Please fill this field
Ilhan KYUCHYUK Ilhan KYUCHYUK
Ilhan KYUCHYUK

Grúpa Renew Europe

Comhalta

an Bhulgáir - Movement for Rights and Freedoms (an Bhulgáir)

Dáta Breithe : , Sevlievo

Written explanations of vote Ilhan KYUCHYUK

Is féidir le Feisirí míniú i scríbhinn dá vóta sa suí iomlánach a thíolacadh. Riail 194

19-06-2020

Гласувах в подкрепа на резолюцията за транспорта и туризма, тъй като тя призовава за предприемането на силно необходими и навременни мерки за възстановяване на един от най-тежко засегнатите сектори след пандемията на COVID-19.
С резолюцията припомняме позицията на парламента за възстановяване на функционалността на границите въз основава на принципа на не-дискриминация, при еднакви условия и третиране между всички-държави членки и техни граждани със сходна епидемична обстановка. Настояваме и Комисията да отдаде нужната значимост на туристическия сектор при оформяне на пакета за възстановяване, без това да доведе до допълнителна административна тежест. Не на последно място подчертаваме и важността при изготвянето на следващата многогодишна финансова рамка да бъде добавена специална бюджетна линия за устойчив туризъм, както и специален, целеви финансов инструмент за туризма и подчертаваме необходимостта да бъдат разгледани и оценени нов подходи спрямо достъпа до Европа на туристи от трети страни, например чрез въвеждане на онлайн заявления за виза.

18-06-2020

I voted in favour of the resolution because the withdrawal of the UK from the EU affects millions of citizens and it is time to move forward with negotiations on the future relationship. The EU and its Member States have to remain united throughout the negotiation and send a strong political signal because no real progress has been achieved, with the exception of very small openings in a limited number of areas. Therefore, any agreement on a new relationship between the EU and the UK must be coherent and adapted to the geographical proximity of both parties and to the high level of interconnectedness of both parties’ economies.

18-06-2020

I voted in favour of the resolution on the Conference on the future of Europe because 10 years after the entry into force of the Lisbon Treaty and 70 years after the Schuman Declaration it is time to take a critical look at the state of our European democracy and decision-making processes. The financial and economic crisis, the migration crisis, the internal and the external challenges, and the recent COVID19 pandemic proved that EU is far from being a completed project. In many cases, we failed to ensure solidarity and coordination that are needed to move our union forward. Therefore, the Council and the Commission have to engage in negotiations to find common agreement on the establishment of the Conference on the Future of Europe before the summer break. It is time the Council to overcome the differences and despite the COVID19 pandemic to come with concrete plan because this the Conference on the Future of Europe will be an opportunity to rethink our union and hear the voices of the citizens.

17-06-2020

. – Гласувах в подкрепа на доклада относно статистиката на Общността за миграцията и международната закрила, тъй като той подобрява правната рамка по отношение на предоставянето на задълбочени и разширени по обхват статистически данни от държавите членки. Убеден съм, че предоставянето на статистически данни на ЕС ще подобрява работата по политики на Европейско ниво. Подходът, основан на точни факти и цифри, е особено необходим спрямо области като миграцията, тъй като предоставянето на база за по-добра картина на ситуацията в целия ЕС подпомага работата при изготвяне на законодателство и правни актове в бъдеще.

17-06-2020

Подкрепих доклада относно съгласие на Европейския парламент спрямо сключването на евро-средиземноморското споразумение за въздухоплавателни услуги между ЕС и Израел, което да замени съществуващите споразумения. Новата рамка предполага цялостен подход по отношение на хармонизирането на регулацията с оглед законодателството на ЕС, като гарантира равнопоставеност за икономическите оператори, лоялна конкуренция и спазване на европейските изисквания за социални стандарти и права на пътниците.

15-05-2020

I voted in favour of this report because the current crisis caused by the COVID-19 outbreak is having a very negative impact on the economic and financial stability of the regions affected by enlargement and the neighbourhood policy. All the EU enlargement and neighbourhood partners are set for a recession this year. Depending on the spread of the virus, as well as of its economic consequences, there is also a clear and imminent risk related to social stability and security within the region and beyond. The decision of the European Commission to use Macro Financial Assistance (MFA) to support the Neighbourhood countries in the context of the COVID-19 crisis at this stage is crucial for our partners and will help them to overcome the health and economic crisis.

15-05-2020

I have supported this proposal because the aviation sector is of strategic importance to the European Union, and makes a vital contribution to the EU's overall economy and employment and it is critical that the EU takes action to support the EU sector in this unprecedented times. Lower demand, border closure and temporary restrictions on air travel connections inside the EU and between the EU and large international markets mean that passenger air travel is likely to further decline significantly because of the impact of the COVID-19. As the aviation sector is of strategic importance to the EU we have to ease the impact of this pandemic by introducing an ambitious and coordinated policy response.

15-05-2020

Гласувах в подкрепа на настоящия доклад, защото в тази безпрецедентна ситуация, породена от COVID-19, трябва да определим специфични и временни мерки, приложими за подновяването и удължаването на валидността на някои удостоверения, свидетелства и разрешителни в областта на автомобилния, железопътния и вътрешния воден транспорт и морската сигурност. Кризата с COVID-19 породи извънредни обстоятелства, които засягат нормалните дейности на компетентните органи в държавите членки.
Такъв е случаят със свидетелствата за управление на превозни средства, проверките на техническата изправност и лицензите на Общността и за да се гарантира гладкото функциониране на вътрешния пазар, се нуждаем от тези временни мерки. Те целят да преодолеят тези ситуации и да гарантират както правната сигурност, така и правилното функциониране на съответните актове.

15-05-2020

Гласувах в подкрепа на доклада, защото избухването на COVID-19 оказва сериозно въздействие върху морския транспорт и върху финансовата устойчивост на операторите в него.
В тази безпрецедентна ситуация временната отмяна или отсрочването на плащането на таксите за ползване на пристанищната инфраструктура могат да помогнат на операторите на кораби. В Регламент (ЕС) 2017/352 от държавите членки се изисква да осигурят събирането на такса за ползване на пристанищната инфраструктура, но с тази нова преходна разпоредба ще дадем възможност на държавите членки да разрешат на управителните органи на пристанищата да преустановят, намалят или временно да отложат събирането.
Също така, тъй като на този етап няма как да се предвиди продължителността на въздействието на пандемията от COVID-19 върху сектора на морския транспорт, приветствам предложението на Комисията преходната разпоредба да се прилага за периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г.

15-05-2020

I voted in favour of this report because in the light of COVID-19 outbreak, most of the remaining 17 Member States have requested a delay to transposition. Claiming they will be unable to complete the necessary legislation before 16 June 2020 due to the extraordinary circumstances, it is vital to provide legal clarity and certainty, in particular to the railway industry. Therefore, I completely support the Commission proposal for a short delay of three months as reasonable and will ensure the continuity of the transport of goods and persons. But also will provide a coherent legal framework and implementation of the technical pillar of the Fourth Railway Package.

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg