Please fill this field
Kateřina KONEČNÁ Kateřina KONEČNÁ
Kateřina KONEČNÁ

An Grúpa den Chlé Aontaithe Eorpach/den Chlé Ghlas Nordach

Comhalta

an tSeicia - Komunistická strana Čech a Moravy (an tSeicia)

Dáta Breithe : , Nový Jičín

8ú Téarma Parlaiminteach Kateřina KONEČNÁ

Grúpaí polaitiúla

 • 01-07-2014 / 14-12-2015 : Grúpa Cónasctha den Chlé Aontaithe Eorpach - den Chlé Ghlas Nordach - Comhalta
 • 15-12-2015 / 01-07-2019 : Grúpa Cónasctha den Chlé Aontaithe Eorpach - den Chlé Ghlas Nordach - Cisteoir

Páirtithe náisiúnta

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Komunistická strana Čech a Moravy (an tSeicia)

Leas-Chathaoirleach

 • 02-03-2016 / 04-04-2017 : An Coiste Fiosrúcháin um Thomhais Astaíochtaí san Earnáil Gluaisteán
 • 12-03-2018 / 12-12-2018 : An Coiste Speisialta um nós imeachta údaraithe AE maidir le lotnaidicídí

Comhalta

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : An Toscaireacht chun an Choiste Pharlaimintigh Comhpháirtíochta de AE agus den Airméin, chun an Choiste Pharlaimintigh Comhair de AE agus den Asarbaiseáin agus chun an Choiste Pharlaimintigh Comhlachais de AE agus den tSeoirsia
 • 21-01-2016 / 01-03-2016 : An Coiste Fiosrúcháin um Thomhais Astaíochtaí san Earnáil Gluaisteán
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
 • 08-02-2018 / 11-03-2018 : An Coiste Speisialta um nós imeachta údaraithe AE maidir le lotnaidicídí

Comhalta ionadaíoch

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Toscaireacht don chaidreamh le Daon-Phoblacht na Síne
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Toscaireacht don chaidreamh le tíortha na hÁise Theas
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht

Príomhghníomhaíochtaí na Parlaiminte

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach

Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 204 agus 171(11)

Tuarascálacha - mar rapóirtéir

Ceaptar rapóirtéir sa choiste parlaiminteach freagrach chun tuarascáil a dhréachtú ar thograí de chineál reachtach nó de chineál buiséadach, nó ar shaincheisteanna eile. Agus iad ag dréachtú a dtuarascála, is féidir le rapóirtéirí dul i gcomhairle le saineolaithe agus páirtithe leasmhara ábhartha. Tá siad freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáthrapóirtéirí. Scrúdaítear na tuarascálacha a ghlactar ar leibhéal an choiste agus caitear vóta orthu sa seisiún iomlánach. Riail 55

Tuairimí - mar rapóirtéir

Féadfaidh coistí tuairim a dhréachtú ar thuarascáil den choiste freagrach ina gcumhdaítear na heilimintí a bhaineann le cúram a gcoiste. Tá rapóirtéirí na dtuairimí sin freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáth-rapóirtéirí don tuairim. Riail 56, Riail 57, Iarscríbhinn VI

TUAIRIM ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa agus an Ciste Comhtháthaithe

26-10-2018 ENVI_AD(2018)625333 PE625.333v02-00 ENVI
Kateřina KONEČNÁ

OPINION on transparent and accountable management of natural resources in developing countries: the case of forests EN

23-05-2018 ENVI_AD(2018)618209 PE618.209v02-00 ENVI
Kateřina KONEČNÁ

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir

Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéirí don tuairim chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council discontinuing seasonal changes of time and repealing Directive 2000/84/EC EN

25-02-2019 ENVI_AD(2019)631995 PE631.995v03-00 ENVI
Bolesław G. PIECHA

OPINION on implementation of the legal provisions and the Joint Statement ensuring the parliamentary scrutiny over decentralised agencies EN

22-01-2019 ENVI_AD(2019)628575 PE628.575v02-00 ENVI
Ivo BELET

TUAIRIM ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle i ndáil le ceanglais maidir le cineálcheadú i leith mótarfheithiclí agus a leantóirí, agus córas, comhpháirteanna agus aonaid theicniúla ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin, maidir lena sábháilteacht ghinearálta agus cosaint daoine atá i bhfeithicil agus úsáideoirí soghonta bóithre, lena leasaítear Rialachán (AE) 2018/… agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 78/2009, Rialachán (CE) Uimh. 79/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 661/2009

15-01-2019 TRAN_AD(2019)627562 PE627.562v02-00 TRAN
Matthijs van MILTENBURG

Tairiscintí i gcomhair rún

Cuirtear síos tairiscintí i gcomhair rún ar shaincheisteanna na huaire, ar iarratas ó choiste, ó ghrúpa polaitiúil nó ó 5% ar a laghad de na Feisire, agus vótáiltear orthu sa seisiún iomlánach. Riail 132, Riail 136,. Riail 139, Riail 144

Ceisteanna ó bhéal

Is féidir le coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad d’Fheisirí na Parlaiminte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal le díospóireacht, atá dírithe chuig an gCoimisiún Eorpach, chuig an gComhairle nó chuig an Leas-Uachtarán/Ardionadaí, a chur síos. Riail 136

Mion-trasnálacha

Is féidir le coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad d’Fheisirí na Parlaiminte mion-trascheisteanna i gcomhair freagra ó bhéal, atá dírithe chuig an gCoimisiún Eorpach, chuig an gComhairle nó chuig an Leas-Uachtarán/Ardionadaí, a chur síos. Riail 130a, Iarscríbhinn III

Trasnálacha móra

Is féidir le coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad d’Fheisirí na Parlaiminte trascheisteanna móra i gcomhair freagra ó bhéal le díospóireacht, atá dírithe chuig an gCoimisiún Eorpach, chuig an gComhairle nó chuig an Leas-Úachtarán/Ardionadaí, a chur síos. Riail 139, Iarscríbhinn III

Gníomhaíochtaí eile na Parlaiminte

Written explanations of vote

Is féidir le Feisirí míniú i scríbhinn dá vóta sa suí iomlánach a thíolacadh. Riail 194

14-02-2019

Návrh usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. února 2019 o NAIADES II – akčním programu na podporu vnitrozemské vodní dopravy jsem ve svém hlasování dne 14. února 2019 podpořila. Evropská komise přijala již v roce 2013 balíček NAIADES II. Tento balíček chce realizovat nevyužitý potenciál 37 000 km vnitrozemských vodních cest v EU a umožnit snadnější přepravu zboží i cestujících, vést ke zlepšení životního prostředí, podporovat inovace a pracovní příležitosti. Usnesení naléhavě vyzývá Komisi, aby aktualizovala a prodloužila program NAIADES do roku 2020 s cílem zajistit, aby potenciál vnitrozemské vodní dopravy, která v rámci multimodálního dopravního systému představuje bezpečný, udržitelný a efektivní způsob dopravy, byl plně využit díky dlouhodobé strategii EU zaměřené na úspěšný přechod na jiný druh dopravy. Usnesení také apeluje na Komisi a členské státy, aby integrovaly vnitrozemskou plavbu do městské a přístavní politiky a plně využily potenciálu pro přepravu zboží a cestujících, neboť mnoho měst EU je umístěno podél vodních cest. Tak by se zvýšila kvalita života a snížila by se úroveň dopravního přetížení. V usnesení se rovněž klade důraz na přechod na nízkouhlíkovou dopravu, zvýšení účinnosti zdrojů a zavedení nezbytných infrastruktur pro doplňování paliva.

14-02-2019

Jednotný trh EU by nebyl možný bez bezcelního prostředí, které celní unie poskytuje, a bez úlohy, již celní unie plní v dohledu nad dovozem a vývozem. Je důležité vytvořit v celé Unii jednotné celní postupy založené na reformované infrastruktuře informačních technologií. Digitalizace má potenciál učinit výměnu informací a placení cel transparentnější a přístupnější, zejména pro malé a střední podniky a pro hospodářské subjekty třetích zemí, a poskytuje příležitosti ke zjednodušení celních pravidel a postupů. Usnesení apeluje na Komisi a členské státy, aby vypracovaly účinnější, nákladově efektivnější a jednodušší přístup k řízení systémů IT pro celní orgány, a vyzývá zejména k přesnějšímu a realističtějšímu odhadu doby a zdrojů, které budou zapotřebí, a rozsahu jednotlivých projektů IT pro digitalizaci celních postupů (při zavádění nových IT systémů pro celní unii došlo k řadě zpoždění). Proto jsem návrh usnesení Evropského parlamentu o posílení konkurenceschopnosti vnitřního trhu rozvíjením celní unie EU a její správy v hlasování podpořila.

13-02-2019

Návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o podpisu dohody o volném jsem v hlasování nemohla podpořit. Jednání o Dohodě o volném obchodu mezi EU a Singapurem byla zahájena již v prosinci roku 2009 a předložení této dohody k ratifikaci mělo velké zpoždění i díky tomu, že Komise požádala Evropský soudní dvůr o posudek ohledně pravomocí spojených s touto dohodou. Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem je mezi prvními dvoustrannými obchodními dohodami uzavřenými mezi EU a členským státem Asociace národů jihovýchodní Asie (ASEAN). Singapur je zdaleka největším ASEAN partnerem EU. Avšak dohoda o volném obchodu neobsahuje dostatečnou ochranu veřejných služeb a opatření k předcházení finanční krize. Je nutné dodat i to, že v kapitole o obchodu a udržitelném rozvoji chybí mechanismus sankcí. Největším problémem je ale fakt, že Singapur je znám jako daňový ráj s mnoha fiktivními/krycími společnostmi a hraje velkou roli na poli s daňovými úniky.

Ceisteanna i scríbhinn

Is féidir le Feisirí líon sonrach ceisteanna a thíolacadh d'Uachtarán na Comhairle Eorpaí, don Chomhairle, don Choimisiún agus do Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais, i gcomhair freagra i scríbhinn. Riail 138, Iarscríbhinn III

Ceisteanna ar BCE maidir le SMA agus SRA

Féadfaidh Feisirí ceisteanna i gcomhair freagra i scríbhinn a chur ar BCE maidir leis an Sásra Maoirseachta Aonair agus leis an Sásra Réitigh Aonair. Cuirtear na ceisteanna sin faoi bhráid Chathaoirleach an choiste fhreagraigh ar dtús. Riail 140, Riail 141, Iarscríbhinn III

Tograí le haghaidh gníomh Aontais

Is féidir le Feisirí iarraidh a thíolacadh don Choimisiún Eorpach gníomh Aontais a mholadh (gníomh nua nó leasú ar ghníomh atá ann cheana). Riail 47

Dearbhú i scríbhinn on enhancing plasma collection in the European Union EN

18-12-2018 B8-0591/2018 Ar siúl
Nicola CAPUTO Annie SCHREIJER-PIERIK Frédérique RIES Biljana BORZAN Miroslav MIKOLÁŠIK José Inácio FARIA Margrete AUKEN Rory PALMER Kateřina KONEČNÁ Guillaume BALAS

Dearbhuithe i scríbhinn (go dtí an 16 Eanáir 2017)

**Níl feidhm ag an ionstraim seo a thuilleadh ón 16 Eanáir 2017**. Tionscnamh maidir le hábhar a thagadh faoi raon feidhme inniúlacht an Aontais ab ea dearbhú i scríbhinn. D’fhéadfadh Feisirí é a chomhshíniú laistigh de thréimhse 3 mhí.

Dearbhú i scríbhinn on chronic respiratory diseases EN

24-10-2016 P8_DCL(2016)0115 Tite ar lár
Alberto CIRIO Karin KADENBACH Catherine STIHLER Kateřina KONEČNÁ Biljana BORZAN Eva KAILI Piernicola PEDICINI David BORRELLI Damiano ZOFFOLI Sirpa PIETIKÄINEN Nessa CHILDERS Cristian-Silviu BUŞOI
Dáta oscailte : 24-10-2016
Dáta don titim ar lár : 24-01-2017
Líon na sínitheoirí : 249 - 25-01-2017

Dearbhú i scríbhinn on prevention of the use of lead EN

03-10-2016 P8_DCL(2016)0106 Tite ar lár
Monika BEŇOVÁ Tibor SZANYI Davor ŠKRLEC Nessa CHILDERS Ivan JAKOVČIĆ József NAGY Zigmantas BALČYTIS Biljana BORZAN Karin KADENBACH Nikos ANDROULAKIS Tomáš ZDECHOVSKÝ Jan KELLER Kateřina KONEČNÁ Jiří MAŠTÁLKA Jo LEINEN Michèle RIVASI Bogusław LIBERADZKI Sergei STANISHEV Stanislav POLČÁK Margrete AUKEN Marc TARABELLA
Dáta oscailte : 03-10-2016
Dáta don titim ar lár : 03-01-2017
Líon na sínitheoirí : 94 - 04-01-2017

Dearbhú i scríbhinn on the differences in declarations, composition and taste of products in Eastern and Western markets of the EU EN

09-05-2016 P8_DCL(2016)0053 Tite ar lár
Dubravka ŠUICA Zigmantas BALČYTIS Zoltán BALCZÓ Franc BOGOVIČ Biljana BORZAN Daniel BUDA Nicola CAPUTO Pál CSÁKY Andor DELI Georgios EPITIDEIOS Norbert ERDŐS Tanja FAJON Anna FOTYGA Doru-Claudian FRUNZULICĂ Elena GENTILE György HÖLVÉNYI Cătălin Sorin IVAN Ivan JAKOVČIĆ Artis PABRIKS Emilian PAVEL Alojz PETERLE Marijana PETIR Georgi PIRINSKI Julia PITERA Jozo RADOŠ Liliana RODRIGUES Dariusz ROSATI Jacek SARYUSZ-WOLSKI Branislav ŠKRIPEK Monika SMOLKOVÁ Csaba SÓGOR Michaela ŠOJDROVÁ Renate SOMMER Ivan ŠTEFANEC Davor Ivo STIER Patricija ŠULIN Pavel SVOBODA Jana ŽITŇANSKÁ Miroslav MIKOLÁŠIK Marian-Jean MARINESCU Andrejs MAMIKINS Ivana MALETIĆ Eduard KUKAN Kateřina KONEČNÁ Krišjānis KARIŅŠ Olga SEHNALOVÁ Milan ZVER Tomáš ZDECHOVSKÝ Iuliu WINKLER Ivo VAJGL Inese VAIDERE Traian UNGUREANU Adam SZEJNFELD Tibor SZANYI Eleftherios SYNADINOS Ruža TOMAŠIĆ Merja KYLLÖNEN Czesław Adam SIEKIERSKI Monica MACOVEI
Dáta oscailte : 09-05-2016
Dáta don titim ar lár : 09-08-2016
Líon na sínitheoirí : 141 - 28-07-2016

Dearbhuithe

Dearbhú bunaidh, é sínithe agus dátaithe, agus atá curtha sa chartlann ag Parlaimint na hEorpa.

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg