Miroslav RADAČOVSKÝ Miroslav RADAČOVSKÝ
Miroslav RADAČOVSKÝ

Sitoutumattomat

Slovakia - Independent (Slovakia)

syntynyt : , Lutina

Kirjalliset äänestysselitykset Miroslav RADAČOVSKÝ

Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

Sen toteaminen, että on olemassa selvä vaara, että Puolan tasavalta loukkaa vakavasti oikeusvaltioperiaatetta SK

17-09-2020

Európska únia sa skladá z 27 členských štátov, ktoré mnohé museli meniť svoju legislatívu na to, aby do tohto spoločenstva vstúpili. Všetky členské štáty prostredníctvom svojich čelných predstaviteľov tak, ako im ukladá ich základný zákon, ratifikovali prístupové zmluvy, kde sa zaviazali dodržiavať zakladajúce zmluvy EÚ a primárne právo EÚ.
Jedným z hlavných predpokladov, aby sa štát v Európe stal členským štátom EÚ, je materiálny právny štát. Mnohí tento pojem nie celkom chápu a som nemilo prekvapený, že aj niektorí z mojich kolegov - europoslancov v tom nie celkom majú jasno. Základom právneho štátu je dodržiavanie práva štátnymi orgánmi, ktoré musia konať, ako im káže zákon, a nesmú konať tak, ako im nekáže. Tzn., že nesmú ísť nad rámec povolení, ktoré sú zakotvené v zákonoch. Pričom každý štátny orgán má presne dané, čo konať môže a čo konať musí.
Základom pre toto je chápanie rozdelenia mocí v štáte. Tam, kde má konať zákonodarná moc, nesmie konať žiadna iná. Lenže ono to platí aj opačne! Ak má niekde konať prokuratúra, zákonodarná moc, ani tá na úrovni EÚ, nesmie zasahovať do jej kompetencií. Ak to urobí, materiálny právny štát sa mení na formálny a s tým absolútne nesúhlasím, čo som týmto hlasovaním aj deklaroval.

EU:n rakennuskannan energiatehokkuuspotentiaalin maksimointi SK

17-09-2020

Maximalizácia potenciálu energetickej hospodárnosti budov je jedným, nie však jediným, z prvých krokov k sebestačnosti domácností. Existujú však regióny v celej Európskej únii, ktoré majú problém s teplom v zimných mesiacoch, prípadne s vodou, inde nie je dokončená napr. kanalizácia. Ak sa podarí splniť čo i len polovičku toho, čo je obsahom tejto správy, ktorú som svojím hlasovaním podporil, je aj možnosť vytvoriť približne jeden milión pracovných miest (správa uvádza cca dva milióny). Samozrejme správa predpokladá, že každý členský štát má brať ohľady na svoje domáce ukazovatele, čo je výhodou, keďže mnohé samosprávy aj na Slovensku nemajú dostatok finančných prostriedkov spolupodieľať sa na výstavbách chýbajúcich infraštruktúr. Podporou samospráv ale aj MSP je možné dosiahnuť maximum, čo bude pre obyvateľov EÚ len a len prínosom. Nezanedbateľné pre mňa je v tejto správe aj samotná ochrana kultúrneho dedičstva.

Lääkepula - kuinka ratkaista kasvava ongelma SK

17-09-2020

Nedostatok liekov v niektorých členských štátoch by mohol byť riešený tak, ako sa to uvádza v tejto správe. Vďaka globalizácii sme si zvykli, že môžeme veľa vecí dovážať, a pomer výroby a dovozu liekov sa za niekoľko desaťročí otočil. Podiel, ktorý dnes predstavuje 60 % až 80 % aktívnych farmaceutických zložiek (API), sa vyrába mimo Európy, najmä v Číne a v Indii. Pričom pred 30 rokmi sa do Európy dovážalo iba 20 % API. Tento dnešný pomer nie je z hľadiska sebestačnosti EÚ s ohľadom na zdravie jeho obyvateľstva výhodný, skôr by som ho nazval žalostným. Preto som uvítal iniciatívu predloženú v tejto správe a svojím hlasom som ju podporil.

Romanien kansallisten integrointistrategioiden täytäntöönpano: romanitaustaisiin henkilöihin kohdistuvien kielteisten asenteiden torjunta Euroopassa SK

17-09-2020

Snáď som si dobre pozrel kalendár, ktorý mi hovorí, že sa nachádzame v 21. storočí.
Je pre mňa obrovským prekvapením, ako sa dnešní politici stavajú k ľudským právam. Oni si myslia, že o nich môžu rozhodovať?! Som dosť dlho na tomto svete, aby som si bol vedomý toho, že diskriminácia, či už negatívna alebo pozitívna, nikdy k ničomu dobrému neviedla. Veď je známe, že „cesta do pekla je dlaždená dobrými úmyslami“.
Neustále poukazovanie na to, kto má akú farbu pleti, k akej rase patrí a ktoré etnikum zastupuje, je presným opakom toho, o čo sa mnohí snažia. Keď sa ja pozriem na niekoho, vidím človeka. Ak niektorí vidia „čiernych“, „bielych“, „Rómov“, a podobne, a nie ľudí, resp. človeka, som úprimne zhrozený! Vidieť rozdiely medzi ľuďmi a neustále na ne poukazovať, vyzdvihovať niečo, čo nie je v ľudských silách zmeniť, je minimálne prejavom nezrelej osobnosti.
Ľudské práva boli, sú a budú! Jedinou úlohou štátu, je ich dodržiavanie a to bez ohľadu na rasu, farbu pleti, alebo čohokoľvek iného! Dodržiavanie, a nie neustále poukazovanie na tieto rozdiely!
Som znechutený z toho, ako je možné, že v 21. storočí sa ešte nájdu jedinci, ktorí na tieto rozdiely poukazujú!
Ľudí treba posudzovať podľa činov!

Ylimääräisen Eurooppa-neuvoston kokouksen valmistelu, erityisesti vaarallinen eskaloituminen ja Turkin rooli itäisellä Välimerellä SK

17-09-2020

Návrh uznesenia som podporil, keďže vnímam, že Turecko nie celkom plní to, na čom sa s EÚ dohodlo, a to vo viacerých otázkach. Nelegálne prieskumné a vrtné práce Turecka vo východnom Stredozemí vedú k intenzívnej a nebezpečnej militarizácii východného Stredozemia, čo predstavuje vážnu hrozbu pre mier a bezpečnosť celého regiónu. Turecko je rovnako ako aj Slovenská republika členom NATO. Nie je normálne, aby sa „spojenecký štát“ takto správal. Preto som uvítal tento návrh, aby sa spory medzi Tureckom a Gréckom urovnali mierovými prostriedkami. Ide hlavne o sprostredkovanie dialógu, z čoho som nadšený, keďže len dialóg vedený konštruktívne vedie k cieľu, a tým musí a aj je mier a dodržiavanie zmlúv.

Covid-19: terveysarviointien ja riskiluokituksen koordinointi EU:ssa sekä vaikutukset Schengenin alueeseen ja sisämarkkinoihin (RC-B9-0257/2020) SK

17-09-2020

S obsahom tohto Spoločného návrhu uznesenia som sa nedokázal stotožniť a na rozdiel od svojich kolegov europoslancov zo Slovenska, som hlasoval ako jediný proti.
Napriek mnohým vynikajúcim bodom v tomto návrhu, sa nedokážem stotožniť s bodom 27., v ktorom sa poukazuje na to, že väčšina členských štátov už vyvinula aplikácie na sledovanie kontaktov v súvislosti s ochorením COVID-19. V tomto bode sa ale konštatuje nasledovné:
„interoperabilita týchto aplikácií sa dosiahne na úrovni EÚ do októbra s cieľom umožniť celoúnijné sledovanie v súvislosti s ochorením COVID-19; povzbudzuje Komisiu a členské štáty k tomu, aby ďalej nabádali občanov, aby používali tieto aplikácie, a aby tak robili v plnom súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov“.
Nesúhlasím so sledovaním občanov, keďže mnohí z mojich kolegov aj pred voľbami propagovali zrušenie nariadenia GDPR, a preto nie som úprimne presvedčený, že by bola dodržiavaná ochrana údajov. Právo na súkromie je antitotalitárnym právom. Je hranicou, ktorá nás delí od policajného štátu.
Som si vedomý toho, že nie každý to musí takto vidieť, ale som už dostatočne dlho na tomto svete na to, aby som vedel, ktorú hranicu nesmieme prekročiť.

Kaupunkien ja vihreän infrastruktuurin merkitys – Vihreämpien kaupunkien eurooppalainen teemavuosi 2022 (B9-0243/2020) SK

17-09-2020

Aarhuský dohovor, ktorého signatárom je aj Slovenská republika, stanovuje určité priority v oblasti životného prostredia. Na dosiahnutie týchto cieľov treba však začať od seba, a to príkladom, ktorý je nasledovaniahodný.
Ako je z návrhu uznesenia o Európskeho roku zelenších miest 2022 zjavné, ide o Zelenú infraštruktúru - Zveľaďovanie prírodného kapitálu Európy.
Som si vedomý toho, že Európa samotná našu modrú planétu nedokáže zachrániť, aby zostala zelená. Zeleň je dôležitá a podpora tejto iniciatívy je v našom záujme. Ekologizácia miest pomáha podporovať biodiverzitu a môže zohrávať dôležitú úlohu pri zmierňovaní krízy v tejto oblasti. Samozrejme dobré mestské plánovanie, vysadená pôda a priepustné chodníky sú lepšie pri zvyšovaní zadržiavania vody, čo je pre obyvateľov miest len a len výhodou.
Je dôležité, aby sme napredovali v tejto oblasti a hlavne a predovšetkým v tejto iniciatívne neboli a nezostali sami. Nie je možné zachovať a chrániť životné prostredie iba na a v Európe. Očakávam preto, že Aarhuský dohovor budú dodržiavať aj ostatné štáty, nielen tie, ktoré ho ratifikovali.
S týmto prianím a odhodlaním a nadšením pre Zelenšiu Európu som tento návrh uznesenia podporil.

Alusten polttoöljynkulutusta koskevien tietojen maailmanlaajuinen tiedonkeruujärjestelmä (A9-0144/2020 - Jutta Paulus) SK

16-09-2020

Pri najlepšej vôli som sa nestotožnil úplne so zmenami vykonanými v nariadení s cieľom náležite zohľadniť globálny systém zberu údajov o spotrebe lodného paliva. Ak nebol prijatý pozmeňujúci návrh č. 71, za ktorý som hlasoval, a teda sa nezaviedla nahlasovaciu povinnosť CO2 aj pre vojnové lode, nemohol som hlasovať za tieto zmeny. Keďže vojská masívne prispievajú k emisiám skleníkových plynov.
Áno, som za demilitarizáciu a uvedomujem si dôležitosť životného prostredia, a hlavne to, čo pre nás naše oceány znamenajú. Preto je pre mňa záhadou, prečo tento pozmeňovací návrh neprešiel, a preto som nemohol hlasovať za tento návrh, ale rôzne ďalšie zmeny v ňom som považoval za natoľko pozitívne, že som nemohol hlasovať ani proti, preto som sa zdržal.

EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano (A9-0136/2020 - Sven Mikser) SK

16-09-2020

V Správe o vykonávaní dohody o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom sa nachádza opis mediálneho prostredia v Gruzínsku, ktoré je podľa tejto správy dynamické a pluralistické, pričom sa ale zdôrazňuje, že toto prostredie je aj polarizované. Súhlasím s tým, ako je sloboda médií opísaná aj v tomto dokumente. Nie som však ochotný tolerovať vágne definície v tejto správe, napríklad to, ako sú opísané kybernetické útoky namierené proti gruzínskym inštitúciám a médiám, ktoré sú prevažne pripisované ruským aktérom.
Prevažne? Pripisované? Ako je toto možné? Nie je možné obviniť subjekt medzinárodného práva bez toho, aby boli dodané nezvratné dôkazy.
Na tomto som sa odmietol spolupodieľať a preto som hlasoval proti.

EU:n tehtävä maailman metsien suojelemisessa ja ennallistamisessa (A9-0143/2020 - Stanislav Polčák) SK

15-09-2020

Odlesňovanie je fenomén, ktorý sa našou planétou neblaho šíri a má negatívny dopad na viacero faktorov. Obchod v lesnom hospodárstve musí mať svoje pravidlá, inak sa ťažba dreva podpíše aj na našom zdraví. Zmena klímy, ktorá je tiež sprievodným znakom odlesňovania, má negatívny vplyv na viacero odvetví.
Je povinnosťou našej generácie dávať na planétu a jej pľúca, ako sa lesom hovorí, pozor a zo všetkých síl sa snažiť o ich ochranu. Sme povinní správať sa ako dobrý hospodára, ako kvalitný správca, ktorý planétu nezdedil, iba ju dostal do nájmu a musí sa zo všetkých síl snažiť, aby pod jeho správou sa veci jemu zverené zveľadili. Aj z tohto dôvodu som túto správu podporil svojím hlasom.

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg