Veuillez remplir ce champ
Radka MAXOVÁ Radka MAXOVÁ
Radka MAXOVÁ

Grúpa Renew Europe

Comhalta

an tSeicia - ANO 2011 (an tSeicia)

Dáta Breithe : , Pardubice

Written explanations of vote Radka MAXOVÁ

Is féidir le Feisirí míniú i scríbhinn dá vóta sa suí iomlánach a thíolacadh. Riail 194

26-03-2020

. – Rozhodla jsem se podpořit návrh Evropské komise, který se zabývá přidělováním letištních časů na letištích. Podle pravidel pro přidělování letištních časů na letištích v EU musí letečtí dopravci využívat alespoň 80 % svých přidělených letištních časů, aby o ně v dalším roce nepřišli. To za současné situace v souvislosti s koronavirem vedlo k provozování letů s poloprázdnými letadly, což je špatné jak z ekonomického, tak ekologického hlediska. Proto jsem se rozhodla podpořit návrh Evropská komise, aby letecké společnosti od této povinnosti byly dočasně osvobozeny, aniž by ztratily svá práva. Je třeba teď dopravnímu sektoru, který je těžce zasažen, pomáhat, ne ho zatěžovat byrokracií.

26-03-2020

. – Naše hospodářství a zdravotnictví je pod nevídaným tlakem, a proto jsem během prvního mimořádného plenárního zasedání hlasovala pro „Investiční iniciativu pro reakci na koronavirus“, která členským státům poskytne 37 miliard EUR z Fondu soudržnosti na pomoc při řešení dopadů krize COVID-19. Jedním z hlavních cílů iniciativy je podpora malých a středních podniků poskytováním likvidity, což pomůže zachovat pracovní místa. Iniciativa také pomůže posílit investice do produktů a služeb, které to teď potřebují, jako například zdravotnické služby. Je třeba co nejvíce zamezit negativním dopadům krize na zdravotnictví a ekonomiku a jsem proto ráda, že jsme schopni v tomto ohledu reagovat rychle.

26-03-2020

. – Jsem toho názoru, že v případě závažných mimořádných událostí v oblasti veřejného zdraví, jako je ta současná, by Unie měla prokázat svou solidaritu s členskými státy a se státy, které v současné době jednají o přistoupení k Unii. Hlasovala jsem proto pro umožnění využívání Fondu solidarity Evropské unie, který byl do této doby omezen na pomoc při přírodních katastrofách, na pomoc v případě závažných mimořádných událostí v oblasti veřejného zdraví. To umožní poskytování finanční pomoci postiženým států, abychom tak pomohli jejich občanům, přispěli k rychlému návratu k běžnému životu a omezili šíření koronaviru.

13-02-2020

Rozhodla jsem se podpořit návrh usnesení o prioritách EU pro 64. zasedání Komise OSN pro postavení žen. Rovnost žen a mužů je jedno z nejzásadnějších témat dnešní doby. Ženy stále čelí nejrůznějším formám diskriminace, sexuálnímu násilí a obtěžování, jsou často ekonomicky znevýhodněny. Doporučení, která jsou v usnesení sepsána, většinou podporuji. Zejména doporučení týkající se zlepšení ekonomického a politického postavení žen, větší zapojení žen na trhu práce a zlepšení podpory podnikání žen. Jsou to klíčové faktory pro dosažení dlouhodobého hospodářského růstu. Finanční nezávislost žen a řešení jejich nezaměstnanosti jsou velmi důležité oblasti a je potřeba zde přijmout rázná opatření, která povedou k definitivnímu odstranění rozdílů v odměňování a důchodech žen a mužů. Dalším důležitým bodem je přístup dívek a žen ke všem úrovním vzdělávání. Hlasovala jsem však proti pozměňovacímu návrhu číslo 2, který chce zasahovat do soukromého sektoru, volá po konkrétních, ambiciózních a okamžitých opatřeních (například důsledná politická opatření a ve všech vládních institucích zřídit kontaktní místa pro otázky rovnosti žen a mužů a změny klimatu v bodě af), což je vždycky problematické, a také podle mě přespříliš zdůrazňuje feminismus a feministická hnutí.

12-02-2020

Rozhodla jsem se usnesení Evropského parlamentu o strategii EU pro vymýcení praktiky mrzačení ženských pohlavních orgánů ve světě spolupodepsat a podpořit při hlasování. Především souhlasím s tím, že pro vymýcení této kruté praxe je důležité zapojit muže a chlapce do změny vztahů a chování k opačnému pohlaví a do podpory emancipace žen a dívek. Sdílím rovněž znepokojení z toho, že v některých zemích sílí tendence k „medikalizaci“ mrzačení ženských pohlavních orgánů, dokonce i v zemích, kde je tato tradice nezákonná, a že ji provádí rostoucí počet zdravotnických pracovníků. Nejdůležitějším bodem usnesení je však podle mě tento: „vyzývá Komisi, aby do připravované strategie EU pro rovnost žen a mužů zahrnula akce usilující o ukončení mrzačení ženských pohlavních orgánů a poskytování péče obětem, aby byla sepsána inkluzivním jazykem a ve všech oblastech pravomocí EU obsahovala pevné závazky a jasné ukazatele a aby stanovila pravidelné podávání zpráv a silný monitorovací mechanismus, tak aby byla zaručena veřejná odpovědnost všech orgánů a institucí EU i členských států.“ Myslím, že se jedná o velmi důležitou iniciativu. Praktika mrzačení ženských pohlavních orgánů nemá v civilizované společnosti co dělat a EP musí přispět k jejímu vymýcení.

30-01-2020

Rozhodla jsem se při hlasování o návrhu usnesení o rozdílech v odměňování žen a mužů zdržet, ačkoli jsem byla spoluautorkou původně předloženého textu. Důvodem jsou některé pozměňovací návrhy, které byly do usnesení prohlasovány a s nimiž nemohu souhlasit, zejména pak pozměňovací návrh číslo 1, který podle mě nepřijatelně zasahuje do soukromého sektoru a chce ukládat donucovací opatření a sankce soukromým podnikům „připravovaná směrnice by měla zahrnovat silná donucovací opatření a sankce pro případ nedodržování a měla by se vztahovat na soukromý i veřejný sektor – s náležitým zřetelem ke specifikům malých a středních podniků (MPS).“ Rovnost žen a mužů v odměňování i obecně mi velmi leží na srdci a budu se o ni nadále zasazovat. Mám však úctu k soukromému podnikání a také ke kompetencím jednotlivých členských států, které by měly být respektovány. Situace se navíc přece jen zlepšuje, i když pomalu – například v EU byla nedávno schválena směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem, což je krok správným směrem, a já věřím, že další budou následovat. Budu se o to snažit i jako stínová zpravodajka frakce Renew Europe zprávy o strategii EU pro rovnost žen a mužů za výbor CULT.

29-01-2020

Rozhodla jsem se podpořit dohodu mezi EU a Velkou Británii o brexitu. Mrzí mě, že se naši britští přátelé rozhodli Evropskou unii opustit, protože byli výbornými kolegy nám všem. Nicméně se k odchodu rozhodli v demokratickém referendu, jehož výsledek musíme respektovat. Schválená dohoda je lepší i pro naše lidi, protože nám dává přechodné období, během nějž se ještě do konce roku 2020 nic nemění a je možné vyjednat podmínky budoucího partnerství, které budou vyhovovat oběma stranám. Zároveň se UK a EU rozcházejí v dobrém, což je pro taková vyjednávání vždy lepší. Čechům žijícím ve Spojeném království dohoda zaručuje, že tam mohou nadále pracovat, studovat a čerpat zdravotní péči beze změny minimálně do konce přechodného období, a také to, že se přijatelný model vyjedná i do budoucna. Kdyby naopak UK odešlo bez dohody, uvrhlo by to všechny do nejistoty. Totéž platí pro české firmy, které s UK obchodují. Británie je naší pátou nejdůležitější exportní destinací, a proto bude chtít i Česko udržet s UK co nejhlubší vzájemné vztahy nejen v obchodní oblasti, ale i v oblasti zahraničněpolitické či bezpečnostní, v nichž je Británie náš významný partner. Zároveň ale chceme udržet jednotu v rámci EU.

19-12-2019

Usnesení o tvrdém zákroku proti nedávným demonstracím v Íránu jsem podpořila proto, že chci vyjádřit solidaritu s tisícovkami Íránců, kteří v listopadu letošního roku vyšli do ulic a protestovali, jejich protesty však byly krvavě potlačeny. Mnoho lidí bylo zabito, zadrženo a mučeno, mezi nimi i ženy a děti.
Paní Marjam Rajaviová, vůdčí postava íránské opozice, kterou jsme přivítali ve Štrasburku v září, mluvila o tom, že režim odmítal vydávat těla obětí masakru v roce 1988 jejich rodinám. Dnes se dle zpráv děje v Íránu něco podobného. Íránský režim tají přesný počet mrtvých a opět odmítá vydat jejich těla rodinám. Proto je nutné, aby Evropská unie přehodnotila svůj současný přístup k Íránu, který selhává. Naše další vztahy s Íránem musíme podmínit propuštěním neprávem zadržených. Zároveň by bylo na místě, aby Organizace spojených národů podnikla vyšetřovací misi, která by v Íránu provedla přezkum situace a navštívila tamní vězení. Základní práva, jako je svoboda projevu a shromažďování, musí být dodržována za všech okolností.

18-12-2019

Návrh usnesení o veřejné diskriminaci osob LGBTI a nenávistných projevech vůči nim, včetně zákazu vstupu osobám LGBTI do některých oblastí jsem podpořila proto, že v Evropské unii prokazatelně dochází k nárůstu útoků a diskriminace vůči této komunitě. Bohužel se na tom často podílí politici nebo veřejní představitelé. Přitom by to naopak měli být oni, kdo zajistí ve svých zemích klid a soudržnost. Jenže odpověď ze strany ostatních politiků je často slabá, čímž dochází k normalizaci násilí a nenávisti.
Vyhlášení zón se zvýšenou agresivitou vůči LGBTI lidem v Polsku je naprosto alarmující případ, který by nás okamžitě měl v myšlenkách vrátit do 30. let 20. století, kdy také začaly vznikat zóny, kam neměli přístup Židé, a všichni víme, co následovalo: žluté hvězdy na kabátech, pak ghetta a nakonec genocida. Historie nás učí, že dialog a tolerance jsou potřeba. Je třeba říct jasné „NE“ nastupujícímu ohrožení demokracie.

28-11-2019

. – Usnesení Evropského parlamentu o přistoupení EU k Istanbulské úmluvě o prevenci a potírání násilí vůči ženám jsem podpořila z důvodu, že je pro mne jakákoli forma násilí naprosto nepřijatelná. Sama prosazuji ratifikaci Istanbulské úmluvy v České republice, velmi mě mrzí, že k ní dosud nedošlo, ačkoli se k tomu ČR přijetím úmluvy zavázala. Považuji ji za důležitý dokument a užitečný nástroj v potírání genderově podmíněného násilí, a rovněž považuji za důležité, aby se členské státy EU v této problematice snažily postupovat jednotně a neslevovaly z požadavků v Istanbulské úmluvě ukotvených. Nejen ženy a dívky se dodnes potýkají s nejrůznějšími formami násilí a sexuálního obtěžování a je nutné o této problematice mluvit, snažit se o lepší poskytování ochrany a podpory obětem násilí při všech lékařských, policejních a soudních úkonech. Zároveň tvrdě odsuzuji snahy Istanbulskou úmluvu diskreditovat prostřednictvím dezinformování o jejím obsahu a kampaní proti ní.

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg

Seoladh poist

  • European Parliament
    Rue Wiertz
    Willy Brandt 07M021
    1047 Bruxelles