• Franco   BONANINI  

Franco BONANINI : Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja - 7. parlamentarni saziv 

Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju odredaba za upravljanje rashodima koji se odnose na prehrambeni lanac, zdravlje i dobrobit životinja te na zdravlje bilja i biljni reproduktivni materijal, kojom se izmjenjuju direktive Vijeća 98/56/EZ, 2000/29/EZ i 2008/90/EZ, Uredbe (EZ) br. 178/2002, (EZ) br. 882/2004 i (EZ) br. 396/2005, Direktiva 2009/128/EZ i Uredba (EZ) br. 1107/2009 i stavljaju izvan snage odluke Vijeća 66/399/EEZ, 76/894/EEZ i 2009/470/EZ  
- ENVI_AD(2013)516768 -  
-
ENVI