Helmut SCHOLZ : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/Pohjoismaiden vihreä vasemmisto - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : DIE LINKE. (Saksa)

Jäsen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kansainvälisen kaupan valiokunta
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kansainvälisen kaupan valiokunta
 • 21-05-2012 / 30-06-2014 : Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Varajäsen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
 • 16-09-2009 / 12-06-2012 : Suhteista Etelä-Aasian maihin vastaava valtuuskunta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
 • 06-03-2012 / 30-06-2014 : Suhteista Mercosur-maihin vastaava valtuuskunta

all-activities 

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Mietinnöt – varjoesittelijänä 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO tutkimusraportista troikan (EKP, komissio ja IMF) roolista ja toiminnoista euroalueen ohjelmamaiden osalta  
- AFCO_AD(2014)526301 -  
-
AFCO 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista ja monta aluetta kattavasta musiikkiteosten oikeuksien lisensoinnista verkkokäyttöä varten sisämarkkinoilla  
- INTA_AD(2013)508022 -  
-
INTA 
LAUSUNTO geenivaroja koskevista teollis- ja tekijänoikeuksien kehitysnäkökulmista: vaikutus köyhyyden vähentämiseen kehitysmaissa  
- INTA_AD(2012)497979 -  
-
INTA 

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO kauden 2014–2020 monivuotista rahoituskehystä koskevista neuvotteluista: kokemukset ja tulevat vaiheet  
- AFCO_AD(2014)528017 -  
-
AFCO 
LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Indonesian tasavallan kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen tekemisestä takaisinottoa koskevien kysymysten osalta  
- AFET_AD(2014)526352 -  
-
AFET 
LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä niiden kilpailulainsäädännön soveltamista koskevasta yhteistyöstä  
- INTA_AD(2013)521671 -  
-
INTA 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto liikunnanopetuksen sopeuttamiseen lahjakkaiden vammaisten oppilaiden ja terveiden oppilaiden liikunnallisten taitojen kehittämiseksi kestävällä tavalla  
- P7_DCL(2013)0001 - Rauennut  
Adam GIEREK , Cristian-Silviu BUŞOI , Cornelia ERNST , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Małgorzata HANDZLIK , Jolanta Emilia HIBNER , Philippe JUVIN , Alexander MIRSKY , Norica NICOLAI , Helmut SCHOLZ , Joanna SENYSZYN , Hannu TAKKULA  
Jättämispäivä : 15-04-2013
Raukeamispäivä : 15-07-2013
Allekirjoittajien lukumäärä : 164 - 15-07-2013

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista 

Yhteystiedot