Miroslav RADAČOVSKÝ Miroslav RADAČOVSKÝ
Miroslav RADAČOVSKÝ

Sitoutumattomat

Slovakia - Independent (Slovakia)

syntynyt : , Lutina

Kirjalliset äänestysselitykset Miroslav RADAČOVSKÝ

Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

Tšekin tasavallan pääministeriä koskevan tutkimuksen uudelleenaloittaminen EU:n varojen väärinkäytön ja mahdollisten eturistiriitojen johdosta (B9-0192/2020) SK

19-06-2020

Kolegovia z Európskeho parlamentu, ktorí pripravovali toto Uznesenie, hneď v bode 1. deklarujú, že „Európsky parlament víta obnovenie trestného stíhania českého predsedu vlády v súvislosti s jeho účasťou v projekte Bocianie hniezdo; verí, že české súdnictvo bude v tejto veci postupovať nezávisle a nebude podliehať nijakému politickému vplyvu;“.
Ak platí druhá veta tohto bodu, čo samozrejme platí, pretože do súdnictva by v žiadnom prípade nemala zasahovať žiadna iná moc, tak nechápem opodstatnenie tohto uznesenia. Ako právnik a ako bývalý sudca môžem povedať, že tzv. teória zdania nezávislosti a nestrannosti súdnictva je narušená, ak dôjde k akémukoľvek vplyvu. Preto som odmietol toto uznesenie podporiť svojím hlasom.

Matkailu ja liikenne vuonna 2020 ja sen jälkeen (RC-B9-0166/2020, B9-0166/2020, B9-0175/2020, B9-0177/2020, B9-0178/2020, B9-0180/2020, B9-0182/2020, B9-0184/2020) SK

19-06-2020

Po vypuknutí krízy v dôsledku ochorenia COVID-19 sa do nelichotivého stavu dostala aj svetová ekonomika a jedným z najpostihnutejších sektorov sa stal cestovný ruch. Tento segment viaže na seba rôzne ďalšie sektory hospodárstva, nie sú to len cestovné kancelárie a dopravcovia. Uznesenie, o ktorom sa hlasovalo, upozorňuje na rôzne ťažkosti a medzi iným vyzýva Komisiu aj na vytvorenie európskeho systému cestovných záruk. Upozorňoval som, že vydávanie cestovných poukážok nie je dostatočným opatrením a veľmi kvitujem, že Európsky parlament zahrnul do znenia uznesenia aj výzvu, ktorej podstata spočíva v tom, aby boli cestujúci nabádaní na kúpu cestovného poistenia. Je to určite lepšia forma ochrany svojich prostriedkov, ako cestovné poukážky, kde v dôsledku krízy málokto čo i len tuší, ako sa kríza vyvinie ďalej a či vôbec niektorí, ktorí radi cestovali, budú opätovne ochotní sa vrátiť k poznávaniu sveta. Pretože cestovné poukážky, hoci aj s neobmedzenou platnosťou či už na dobu alebo osobu, nútia spotrebiteľov konať určitým spôsobom, ktorí im nemusí vyhovovať. Som rád, že toto uznesenie reflektuje aj moje myšlienky, a preto som ho svojím hlasom v pléne podporil.

Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla: tiettyjen määräaikojen lykkääminen covid-19-pandemian vuoksi (C9-0134/2020) SK

19-06-2020

Jedným z najväčších problémov, ktorým Európska únia a jej členské štáty čelia, sú okrem terorizmu a organizovaného zločinu aj daňové úniky. Aby sa predchádzalo daňovým únikom, bolo do pléna preložené legislatívne uznesenie, ktorým sa menili určité pravidlá. Keďže som toho názoru, že Európska únia a predovšetkým jej členské štáty by mali dbať na svoje financie a ochraňovať tým záujmy svojich občanov, toto uznesenie som podporil svojím hlasom.

Poikkeuksellisen väliaikaisen tuen tarjoaminen maaseuturahastosta covid-19-epidemian vastatoimena (asetuksen (EU) N:o 1305/2013 muuttaminen) (C9-0128/2020 - Norbert Lins) SK

19-06-2020

Ekonomické ukazovatele v tomto období vyznievajú veľmi nepriaznivo pre poľnohospodárov a MSP. Práve tieto sú najviac postihnuté. Preto bolo na pôde Európskeho parlamentu prijaté opatrenie, ktoré umožňuje členským štátom využívať dostupné finančné prostriedky v rámci svojich existujúcich programov rozvoja vidieka s cieľom podporiť poľnohospodárov a malé a stredné podniky. Podpora, ktorej výška nesmie presiahnuť 7.000 eur, sa má vyplatiť do 30. júna 2021 na základe žiadosti o podporu schválených príslušným orgánom do 31. decembra 2020.
Keďže toto považujem za rozumné riešenie, podporil som pozíciu Európskeho parlamentu v prvom čítaní aj svojím hlasom a dúfam, že Rada EÚ a národné parlamenty, ktorým sa rovnako táto pozícia predkladá, budú súhlasiť so zmenami, aby sa finančné prostriedky mohli čo najskôr dostať k tým, ktorých existencia je ohrozená.

Eurooppalainen kansalaisaloite: keruu-, tarkastus- ja tutkintavaiheiden määräaikoja koskevat väliaikaiset toimenpiteet covid-19-pandemian vuoksi (C9-0142/2020 - Loránt Vincze) SK

19-06-2020

V demokracii občania vykonávajú moc buď prostredníctvom volených zástupcov alebo priamo. Na to, aby EÚ konala v otázkach jej predložených priamo formou občianskej iniciatívy, musí byť iniciatíva zaregistrovaná v Komisii. Nariadenie, ktoré stanovuje podrobnosti a postupy takejto iniciatívy, predpokladá registráciu a potom najdlhšie do 12 mesiacov od jej zaregistrovania organizátori zbierajú od signatárov vyhlásenia o podpore tejto iniciatívy. Lenže kvôli kríze a následnému zatvoreniu hraníc a aj karanténe, ktorú mnohé štáty zaviedli, bolo nemožné dodržať tieto termíny. Preto bolo nutné tieto predĺžiť, aby demokratické procesy mohli fungovať a pokračovať bez toho, aby štátne opatrenia mali negatívne dôsledky na vôľu občanov. Z tohto dôvodu som tieto pozmeňujúce návrhy podporil aj svojím hlasom.

Rasisminvastaiset mielenosoitukset George Floydin kuoleman johdosta (B9-0194/2020, B9-0195/2020, B9-0196/2020, B9-0197/2020) SK

19-06-2020

Podľa Ústavy Slovenskej republiky „ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné“. Napriek tomu, že by som sa mohol vyjadriť k všetkým pojmom, ozrejmím len ten posledný – „nezrušiteľné“. Tento pojem je limitom pre zákonodarcu. Či už v národnom parlamente, ale aj pre jedného zo zákonodarcov EÚ, čiže Európsky parlament. Pamätajúc aj na Preambulu Charty základných práv EÚ, ktorá uvádza, že „Únia prispieva k zachovaniu a rozvoju týchto spoločných hodnôt pri rešpektovaní rozmanitosti kultúr a tradícií národov Európy, ako aj národné identity členských štátov a organizácie ich orgánov verejnej moci…“.
Pojmom „nezrušiteľné“ dal suverén limit zákonodarcovi a ľudské práva vyňal z dispozície poslancov. Žiaden demokratický parlament nesmie siahnuť na ľudské práva a odkrajovať z nich. Jeho jedinou úlohou je ich ochrana. Tieto sú dedičstvom našej generácie. Našou povinnosťou je tento poklad uchovať pre naše dcéry a synov, aby ich oni mohli odovzdať ďalej.
Napriek niektorým hlbokým myšlienkam uvedeným v tomto Uznesení, obsahuje aj také, s ktorými som sa nevedel stotožniť. Stotožňujem sa s tým, že nie každú sféru života je schopný zákonodarca pokryť predpismi. Práve preto by to nemal robiť.
Z tohto dôvodu som sa tohto hlasovania zdržal.

Kiinan kansantasavallan hyväksymä Hongkongin kansallisen turvallisuuden laki ja EU:n tarve puolustaa Hongkongin laajaa autonomiaa (RC-B9-0169/2020, B9-0169/2020, B9-0171/2020, B9-0173/2020, B9-0174/2020, B9-0176/2020, B9-0181/2020, B9-0193/2020) SK

19-06-2020

Tzv. politika „jednej krajiny - dvoch systémov“ zaručovala Hongkongu nezávislosť na zvyšku Číny. Medzi inými atribútmi garantovala zachovanie autonómie a nezávislosť výkonnej, zákonodarnej a súdnej moci. Verím tomu, že túto dohodu nepodpisovali strany s vedomím, že ju v budúcnosti porušia. Takéto niečo nepredpokladám.
I keď toto vyhlásenie deklarovali Čína a Spojené kráľovstvo v roku 1984, malo by sa dodržiavať aj dnes. V prípade, že niektorá zo strán nie je už spokojná z jeho znením, existujú aj civilizované cesty, ako zmeniť jednotlivé ustanovenia na prospech všetkých. Môj názor spočíva v tom, že v takomto prípade by sa v prvom rade malo jednať o vyjadrenie väčšiny obyvateľstva, a nie politikov. Štát, ale aj autonómiu, netvoria len skaly, domy a lesy s riekami. Štát sú v prvom rade ľudia, ktorí tam žijú. Z tohto dôvodu som nehlasoval ani negatívne, ani pozitívne v tomto prípade.

Schengen-alueen tilanne covid-19-pandemian puhkeamisen jälkeen (B9-0165/2020) SK

19-06-2020

Nepatrím medzi euroskeptikov, ako si mnohí myslia. Som za lepšie a hlavne v mieri fungujúcu Európu. Stratil som v bojoch o tieto ciele príliš veľa rodinných príslušníkov na to, aby som tieto výdobytky považoval za samozrejmosť. Napriek tomu tvrdím, že momentálne fungovanie Európskej únie v mnohom zaostáva za tým, ako nám je to prezentované. No jedným z najväčších výdobytkov dnešnej doby sa ukazuje byť schengenský priestor, ktorý je bez kontrol na vnútorných hraniciach. Keď cestujem autom po Európe, tento stav hodnotím pozitívne. Uzavretie vnútorných hraníc po vypuknutí ochorenia COVID-19 bol jedným z prvých krokov vlád naprieč svetom. Lenže vďaka takýmto opatreniam zostávali rodiny odtrhnuté od seba. Jav, ktorý ako otec a starý otec hodnotím negatívne. Uznesenie o situácii v schengenskom priestore po vypuknutí COVID-19 som podporil preto, lebo ako vždy tvrdím, musíme hľadať strednú cestu. Takú, ktorá nebude diskriminovať na základe kilometrov, zamestnania, prípadne iných podmienok. Ochrana hraníc štátu je dôležitá pre každý štát. Ochrana jeho obyvateľov rovnako. Ale pozitívne výsledky v tomto smere musia byť dosiahnuté takými opatreniami, ktoré vôbec nenarúšajú ľudské práva, resp. do nich zasahujú minimálne. Z vyššie uvedených dôvod som toto uznesenie podporil aj svojím hlasom.

Raja- ja kausityöntekijöiden eurooppalainen suojelu covid-19-kriisin yhteydessä (B9-0172/2020) SK

19-06-2020

Európska ochrana cezhraničných a sezónnych pracovníkov v kontexte krízy spôsobenej ochorením COVID-19 je dôležitá a k téme som vystúpil aj v pléne Európskeho parlamentu. Tvrdím, že spoluzákonodarca musí reflektovať požiadavky všetkých občanov EÚ a musí rozmýšľať aj do budúcnosti. Musí myslieť na to, že tieto podmienky a sezónne zamestnanie sa môže raz týkať aj mužov a žien z Francúzska, Švédska, prípadne aj z iných krajín, ktorí budú prichádzať do krajín východnej Európy pracovať. Preto som toto uznesenie podporil aj svojím hlasom.

EU:n vammaisstrategia vuoden 2020 jälkeen (B9-0123/2020) SK

18-06-2020

Ako človek znalý práva na Slovensku, mám možno oproti niektorým kolegom výhodu. Priznávam, že zároveň som toho názoru, že sa to môže zdať niekedy aj ako moja nevýhoda. Niekedy sú totiž predkladané texty, ktoré po preštudovaní vo mne vyvolávajú určitú neistotu, ale hlavne rozpačitosť. Tým, že právo na Slovensku poznám, musím konštatovať, že po komparácii jednotlivých právnych predpisov v iných častiach Európy som miestami v rozpakoch. Právne inštitúty, ktoré poznáme na Slovensku, sú v mnohom pokrokové.
Po podrobnom preštudovaní tohto dokumentu som nadobudol pocit, že predkladateľ tohto Uznesenia mal tie najlepšie motívy a tie najlepšie predsavzatia, čo hodnotím veľmi pozitívne.
Negatívnou stránkou tohto dokumentu nie je len označenie osôb formulované ako „hluchoslepých“. Skôr by som preferoval „kombinovanie postihnutia zraku a sluchu“, prípadne „zároveň nevidiaci a nepočujúci“.
Súhlasím s tým, že osoby s kombináciou postihnutia zraku a sluchu by mali mať právo voliť, ako sa v uznesení upozorňuje. Pre mňa zostáva otázkou, prečo na to treba upozorňovať, keď napr. na Slovensku takejto diskriminácii nikto nepodlieha. Zároveň by som skromne upozornil na to, prečo tento dokument obsahuje len otázky aktívneho volebného práva.
Nakoľko som sa ale absolútne nedokázal stotožniť s bodom 15. tohto uznesenia, hlasovania som sa zdržal.

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg