Veuillez remplir ce champ
Karin KARLSBRO Karin KARLSBRO
Karin KARLSBRO

Grúpa Renew Europe

Comhalta

an tSualainn - Liberalerna (an tSualainn)

Dáta Breithe : , Roslags-Bro

Written explanations of vote Karin KARLSBRO

Is féidir le Feisirí míniú i scríbhinn dá vóta sa suí iomlánach a thíolacadh. Riail 194

30-01-2020

Jag är liberal feminist och kommer aldrig att acceptera att kvinnor och män får olika lön för lika arbete. Löneskillnader märks hela livet: det kan handla om att kvinnor får en lägre ingångslön för det första jobbet, har svårare att göra karriär eller får lägre pension. Det genomsnittliga könsrelaterade lönegapet är hela 16 % i EU – ett EU som bygger på värden som icke-diskriminering och jämställdhet mellan män och kvinnor. Mer transparens och bättre kartläggning möjliggör ett snabbare och mer framgångsrikt arbete för att stänga lönegapet.
Liberalerna vill se skarpare åtgärder för mer jämställdhet i hela EU men värnar samtidigt om den svenska modellen. De åtgärder som efterfrågas får inte inskränka den svenska partsmodellen. Det är viktigt att krossa fler glastak inom arbetslivet. Vi delar problembeskrivningen i punkt 13 i resolutionen, men vi ställer oss inte bakom förslag om kvotering till bolagsstyrelser. Det är även avgörande för Liberalerna att riktlinjer tas fram i samarbete med arbetsmarknadens parter och att de inte skapar orimligt stor administration för företag när de ska efterlevas. Som det sägs i resolutionen är det också viktigt att kraven på små och medelstora företag anpassas efter företagens förutsättningar.

18-12-2019

Liberalerna är för kvalificerad majoritet i parlamentet i skattefrågor vad gäller just skatter rörande klimat, exempelvis en skatt på koldioxid.
Men huruvida kvalificerad majoritet ska räcka för skattefrågor på fler politikområden, till exempel i den fråga om digital skatt som behandlas i dag, har Liberalerna ännu inte tagit ställning till. Oavsett vilket, så vill vi ta ett helhetsgrepp på frågan om beskattningsrätt på EU-nivå. Vi vill inte att en så komplex fråga ska beslutas genom att vi slentrianmässigt röstar för beskattningsrätt i resolutioner som primärt handlar om något annat.
Därför har jag idag i resolutionen ”Rättvis beskattning i en digitaliserad och globaliserad ekonomi ” avstått från att rösta i punkt 23, 36, 39, 41, och 42 och avstått från att rösta för resolutionen som helhet då den berör frågor om digital skatt och beskattning i EU generellt, frågor som Liberalerna och jag anser kräver mer analys innan EU börjar fatta beslut och ta ställning om dem. Det ska tilläggas att resolutionen inte är ett lagförslag utan enbart ett ställningstagande från parlamentet.
Liberalerna är fortfarande principiellt öppna för beskattning på vissa områden på EU-nivå, men det finns många infallsvinklar att ta hänsyn till och det är aldrig bra att fatta beslut innan man gjort en grundlig analys, vilket EU ännu inte gjort i detta fall.

28-11-2019

Läget för klimatet är akut. Det är ingen åsikt. Det är fakta. Europaparlamentet har satt ner foten och uppmanar EU att ta täten i det globala arbetet för att rädda klimatet med höga mål. Men det handlar inte bara om att sätta upp tuffa mål, man måste också fatta modiga beslut. Utsläppen måste bort.
Liberalerna vill helst se en gemensam koldioxidskatt på EU-nivå. Vi vill också, precis som en majoritet i parlamentet, att kärnkraft ska kunna vara en del av lösningen på klimatutmaningen.

24-10-2019

Lagar och regler finns till av en anledning, så även när det gäller begränsningar av bruket av cancerogena ämnen. Dessa begränsningar finns till för att skydda medborgare oavsett om de är konsumenter eller arbetstagare. Liberalerna anser att kommissionen bör göra om denna prövning och göra en mycket mer träffsäker bedömning. Endast i de specifika fall då det inte finns något motsvarande material skall undantag ges.

24-10-2019

Ett gott skydd för europeiska konsumenter, tydliga regler för Europas företag och goda förutsättningar för europeisk turistnäring är viktigt. Dessa kan, och bör, självklart revideras och justeras då brister uppdagas men det är inte något som kan göra retroaktivt. De regler som gällde för exempelvis flygpassagerares rättigheter eller för bolagskonkurser när resebolaget Thomas Cook Group begärde konkurs är de regler som bör gälla när nu konkursen är ett faktum. Det är inte heller i en resolution om situationen kring ett visst bolag som krav på nya åtgärder från kommissionen bör lyftas. Detta bör, när det är befogat, göras genom ett noga utrett eget förslag från Europaparlamentet.

23-10-2019

Det är hög tid att vi i Europa ställer om vår ekonomi. Den europeiska energimixen måste bestå av fossilfria alternativ, såsom vind-, vatten- och kärnkraft. I ett sådant läge är det inte rimligt att det runt om i Europa förekommer stora subventioner till fossila bränslen. Vi vill på sikt se ett stopp för alla former av subventioner till fossila bränslen, på alla politiska nivåer inom EU. Men ändringsförslaget tar inte sikte på en sådan avtrappning som vi vill se. Jordbruksstödets andel av EU:s budget måste minska; liberalerna vill att hälften av dagens jordbruksstöd ska omfördelas till satsningar på forskning och utveckling. Alla direktstöd och marknadsstörande regler ska fasas ut så snart som möjligt. Ett effektivt och modernt jordbruk bidrar aktivt till att nå klimatmålen och garanterar hållbar livsmedelsproduktion. Ändringsförslag 37 tar sikte på något annat.

10-10-2019

Europa står inför många riktigt stora utmaningar. Medborgarna har goda skäl att ha höga förväntningar på vad EU levererar och hur gemensamma resurser används.
EU-samarbetet behöver fördjupas på en rad områden, vilket kräver stora omprioriteringar inom dagens budgetramar. EU:s budget bör fokusera helt på områden med tydligt europeiskt mervärde, t.ex. forskning, infrastruktur, migration, brottsbekämpning, utrikespolitik och bistånd, i första hand genom kraftiga omprioriteringar från jordbruksstöd och regionalpolitik, men budgeten kan också behöva öka. Detta var Liberalerna uppriktiga med i valrörelsen.
I dag tog Europaparlamentet ställning till en resolution om långtidsbudgeten. I resolutionen återspeglas inte alls den omprioritering och det minskade jordbruks- och regionalstöd som Liberalerna vill se. Tvärtom föreslås att de ligger kvar på samma nivåer som hittills. I resolutionen som förhandlats fram av de fyra största partigrupperna (EPP, S&D, Renew och De Gröna) slås det också fast en budget på 1,3 procent av medlemsländernas BNI. Detta ska jämföras med kommissionens förslag om 1,1 procent av medlemsländernas BNI.
Liberalerna vill satsa på viktiga områden inom EU, men samtidigt kräver vi en budget som gör kraftiga omprioriteringar där varje skattekrona ger mervärde till medborgarna. Det uppnås inte genom resolutionens förslag, och därför röstade jag emot resolutionen.

10-10-2019

Liberalerna vill se ett Europa som håller ihop socialt och där ekonomisk tillväxt kombineras med sociala reformer för att bidra till att höja den ekonomiska standarden särskilt i de länder som i dag är ekonomiskt skörast. Alla EU-medborgare måste kunna ha rätt till ett fullgott socialt skyddsnät i sina respektive hemländer. Ansvaret för detta vilar på de enskilda medlemsländerna, men EU-nivån kan också på olika sätt bidra till en sådan utveckling.
Liberalerna står naturligtvis bakom den svenska modellen och särskilt principen om kollektivavtal som förhandlas mellan parterna på arbetsmarknaden. Vi noterar att även om detta betänkande talar om minimilöner så refereras till respekten för nationella lösningar med kollektivavtal.
Detta betänkande inkluderar både aspekter som vi stöder och aspekter som vi motsätter oss, men i slutändan anser vi att de positiva aspekterna överväger, varför jag valt att rösta för betänkandet.

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg

Seoladh poist

  • European Parliament
    Rue Wiertz
    Willy Brandt 07M031
    1047 Bruxelles