Anche in questo caso, ho deciso di sostenere la relazione dell'on. Ertug, perché ritengo di fondamentale importanza, porre un freno alla liberalizzazione del settore dell'autotrasporto e al dumping sociale esercitato in particolar modo, dalle imprese di trasporto dei paesi dell'est dell'Unione. Nello specifico, il Parlamento ha approvato un periodo massimo di cabotaggio di tre giorni, a seguito del quale il conducente dovrà ritornare nel paese di provenienza. Si tratta di un importante passo avanti a tutela dei nostri autotrasportatori, attualmente fortemente penalizzati dalla concorrenza dei paesi dell'est.
Per tutti questi motivi ho votato a favore del testo.

Kirjalliset kysymykset

Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Yksittäiset päätöslauselmaesitykset

Jäsen voi jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksen Euroopan unionin toimialaan liittyvästä asiasta. Käsiteltäväksi otetut päätöslauselmaesitykset lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan, joka päättää sovellettavasta menettelystä. 143 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka)

**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto digitaalisten teknologioiden potentiaaliin tietämyksen yleistä saamista parannettaessa

12-09-2016 P8_DCL(2016)0085 Rauennut
Andrea COZZOLINO Catherine STIHLER Nicola DANTI Antanas GUOGA Lambert van NISTELROOIJ Sergio Gaetano COFFERATI Massimiliano SALINI Marisa MATIAS Michela GIUFFRIDA Alfred SANT
Jättämispäivä : 12-09-2016
Raukeamispäivä : 12-12-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 81 - 13-12-2016

Kirjallinen kannanotto uskonnonvapauden edistämiseen Pakistanissa ja Asia Bibin aiheettoman pidätyksen tuomitsemiseen

25-05-2016 P8_DCL(2016)0055 Rauennut
Antonio TAJANI Lars ADAKTUSSON György HÖLVÉNYI Mairead McGUINNESS Elisabeth MORIN-CHARTIER Jan OLBRYCHT Marijana PETIR Cristian Dan PREDA Massimiliano SALINI Silvia COSTA David Maria SASSOLI Patrizia TOIA Dennis de JONG Peter van DALEN
Jättämispäivä : 25-05-2016
Raukeamispäivä : 25-08-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 282 - 25-08-2016

Ilmoitukset

Euroopan parlamentti on arkistoinut alkuperäisen allekirjoitetun ja päivätyn ilmoituksen.

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg

Postiosoite

 • European Parliament


  1047 Bruxelles