Please fill this field
Ivan DAVID Ivan DAVID
Ivan DAVID

Klub zastupnika Identitet i demokracija

Član Predsjedništva

Češka - Svoboda a přímá demokracie (Češka)

Datum rođenja : ,

Obrazloženja glasovanja (napisan.) Ivan DAVID

Zastupnici mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja na plenarnoj sjednici. Članak 194. Poslovnika

Sklapanje Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Vijetnama (Rezolucija) (A9-0017/2020 - Geert Bourgeois) CS

12-02-2020

Evropská komise je oprávněna uzavírat obchodní dohody s třetími zeměmi. To často není v zájmu členských států a ČR. Obchodní dohoda EU-Vietnam znamená odbourání všech cel v oblasti průmyslových výrobků. Cla jsou příjmem rozpočtu EU.
Schválení obchodní dohody EU-Vietnam a zrušení dovozních cel bude průmyslové podniky motivovat k přesunu výrob z EU do Vietnamu. Což znamená rušení pracovních míst v EU, a tudíž i v ČR. Ve Vietnamu jsou řádově nižší platy než v ČR. Vietnamská legislativa neklade tolik složitých a na provádění nákladných požadavků v oblasti ochrany životního prostředí atd. To představuje nekalou konkurenční výhodu a vede k dumpingu.
V oblasti zemědělství by podle dohody mělo dojít ke zvýšení bezcelního dovozu některých potravin. Problém to nepředstavuje u rýže, kterou v EU neumíme vypěstovat v dostatečném množství. Ve Vietnamu jsou mnohem méně přísná pravidla pro používání herbicidů a pesticidů v rostlinné výrobě a rovněž pro nasazování antibiotik a hormonů v živočišné výrobě.
Návrh této obchodní dohody v oblasti průmyslových výrobků přiznává dovozu z Vietnamu tzv. doložku nejvyšších výhod, jak ji definuje WTO. Tento režim byl mezi ČR a Vietnamem v 90. letech v rámci mezistátní smlouvy. Výrazně přispěl k likvidaci českého textilního průmyslu.

Sporazum o zaštiti ulaganja između Europske unije i Vijetnama (A9-0002/2020 - Geert Bourgeois) CS

12-02-2020

Sjednání této dohody je rozšířením působnosti EU, které je provedeno skrytě a v rozporu se Smlouvou o EU a Smlouvou o fungování EU (Lisabonská smlouva). K takovému rozšíření pravomocí EU by byl nutný jednomyslný souhlas Evropské rady.
I pokud EP schválí tuto smlouvu, bude k nabytí její účinnosti stejně navíc nutný ratifikační souhlas členských států podle národních ústav. V případě ČR bude nutné, aby ji schválily Poslanecká sněmovna i Senát a podepsal prezident republiky. Půjde však o precedent. EU si tuto pravomoc bude chtít urvat natrvalo pro sebe pro všechny smlouvy o ochraně investic. ČR a Vietnam mají sjednanou platnou mezistátní smlouvu o vzájemné ochraně investic.
Smlouva by je ještě více motivovala k přesunu výrob z EU do Vietnamu. Plánovaný budoucí vznik stálého arbitrážního soudu by dal nadnárodním korporacím další zbraň k vydírání států. Firma Adidas by mohla založit dceřinou firmu ve Vietnamu. Pokud by EU zpřísnila např. hygienické požadavky na dovážené sportovní oblečení a boty (např. zákaz ftalátů a agresivních konzervantů na cestu lodí), mohla by dceřiná firma Adidasu žalovat EU o miliardy odškodného. Platil by je rozpočet EU. Ale Brusel by si to zase vybral od členských států.

Prigovor u skladu s člankom 112.: olovo i njegovi spojevi (B9-0089/2020) CS

12-02-2020

Nařízení EU o registraci a povolování chemických látek (REACH) zakazuje používání látek v průmyslu. Jednou z těchto látek vyjmenovaných v příloze je i olovo. V tomto případě Komise v nařízení povolila recyklaci PVC tvrzeného pomocí olova. Schválený návrh Výboru pro životní prostředí (ENVI) znamená zrušení nařízení Komise, což by prakticky způsobilo zákaz recyklace PVC tvrzeného pomocí olova. V důsledku takového kroku by bylo nutné miliardy tun plastového odpadu buď skládkovat, nebo spálit a olovo tím uvolnit do ovzduší. To by vedlo k razantnímu zhoršení životního prostředí v EU.
Zrušení výjimky a zákaz recyklace PVC tvrzeného olovem je v rozporu s jinými směrnicemi a nařízeními EU, které ukládají povinnost postupně zvyšovat podíl výrobků, který musí být recyklován. Tímto by se ale velká část výrobků stala nerecyklovatelnou. Alternativa zatím technicky neexistuje. Pokud by ihned nebylo možné používat olovo pro tvrzení PVC, výrobky z plastů dodávané na trh by se na světle dříve rozpadaly. To by způsobilo snížení životnosti výrobků z PVC a růst ročního množství plastového odpadu. Schválení usnesení zhoršilo budoucí životní prostředí. Dotykem s plastem se nic do těla nepřenáší. V potravinářství jsou tvrzené plasty obsahující olovo již zakázané.

Nezakonita trgovina kućnim ljubimcima u EU-u (B9-0088/2020) CS

12-02-2020

Vypracování rezoluce autoři odůvodnili potřebou boje proti nelegálním množírnám psů a koček, v nichž dochází k týrání zvířat otřesnými životními podmínkami. Návrh usnesení sice obsahuje výzvu členským státům k zákonnému zákazu množíren. ČR již takový zákaz má v zákoně o ochraně zvířat.
Návrh rezoluce obsahuje výzvu k zavedení povinnosti označovat čipem všechny psy a kočky. Návrh zavedení povinnosti čipovat všechny psy a kočky je výsledkem lobbingu výrobců čipů. Jde o extrémně nákladnou záležitost. Pro starší lidi v důchodovém věku, kteří chovají psa nebo kočku pro radost, by to při ceně 1 500 až 2 000 Kč za čip a jeho zavedení veterinářem byl příliš vysoký výdaj. Chov psa nebo kočky je pro staré – zejména osaměle žijící lidi – důležitý pro zachování jejich psychické pohody i tělesného zdraví. Zavedení povinnosti čipovat všechny kočky a psy by ohrozilo existenci útulků pro zvířata. Zvýšené náklady na čipování by způsobily omezení množství zvířat zachráněných útulky.
Zavedení čipů by přitom nijak nezabránilo existenci nelegálních množíren psů a koček. Stejně jako zavedení čipů u lidí nezabrání vraždám, které jsou trestné stejně jako týrání zvířat, a přesto jsou některými lidmi páchány.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg