Please fill this field
György HÖLVÉNYI György HÖLVÉNYI
György HÖLVÉNYI

Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)

Član

Mađarska - Kereszténydemokrata Néppárt (Mađarska)

Datum rođenja : ,

Obrazloženja glasovanja (napisan.) György HÖLVÉNYI

Zastupnici mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja na plenarnoj sjednici. Članak 194. Poslovnika

Smjernice za politike zapošljavanja država članica (A9-0124/2020 - José Gusmão) HU

10-07-2020

. – A négy iránymutatás Bizottság általi felülvizsgálatára irányuló javaslat különösen a környezeti fenntarthatóság dimenziójának előmozdítását javasolja egy erős szociális Európa jövőképe okán.
A négy módosított iránymutatás a tagállamok foglalkoztatáspolitikájáról az alábbi:
• a munkaerő-kereslet fellendítése,
• a munkaerő-kínálat javítása és a foglalkoztatáshoz, készségekhez, kompetenciákhoz való hozzáférés javítása,
• a munkaerőpiacok működésének és a társadalmi párbeszéd hatékonyságának javítása,
• az esélyegyenlőség és a társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység elleni küzdelem
A tervezetből sikerült törölni a Stabilitási és Növekedési Paktum felülvizsgálatára, valamint az általános mentesülési záradék (General Escape Clause) aktiválásának az uniós fiskális szabályok általános felülvizsgálatával való összekapcsolására mutató hivatkozásokat. A végleges szövegben az esetleges ellentmondásos kérdésekben (a teljesen fizetett szülési és apasági szabadság, a nemek közötti egyenlőség index, mint az EU-szemeszter eszköze, a SURE mechanizmus alapján pénzügyi támogatást kapó vállalkozásokra vonatkozó szabályok, nevezetesen, hogy ezeket nem szabad adóparadicsomokban regisztrálni, az ingyenes egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés és a fizetett oktatási szabadság) részenkénti szavazás volt lehetséges.
A legellentmondásosabb kérdésben pedig, amely a viszontbiztosítási rendszerre vonatkozott, ellene szavaztam.
Mivel így lehetséges volt a néppárti irányvonal követése mellett saját véleményt is megfogalmazni szavazatommal, ezért a végszavazáskor támogattam az előterjesztést.

Provedba kliničkih ispitivanja i nabava lijekova za humanu uporabu namijenjenih liječenju ili sprečavanju koronavirusne bolesti koji sadržavaju genetski modificirane organizme ili se od njih sastoje (C9-0185/2020) HU

10-07-2020

. – A magyar Néppárti delegáció támogatja a rendelet elfogadását, hiszen a Covid19-járvány okozta válsághelyzetben a Covid19 kezelésére vagy megelőzésére szolgáló, géntechnológiával módosított szervezeteket tartalmazó vagy azokból álló gyógyszerekkel végzett klinikai vizsgálatok felgyorsítása és a sürgősségi használat megkönnyítése rendkívül fontos. Fontosnak tartom, hogy a rendeletben biztosított derogáció tárgyában (koronavírus oltóanyag) és idejében (járványhelyzet fennállta) korlátozott.
Szavazatommal ezért támogattam a rendelet elfogadását a júliusi plenáris szavazás során

Sveobuhvatna politika Unije o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma - akcijski plan Komisije i druga nedavna događanja (B9-0207/2020) HU

10-07-2020

. – Az EU-ban a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni fellépés erősítése kulcsfontosságú. Aggályos azonban a felügyeleti funkciók új, EU-szintű intézményekre való áthelyezése. Új uniós felügyeleti szerv csak akkor indokolt, ha a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem hatékonyságát növeli, és a nemzeti hatóságok hatáskörét meghaladó, új feladatokat biztosítunk számára. A nagy pénzmosási botrányok történésekor még csak a harmadik irányelv volt hatályban. Azóta sok munkát elvégeztünk; nézzük meg tehát először, hogy a közelmúltban bevezetett jogszabályok miként működnek a gyakorlatban.
A határozat felszólítja azon tagállamokat, amelyek még nem jelentették be az Európai Ügyészséghez való csatlakozási szándékukat, hogy tegyék meg. Az EU Ügyészségének felállítása gyengíti a már létező, hasonló hatáskörrel rendelkező EU testületeket, mint például az Eurojust vagy az OLAF, amelyek az EU pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények ellen lépnek fel. Az Európai Ügyészséghez, mint önálló intézményhez való csatlakozás Magyarország esetében az alaptörvénnyel való összhang kérdését is felveti, miután az abban rögzítettek szerint a magyar ügyészség az állam büntetőigényének kizárólagos érvényesítője. Magyarország nem az egyetlen tagállam, amely nem lépett be az EPPO-ba: négy másik ország sem tagja az intézménynek.
Ezen fenntartásaim ellenére úgy gondolom, hogy az EU pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni rendszerének továbbfejlesztése, a hatékony fellépés mindenképp fontos, ezért szavazatommal támogatom a parlamenti határozatot.

Strategija za javno zdravlje EU-a nakon pandemije bolesti COVID-19 (RC-B9-0216/2020) HU

10-07-2020

. – A koronavírus alapjaiban változtatta meg az emberek életét és éppen ezért fontos, hogy járványügyi helyzet gyakori változása miatt az egészségügyi rendszerek meg tudjanak újulni és alkalmazkodjanak a megváltozott körülményekhez. A társadalmi, demográfiai és járványkezeléssel összefüggő problémák következtében a tagállamok ugyanolyan egészségfejlesztési és népegészségügyi kihívásokkal szembesülnek. Az EU Covid19 utáni időszakra szóló közegészségügyi stratégiája tartalmazza az új közegészségügyi stratégia létrehozására irányuló javaslatokat. A közegészségügy tagállami hatáskör és nem európai egészségügyi minimum-szolgáltatásra van szükség, hanem az Unió polgárainak maximális egészségvédelmére.
Az Unió azonban fontos szerepet játszik a közegészségügyi helyzet javításában, a betegségmegelőzésben és kezelésben, és az egészségügyi stratégiák tagállamok közötti harmonizációjában. Az Európai Unió a közös fellépést, a közösségi innovációs programok támogatását és a vakcinafejlesztés támogatását tartja a megoldás hatékony módjának, ezért szavazatommal támogattam az állásfoglalási indítvány elfogadását.

Nadzor financijskih aktivnosti Europske investicijske banke - godišnje izvješće za 2018. (A9-0118/2020 - Bas Eickhout) HU

09-07-2020

. – Az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága, az Európai Beruházási Bank (EBB) 2018. évi tevékenységi jelentésére, illetve az EBB 2018. évi pénzügyi jelentésére és 2018. évi statisztikai jelentésére alapozva készítette el saját kezdeményezésű jelentését. A jelentés a Bank 2018. évi működésével és gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb kérdéseket vizsgálja. A plenáris szavazáson támogattam az éves jelentés elfogadását.

Zaštita financijskih interesa Europske unije - borba protiv prijevara - godišnje izvješće za 2018. (A9-0103/2020 - Joachim Kuhs) HU

09-07-2020

. – Az Európai Parlamentben elsősorban a Költségvetési Ellenőrző Bizottság foglalkozik a szabályosság, a hatékony forrásfelhasználás és a csalások elleni fellépés kérdéseivel. A szakbizottságban készült el az EU pénzügyi érdekeinek védelméről és a csalás elleni küzdelemről szóló 30. éves jelentés. A saját kezdeményezésű jelentés áttekinti a tagállamok közötti, valamint a tagállamok és a Bizottság közötti együttműködés kialakításában elért előrelépéseket, továbbá az uniós költségvetés védelme terén elért olyan eredményeket, amelyek az uniós intézmények és a nemzeti hatóságok együttes erőfeszítései nélkül nem valósulhatnának meg. A jelentést a plenáris szavazáson támogattam.

Izmjena Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu sredstava za posebnu dodjelu za Inicijativu za zapošljavanje mladih (A9-0111/2020 - Younous Omarjee) HU

08-07-2020

. – 2020. május 25-én a Bizottság további javaslatot nyújtott be a közös rendelkezésekről szóló jelenlegi rendeletnek az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (IFK) 2019. évi finanszírozása tekintetében történő módosítása céljából.
Az IFK az ifjúsági garancia része, amely rendszer révén a tagállamok olyan intézkedéseket hajtanak végre, amelyek biztosítják, hogy a 25 év alatti fiatalok minőségi foglalkoztatásban, továbbképzésben, tanulószerződéses gyakorlati képzésben vegyenek részt, vagy gyakornoki munkát végezzenek az iskola befejezése vagy a munkanélkülivé válás után négy hónapon belül.
A költségvetési hatóságok a 2020-ra vonatkozó éves tárgyalások keretében úgy határoztak, hogy folyó árakon 28 333 334 EUR összeggel növelik az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés számára 2020-ra elkülönített előirányzatot, így a 2020. évi teljes összeg 145 millió EUR összegre emelkedik.
A közös rendelkezésekről szóló rendelet módosítására azért van szükség, mert az IFK-nak a rendelet szövegében (92. cikk (5) bekezdés) rögzített egyedi előirányzata van.
A Regionális Fejlesztési Bizottság ezért úgy határozott, hogy az egyszerűsített eljárást követi a közös rendelkezésekről szóló rendelet szövegének e minimális módosításához, az elnököt jelölve ki előadónak. Az előadó a javaslat gyors, módosítások nélküli elfogadását javasolta.
Tekintettel arra, hogy a fiatalok munkanélkülisége rendkívül fontos probléma, az előterjesztést támogattam a plenáris szavazás során.

Međunarodna i domaća roditeljska otmica djece iz EU-a u Japanu (B9-0205/2020) HU

08-07-2020

. – Az állásfoglalás alapjául számos uniós polgár által benyújtott petíció szolgál. A peticiók benyújtói aggodalmuknak fejezik ki amiatt, hogy Japánban lakhellyel rendelkező gyermekeiknél nem tudják érvényesíteni a hozzáférési és látogatási jogukat. Az állásfoglalás felkéri a japán hatóságokat, hogy teljesítsék az 1980. évi Hágai Egyezményből és az Egyesült Nemzetek Szervezetének a gyermek jogairól szóló egyezményéből fakadó kötelezettségeiket, és tartsák tiszteletben a konzuli kapcsolatokról szóló bécsi egyezmény rendelkezéseit, hogy az EU állam képviselői teljesíteni tudják konzuli kötelezettségeiket állampolgárjaik irányába, különös tekintettel a gyermekek érdekeire és szüleik jogaira. Az állásfoglalás továbbá felszólítja a japán hatóságokat, hogy hajtsák végre a „hátrányos szülőknek” nyújtott beutazási és látogatási jogokkal kapcsolatos bírósági határozatokat, hogy az EU-ban élő szülők Japánban lakó gyermekeikkel érdemi kapcsolatot tarthassanak fenn.
A gyermekek jogellenes külföldre vitelét elitélem; mindkét szülőhöz való hozzáférésük jogát a gyermekek lelki és szellemi fejlődése szempontjából fontosnak tartom, ezért szavazatommal támogatom az állásfoglalási indítványt.

Prava osoba s intelektualnim teškoćama u krizi uzrokovanoj bolešću COVID-19 (B9-0204/2020) HU

08-07-2020

. – Az állásfoglalási indítvány alapja a 470/2020-as petíció, melyben az Inclusion Europe európai érdekvédelmi ernyőszervezet luxemburgi tagja felhívja a figyelmet az értelmi fogyatékossággal élő személyek és családtagjaik helyzetére az Európai Unióban a COVID-19 válság idején. A koronavírus kapcsán bekövetkezett zárolás rámutat az értelmi fogyatékossággal élők és családjaik nehézségeire, a folyamatos szegregációra és diszkriminációra, különös tekintettel az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés kapcsán.
Ami az azonnali egészségügyi reakciót illeti, az EU-nak biztosítania kell, hogy az összeegyeztethető legyen az EU Alapjogi Chartájával és a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménnyel. Külön üdvözlendő, hogy az állásfoglalási indítvány, előre tekintő módon, általánosan beszél minden fogyatékossággal élő helyzetéről, és nem csak egy jövőbeni egészségügyi járványhelyzetre, hanem más humanitárius és természeti katasztrófa helyzetre is kiterjeszti az állásfoglalás hatáskörét. Továbbá felhívja a Bizottság figyelmét a digitális technológiákban rejlő lehetőségekre és a megfelelő pénzügyi megoldások megtalálására is.
Az állásfoglalási indítvány célja megoldási javaslatokat tenni annak érdekében, hogy soha többé ne fordulhasson elő, hogy valakit egy hasonló vész- vagy katasztrófahelyzetben fogyatékossága miatt érjen hátrányos megkülönböztetés az élet bármely területén, ezért szavazatommal támogatom ezt a kezdeményezést.

Četvrti željeznički paket: produljenje razdoblja prenošenja HU

15-05-2020

Az Európai Bizottság a 2016/797 és a 2016/798 számú irányelvek módosítását javasolta sürgőségi eljárásban, mivel 17 tagállam nem tudta határidőn belül átültetni a jogszabályokat nemzeti jogrendjébe a Covid19 világjárvány okozta fennakadások miatt. Az átültetési határidőt az irányelvek június 16-ban határozták meg, és az Európai Bizottság három hónapos halasztást javasolt, azaz szeptember 16-ikát. A Coreper által jóváhagyott változat december 31-ig javasolta az átültetési határidő kitolását. Az Európai Parlament által javasolt kitolási határidő pedig október 31. volt. Sajnálatos, hogy mivel a tanácsi álláspont és a parlamenti álláspont eltérőek, ezért intézményközi egyeztetésekre lehet szükség, ami a jogszabály elfogadásának halasztását eredményezheti. Ennek ellenére támogattam szavazatommal a parlamenti javaslat elfogadását, mivel az is kedvezőbb a tagállamok számára az Európai Bizottság javaslatánál.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg