Please fill this field
Fredrick FEDERLEY Fredrick FEDERLEY
Fredrick FEDERLEY

Grúpa Renew Europe

Leas-Chathaoirleach

an tSualainn - Centerpartiet (an tSualainn)

Dáta Breithe : , Köping

Written explanations of vote Fredrick FEDERLEY

Is féidir le Feisirí míniú i scríbhinn dá vóta sa suí iomlánach a thíolacadh. Riail 194

10-07-2020

Centerpartiet har genomgående i omröstningen om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik röstat emot förslag i betänkandet som innebär att EU:s mandat på arbetsmarknadsområdet och det sociala området ökar. Centerpartiet anser att betänkandet saknar grundläggande referenser till uppdelningen av ansvar mellan medlemsstaterna och EU vad gäller dessa politikområden. Vi har därför röstat emot betänkandet i den slutgiltiga omröstningen. Centerpartiet motsätter sig implementering i form av lagstiftning av den sociala pelaren samt förslag som ökar EU:s inflytande inom pensions- och skattesystem, lönesättning, sociala förmåner, sjukvård, utbildning och bostadsbyggande. Betänkandet uppmuntrar dessutom till ökad politisk intervention i sociala frågor i EU och dynamiken mellan arbetsmarknadens parter. En sådan utveckling kan Centerpartiet inte ställa sig bakom.

10-07-2020

Denna fråga gäller en invändning från parlamentet mot kommissionens förslag att i förväg bevilja användning av kromtrioxid, ett klassificerat cancerogent och miljöfarligt ämne, med villkoret att den ansökande måste skicka in utebliven kompletterande information i ett senare skede. Den här typen av godkännande vid bristande ansökning ansågs olagligt av domstolen den 7 Mars 2019. Ansökan för kromtrioxid gäller fyra användningar och har direkt påverkan på 32 000 arbetare. Den sökande har inte presenterat tillräckligt med bevis för att det inte finns alternativa ämnen för dessa användningsområden och ansökan bör därför inte godkännas. Invändningen bör dock inte påverka de användare som använder ämnet där tillgängliga alternativ saknas, såsom inom rymdtekniken. Därför röstade jag för invändningen mot användningen av kromtrioxid, då det behövs en noggrann analys över vilka användningsområden som inte har tillgängliga alternativ för att minska exponeringen och riskerna för arbetare.

10-07-2020

Denna fråga gäller en invändning från parlamentet mot kommissionens förslag till förlängning av godkännandet av 26 aktiva ämnen i bekämpningsmedel. Invändningen gäller ett av de 26 aktiva substanserna, flumioxazine. I invändningen uppmanas kommissionen att dra tillbaka sitt godkännande av substanserna baserat på att en vidare utredning av flumioxazine måste slutföras. Jag röstade emot denna invändning eftersom vi måste ha förtroende för den oberoende vetenskapliga bedömning som redan har utförts av EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet (EFSA) och eftersom dessa substanser alla redan har genomgått och klarat de strikta säkerhets- och miljöbedömningar som krävs enligt EU: s regler.

10-07-2020

Varje år försvinner miljarder kronor på grund av pengatvätt och korruption i EU, och siffrorna går stadigt åt fel håll. Det är tydligt att det krävs gränsöverskridande samarbete för att få bukt med denna typ av internationell brottslighet. Medlemsländerna måste bli bättre på att implementera existerande lagstiftning och EU behöver fler verktyg för att effektivt kunna vidta de åtgärder som behövs – givetvis alltid med respekt för principerna om subsidiaritet och personlig integritet. Därför har jag valt att stödja denna resolution.

10-07-2020

Det är viktigt att dra lärdomar av coronakrisen och vad den inneburit för Europas förmåga att hantera denna typ av pandemier. EU har under krisens gång både beskyllts för att göra för mycket och för lite, och det kommer behövas en ordentlig utvärdering av de verktyg som EU har på plats för att bemöta exempelvis pandemier, samt de strukturer som finns för samordning mellan länderna. Dock är det för Centerpartiet viktigt att principen om subsidiaritet och uppdelning av kompetens mellan EU och medlemsstaterna respekteras. Hälsa och sjukvård hanteras framförallt av medlemsstaterna, och i denna resolution fanns en ambition att utöka EU:s påverkan på hälsa och sjukvård; t.ex. genom en EU-fond för sjukhusutbyggnad och europeisk lagstiftning relaterad till äldrevård. En utvärdering av EU:s totala hantering av krisen ska definitivt göras, så att vi står bättre rustade i framtiden, men vi är inte beredda att redan nu föreslå en maktförskjutning från medlemsländerna till EU:s institutioner i dessa frågor, varför vi valde att rösta emot resolutionen.

08-07-2020

Centerpartiet har genomgående under behandlingen av det så kallade mobilitetspaketet verkat för rättvisa villkor, både ur konkurrens- och arbetsmiljösynpunkt. Centerpartiet har ställt sig bakom den slutgiltiga överenskommelse som fattats mellan Rådet och Europaparlamentet. Det är särskilt viktigt att den europeiska transport- och åkerisektorn får långsiktiga förutsättningar att bedriva verksamhet genom gemensamma regler. Regelefterlevnad och kontroll är viktiga element för att säkerställa att de nya reglerna efterlevs av aktörerna, både beställare och utförare.

19-06-2020

Centerpartiet ser allvarligt på anklagelserna om korruption och intressekonflikt vad gäller Tjeckiens premiärministers mottagande av stöd från EU:s jordbruksfonder. Alla sådana misstankar ska utredas, och det är mycket viktigt att Andrej Babiš accepterar vad de pågående utredningarna kommer fram till och agerar i linje med vad som krävs av honom. Misstankar om den här typen av intressekonflikter på högsta politiska nivå undergräver tyvärr medborgarnas förtroende för EU, vilket är olyckligt och allvarligt för EU:s legitimitet.

19-06-2020

Centerpartiet har i detta betänkande motsatt sig förslag som förskjuter inflytande över finans- och penningpolitiken från medlemsstater och nationella riksbanker till EU-nivå och Europeiska centralbanken (ECB). Centerpartiet har röstat emot förslag som ämnar att ytterligare bredda kapitalmarknadsunionen och bankunionen, särskilt förslag som skapar ömsesidig finansiell riskfördelning mellan unionens medlemmar. Bankunionen bör även framöver vara ett delsamarbete som Sverige ska ställa sig utanför. För Centerpartiet är det däremot viktigt att bankunionen och dess medlemmar har genomgripande och fungerande regler att förhålla sig till. Detta betänkande berör generella regeltillämpningar samt specifika regleringsmässiga policyförslag. Centerpartiet har mot bakgrund av detta valt att ställa sig bakom betänkandets andemening och generella inriktning.

19-06-2020

Centerpartiet vill inte se en ökning av EU:s budget och är också kritiska till den ökning av egna resurser som slås fast i betänkandet. Dessutom vill Centerpartiet behålla det nationella självbestämmandet vad gäller sysselsättningspolitiken, varför vi inte kunnat rösta för detta betänkande.

19-06-2020

Att ta avstånd från alla sorters rasism, hat och våld är en självklarhet. Europaparlamentet har nu med all önskvärd tydlighet visat att vi fördömer rasismen och polisvåldet i USA. Det är dock lika viktigt att EU inte glömmer bort sin egen rasism och vårt koloniala arv. Lagstiftningen kring diskriminering ser tyvärr väldigt olika ut i EU:s medlemsländer och många lever inte ens upp till de regler som finns. Därför är jag mycket glad över att få stödja denna viktiga resolution, där vi, med tydliga och konkreta förslag på åtgärder, stakar ut vägen mot ett annat Europa.

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg