Margrete AUKEN Margrete AUKEN
Margrete AUKEN

Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä

Jäsen

Tanska - Socialistisk Folkeparti (Tanska)

Kahdeksas vaalikausi Margrete AUKEN

Poliittiset ryhmät

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Socialistisk Folkeparti (Tanska)

Varapuheenjohtaja

  • 13-10-2014 / 09-03-2017 : Suhteista Palestiinaan vastaava valtuuskunta
  • 10-03-2017 / 01-07-2019 : Suhteista Palestiinaan vastaava valtuuskunta

Jäsen

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Vetoomusvaliokunta
  • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Suhteista Palestiinaan vastaava valtuuskunta
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Valtuuskunta Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Vetoomusvaliokunta

Pääasiallinen toiminta parlamentissa

Osallistuminen täysistuntoihin

Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä

Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Mietinnöt – varjoesittelijänä

Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Lausunnot – valmistelijana

Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO ehdotuksesta oikeusasiamiehen ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevista yleisistä ehdoista 9 päivänä maaliskuuta 1994 annetun parlamentin päätöksen 94/262/EHTY, EY, Euratom muuttamisesta

27-11-2018 PETI_AD(2018)623941 PE623.941v02-00 PETI
Margrete AUKEN

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojattujen tiettyjen teosten ja muun aineiston esteettömien kappaleiden rajatylittävästä vaihdosta unionin ja kolmansien maiden välillä sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi

27-01-2017 PETI_AD(2017)595392 PE595.392v02-00 PETI
Margrete AUKEN

LAUSUNTO eurooppalaisen kansalaisaloitteen Right2Water seurannasta

13-05-2015 PETI_AD(2015)551864 PE551.864v02-00 PETI
Margrete AUKEN

Lausunnot – varjovalmistelijana

Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO erillisvirastojen parlamentaarisen valvonnan varmistavien säännösten ja yhteisen julkilausuman täytäntöönpanosta

22-01-2019 ENVI_AD(2019)628575 PE628.575v02-00 ENVI
Ivo BELET

LAUSUNTO tekoälyä ja robotiikkaa koskevasta kokonaisvaltaisesta Euroopan unionin teollisuuspolitiikasta

21-11-2018 ENVI_AD(2018)623609 PE623.609v02-00 ENVI
Bolesław G. PIECHA

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Digitaalinen Eurooppa -ohjelman perustamisesta vuosiksi 2021–2027

13-11-2018 ENVI_AD(2018)629529 PE629.529v01-00 ENVI
Adina-Ioana VĂLEAN

Päätöslauselmaesitykset

Ajankohtaisista asioista voidaan jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, jos valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä sitä pyytää. Päätöslauselmaesityksistä äänestetään täysistunnossa. 132 artikla, 136 artikla, 139 artikla, 144 artikla

Suulliset kysymykset

Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suullisesti vastattavia kysymyksiä, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 136 artikla

Muu toiminta parlamentissa

Kirjalliset äänestysselitykset

Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

EU:n lammas- ja vuohialan nykytilanne ja tulevaisuudennäkymät (A8-0064/2018 - Esther Herranz García) DA

03-05-2018

Jeg anerkender fuldt ud vigtigheden af og fordelene ved en velfungerende sektor for opdræt af geder og får i EU, men det må aldrig ske på bekostning af biodiversitet, naturpleje og sund fornuft. Kommissionens undersøgelse viser, at der ikke er behov for at åbne de vigtige og underimplementerede fugle- og habitatdirektiver. Tværtimod skal disse vigtige direktiver bevares og beskyttes for ikke at underminere den naturforvaltning, som de foreskriver. Betænkningens støtte til at revidere habitatdirektivet for at tillade jagt på ulve er i direkte konflikt med denne konklusion. Behovet for at jage ulve er baseret på en myte, da der ikke er nogen studier, der viser, at de skulle være farlige for deres omgivelser. Tværtimod viser flere studier, at ulve i naturen bidrager til biodiversiteten og en sund natur. Derfor har jeg valgt at stemme imod rapporten sammen med flertallet i den grønne gruppe.

Ilmailustrategia Euroopalle (A8-0021/2017 - Pavel Telička) DA

16-02-2017

Jeg deler fuldt ud de Grønnes bedømmelse af betænkningen. Det er en skandale, at den nærmest er renset for initiativer til at gøre noget ved luftfartens voldsomme skadevirkning på miljøet og især klimaet. Det er strengt nødvendigt at tage hånd om den store CO2-udledning, støjforurening etc. fra flytrafikken. Hvis vi skal forhindre en klimakatastrofe, må der handles nu. Imidlertid er de alvorlige sociale problemer inden for luftfartsbranchen en anden grim side af udviklingen. De elendige forhold for såvel kabinepersonale som piloter er såvel sikkerhedsmæssigt som socialt uacceptable og skal løses. Den ekstreme priskonkurrence i luftfarten er et ræs mod bunden og medvirkende til, at de andre transportformer udkonkurreres – hvilket er en del af truslen mod klimaet. Da denne side af problemerne ved luftfarten håndteres rimeligt i luftfartsstrategien, har jeg valgt at stemme for betænkningen trods dens alvorlige mangler.

Kirjalliset kysymykset

Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Yksittäiset päätöslauselmaesitykset

Jäsen voi jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksen Euroopan unionin toimialaan liittyvästä asiasta. Käsiteltäväksi otetut päätöslauselmaesitykset lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan, joka päättää sovellettavasta menettelystä. 143 artikla

Ehdotukset unionin säädökseksi

Jäsenet voivat pyytää komissiota esittämään unionin säädöstä (uutta säädöstä tai voimassa olevan säädöksen muuttamista). 47 artikla

Ehdotus unionin säädökseksi EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI veriplasman keruun edistämisestä Euroopan unionissa

18-12-2018 B8-0591/2018

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka)

**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto lyijyn käytön ehkäisemiseen

03-10-2016 P8_DCL(2016)0106 Rauennut
Monika BEŇOVÁ Tibor SZANYI Davor ŠKRLEC Nessa CHILDERS Ivan JAKOVČIĆ József NAGY Zigmantas BALČYTIS Biljana BORZAN Karin KADENBACH Nikos ANDROULAKIS Tomáš ZDECHOVSKÝ Jan KELLER Kateřina KONEČNÁ Jiří MAŠTÁLKA Jo LEINEN Michèle RIVASI Bogusław LIBERADZKI Sergei STANISHEV Stanislav POLČÁK Margrete AUKEN Marc TARABELLA
Jättämispäivä : 03-10-2016
Raukeamispäivä : 03-01-2017
Allekirjoittajien lukumäärä : 94 - 04-01-2017

Kirjallinen kannanotto tulevien sukupolvien oikeuksien edustamiseen ja sukupolvien väliseen oikeudenmukaisuuteen unionin päätöksenteossa ja politiikassa

07-03-2016 P8_DCL(2016)0020 Rauennut
Benedek JÁVOR Margrete AUKEN Miriam DALLI José Inácio FARIA Enrico GASBARRA Eva KAILI Jean LAMBERT Giovanni LA VIA Jo LEINEN Victor NEGRESCU Sirpa PIETIKÄINEN Pavel POC Dario TAMBURRANO
Jättämispäivä : 07-03-2016
Raukeamispäivä : 07-06-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 51 - 08-06-2016

Kirjallinen kannanotto mikromuovisaasteen vähentämiseen

01-02-2016 P8_DCL(2016)0006 Rauennut
Catherine BEARDER Roberta METSOLA Ricardo SERRÃO SANTOS Margrete AUKEN Brian HAYES Gerben-Jan GERBRANDY Marco AFFRONTE Linnéa ENGSTRÖM Françoise GROSSETÊTE José Inácio FARIA Kathleen VAN BREMPT
Jättämispäivä : 01-02-2016
Raukeamispäivä : 01-05-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 340 - 02-05-2016

Ilmoitukset

Euroopan parlamentti on arkistoinut alkuperäisen allekirjoitetun ja päivätyn ilmoituksen.

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg