Please fill this field
Loucas FOURLAS Loucas FOURLAS
Loucas FOURLAS

Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)

Član

Cipar - Democratic Rally (Cipar)

Datum rođenja : , Lemesos

Obrazloženja glasovanja (napisan.) Loucas FOURLAS

Zastupnici mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja na plenarnoj sjednici. Članak 194. Poslovnika

Smjernice za proračun za 2021. - dio III. (A9-0110/2020 - Pierre Larrouturou) EL

19-06-2020

Τάσσομαι υπέρ της πρότασης ψηφίσματος που σχετίζεται με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2021 (Τμήμα ΙΙΙ Επιτροπή). Ο προϋπολογισμός είναι ζωτικής σημασίας για τον μετριασμό των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 και ζητούμε από τα κράτη μέλη να αναδείξουν την πλήρη αλληλεγγύη και να διασφαλίσουν πως καμία χώρα δεν θα πολεμήσει μόνη της την πανδημία. Ο προϋπολογισμός πρέπει να είναι επικαιροποιημένος, αναπροσανατολισμένος και πολύ φιλόδοξος και ζητούμε μια συνιστώσα επενδύσεων μεγάλης κλίμακας στο σχέδιο ανάκαμψης χρηματοδοτούμενη από τον προϋπολογισμό της ΕΕ του 2021, όπου το ίδιο σχέδιο ανάκαμψης να βασίζετε στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των κοινωνιών μας. Επίσης, μεταξύ άλλων, ζητούμε τον διπλασιασμό του χρηματοδοτικού κονδυλίου του προγράμματος COSME, περαιτέρω χρηματοδότηση για αντιμετώπιση των εκστρατειών παραπληροφόρησης και αύξηση χρηματοδοτικών πόρων και θέσεων προσωπικού στους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ασφάλειας αφού ανατίθενται περισσότερα καθήκοντα.

Turizam i promet u 2020. i nadalje (RC-B9-0166/2020, B9-0166/2020, B9-0175/2020, B9-0177/2020, B9-0178/2020, B9-0180/2020, B9-0182/2020, B9-0184/2020) EL

19-06-2020

Υπερψηφίζω το ψήφισμα αναφορικά με τον Τουρισμό και τις μεταφορές για το 2020 και μετά. Το ψήφισμα στοχεύει στην ανάκαμψη του τουρισμού και των μεταφορών με σημαντικές προτάσεις για την επιστροφή στην ασφαλή ελεύθερη κυκλοφορία και για την επανεκκίνηση του τουρισμού που θα αποτελέσει ένεση για την οικονομία πολλών χωρών, συμπεριλαμβανομένου της Κύπρου.

Preporuke za pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske (A9-0117/2020 - Kati Piri, Christophe Hansen) EL

18-06-2020

Υπερψηφίσαμε τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφορικά με τις διαπραγματεύσεις για την νέα εταιρική σχέση της ΕΕ με το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Βόρεια Ιρλανδία. Υπογραμμίσαμε, μεταξύ άλλων, την σημασία των ίσων όρων ανταγωνισμού για οποιαδήποτε μελλοντική εμπορική συμφωνία, την σημασία μιας ικανοποιητικής συμφωνίας στην αλιεία και την σημασία μιας κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας που θα είναι προς το αμοιβαίο συμφέρον και της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου. Επίσης, καλέσαμε το Ηνωμένο Βασίλειο να τηρήσει τις δεσμεύσεις από την Πολιτική Διακήρυξη και πως οι οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις πρέπει να συνεχιστούν σε τομείς που συμφέρουν και τα δύο μέρη.

Strategija EU-a za osobe s invaliditetom za razdoblje nakon 2020. (B9-0123/2020) EL

18-06-2020

Υπερψήφισα την πρόταση ψηφίσματος για μια φιλόδοξη ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία μετά το 2020. Εν καιρό πανδημίας οι άνθρωποι που έχουν πληγεί περισσότερο είναι οι ευάλωτες ομάδες. Η ΕΕ οφείλει να στηρίξει τους ανθρώπους με αναπηρίες και να σταθεί δίπλα τους για την περίοδο της κρίσης και μετά. Στο ψήφισμα καλούμε την Επιτροπή να προετοιμάσει μία στρατηγική η οποία θα περιλαμβάνει φιλόδοξους και σαφείς στόχους με καθορισμένα χρονοδιαγράμματα και κατανομή πόρων στους τομείς της ισότητας, της συμμετοχής, της ελεύθερης κυκλοφορίας, της προσβασιμότητας, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, του κοινωνικού αποκλεισμού, της ελευθερίας από εκμετάλλευση και της ευαισθητοποίησης. Επίσης, ζητούμε αυτή η στρατηγική να αντικατοπτρίζει την πολυμορφία των ατόμων με αναπηρία και τις ανάγκες τους και θα εξασφαλίζει την συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο

Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: tehnička pomoć na inicijativu Komisije (A9-0109/2020 - Victor Negrescu) EL

17-06-2020

Ψηφίζω υπέρ της πρότασης που αναφέρετε στην κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για περεταίρω τεχνική βοήθεια στους εργαζομένους που υποφέρουν από τις συνέπειες σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών στα πρότυπα του παγκόσμιου εμπορίου. Η πρόταση κινητοποιεί το ποσό 345,000 EUR με σκοπό την τεχνική υποστήριξη όπως την συντήρηση και επικαιροποιήση συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων, παρακολούθηση και συλλογή στοιχείων και τη δημιουργία ενός ιστίοτοπου με πληροφορίες προσβάσιμου σε όλους τους πολίτες της ΕΕ.

Nacrt izmjene proračuna br. 4/2020: prijedlog za mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Portugalu, Španjolskoj, Italiji i Austriji (A9-0106/2020 - Monika Hohlmeier) EL

17-06-2020

Ψηφίζω υπέρ της πρότασης απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου προκειμένου να κινητοποιηθεί από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ το συνολικό ποσό 278 993 814 EUR για την παροχή βοήθειας στην Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Αυστρία όπου έχουν πληγεί δραματικά από φυσικές καταστροφές με σοβαρές ζημίες σε δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές.

Sklapanje Sporazuma o zajedničkom zračnom prostoru između EU-a i Republike Moldove (A9-0084/2020 - Roberts Zīle) EL

17-06-2020

Τάσσομαι υπέρ της έγκρισης του πρωτοκόλλου τροποποίησης της συμφωνίας για τον κοινό αεροπορικό χώρο μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της και της Μολδαβίας προκειμένου να συνυπολογιστεί και η προσχώρηση της Κροατίας στην ΕΕ χωρίς να μεταβάλλει την ουσία της ίδιας της συμφωνίας.

Izmjena Sporazuma o zajedničkom zračnom prostoru između Europske unije i Republike Moldove (pristupanje Republike Hrvatske) (A9-0083/20202 - Roberts Zīle) EL

17-06-2020

Τάσσομαι υπέρ της έγκρισης του πρωτοκόλλου τροποποίησης της συμφωνίας για τον κοινό αεροπορικό χώρο μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της και της Μολδαβίας προκειμένου να συνυπολογιστεί και η προσχώρηση της Κροατίας στην ΕΕ χωρίς να μεταβάλλει την ουσία της ίδιας της συμφωνίας.

Izmjena Euro-mediteranskog sporazuma o zračnom prometu između EU-a i Maroka (pristupanje Bugarske i Rumunjske) (A9-0005/2020 - Sven Schulze) EL

17-06-2020

Τάσσομαι υπέρ της έγκρισης του πρωτοκόλλου τροποποίησης της συμφωνίας για τον κοινό αεροπορικό χώρο μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της και του Μαρόκου, προκειμένου να συνυπολογιστεί και η προσχώρησης της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στην ΕΕ και να επιτρέπεται και σε αυτές τις χώρες να καταστούν συμβαλλόμενο μέλος της ευρωμεσογειακής συμφωνίας χωρίς να μεταβάλλει την ουσία της ίδιας της συμφωνίας.

Pristojbe za upotrebu lučke infrastructure EL

15-05-2020

Τάσσομαι υπέρ του νομοθετικού ψηφίσματος για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/352 σχετικά με τα τέλη λιμενικών υποδομών, προκειμένου να μπορούν οι διαχειριστικοί φορείς ή οι αρμόδιες αρχές να παρέχουν ευελιξία όσον αφορά την είσπραξη τελών λιμενικών υποδομών στο πλαίσιο της έξαρσης της πανδημίας.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg