Please fill this field
Kateřina KONEČNÁ Kateřina KONEČNÁ
Kateřina KONEČNÁ

Klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice

Članica

Češka - Komunistická strana Čech a Moravy (Češka)

Datum rođenja : , Nový Jičín

8. parlamentarni saziv Kateřina KONEČNÁ

Klubovi zastupnika

 • 01-07-2014 / 14-12-2015 : Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice - Članica
 • 15-12-2015 / 01-07-2019 : Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice - Rizničarka

Nacionalne stranke

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Komunistická strana Čech a Moravy (Češka)

Potpredsjednica

 • 02-03-2016 / 04-04-2017 : Istražni odbor za mjerenje emisija u automobilskom sektoru
 • 12-03-2018 / 12-12-2018 : Posebni odbor za postupak Unije za odobravanje pesticida

Zastupnik

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru za partnerstvo EU-a i Armenije, Odboru za parlamentarnu suradnju EU-a i Azerbajdžana i Parlamentarnom odboru za pridruživanje između EU-a i Gruzije
 • 21-01-2016 / 01-03-2016 : Istražni odbor za mjerenje emisija u automobilskom sektoru
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
 • 08-02-2018 / 11-03-2018 : Posebni odbor za postupak Unije za odobravanje pesticida

Zamjenica

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za promet i turizam
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose s Narodnom Republikom Kinom
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose s državama južne Azije
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za promet i turizam

Glavne parlamentarne aktivnosti

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici

Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja

U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja

Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu

26-10-2018 ENVI_AD(2018)625333 PE625.333v02-00 ENVI
Kateřina KONEČNÁ

MIŠLJENJE o transparentnom i odgovornom upravljanju prirodnim resursima u zemljama u razvoju: šume

23-05-2018 ENVI_AD(2018)618209 PE618.209v02-00 ENVI
Kateřina KONEČNÁ

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni

Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ukidanju pomicanja sata uvjetovanog izmjenom godišnjih razdoblja i stavljanju izvan snage Direktive 2000/84/EZ

25-02-2019 ENVI_AD(2019)631995 PE631.995v03-00 ENVI
Bolesław G. PIECHA

MIŠLJENJE o provedbi pravnih odredaba i Zajedničke izjave kojima se osigurava parlamentarni nadzor nad decentraliziranim agencijama

22-01-2019 ENVI_AD(2019)628575 PE628.575v02-00 ENVI
Ivo BELET

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za homologaciju za motorna vozila i njihove prikolice te za sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice namijenjene za takva vozila, u pogledu njihove opće sigurnosti te zaštite osoba u vozilima i nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu, o izmjeni Uredbe (EU) 2018/... i stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 78/2009, (EZ) br. 79/2009 i (EZ) 661/2009

15-01-2019 TRAN_AD(2019)627562 PE627.562v02-00 TRAN
Matthijs van MILTENBURG

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija

Na zahtjev odbora, kluba zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika podnose se prijedlozi rezolucija o aktualnim pitanjima o kojima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članci 132. , 136. , 139 i 144. Poslovnika

Usmena pitanja

Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti pitanje za usmeni odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 136. Poslovnika

Kraća zastupnička pitanja

Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti kraće zastupničko pitanje za pisani odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 130.a Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Dulja zastupnička pitanja

Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti dulje zastupničko pitanje za pisani odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 139 Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Druge parlamentarne aktivnosti

Obrazloženja glasovanja (napisan.)

Zastupnici mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja na plenarnoj sjednici. Članak 194. Poslovnika

NAIADES II ‒ akcijski program za potporu prijevozu unutarnjim plovnim putovima (B8-0079/2019) CS

14-02-2019

Návrh usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. února 2019 o NAIADES II – akčním programu na podporu vnitrozemské vodní dopravy jsem ve svém hlasování dne 14. února 2019 podpořila. Evropská komise přijala již v roce 2013 balíček NAIADES II. Tento balíček chce realizovat nevyužitý potenciál 37 000 km vnitrozemských vodních cest v EU a umožnit snadnější přepravu zboží i cestujících, vést ke zlepšení životního prostředí, podporovat inovace a pracovní příležitosti. Usnesení naléhavě vyzývá Komisi, aby aktualizovala a prodloužila program NAIADES do roku 2020 s cílem zajistit, aby potenciál vnitrozemské vodní dopravy, která v rámci multimodálního dopravního systému představuje bezpečný, udržitelný a efektivní způsob dopravy, byl plně využit díky dlouhodobé strategii EU zaměřené na úspěšný přechod na jiný druh dopravy. Usnesení také apeluje na Komisi a členské státy, aby integrovaly vnitrozemskou plavbu do městské a přístavní politiky a plně využily potenciálu pro přepravu zboží a cestujících, neboť mnoho měst EU je umístěno podél vodních cest. Tak by se zvýšila kvalita života a snížila by se úroveň dopravního přetížení. V usnesení se rovněž klade důraz na přechod na nízkouhlíkovou dopravu, zvýšení účinnosti zdrojů a zavedení nezbytných infrastruktur pro doplňování paliva.

Jačanje konkurentnosti unutarnjeg tržišta razvojem carinske unije EU-a i njezina upravljanja (A8-0059/2019 - Virginie Rozière) CS

14-02-2019

Jednotný trh EU by nebyl možný bez bezcelního prostředí, které celní unie poskytuje, a bez úlohy, již celní unie plní v dohledu nad dovozem a vývozem. Je důležité vytvořit v celé Unii jednotné celní postupy založené na reformované infrastruktuře informačních technologií. Digitalizace má potenciál učinit výměnu informací a placení cel transparentnější a přístupnější, zejména pro malé a střední podniky a pro hospodářské subjekty třetích zemí, a poskytuje příležitosti ke zjednodušení celních pravidel a postupů. Usnesení apeluje na Komisi a členské státy, aby vypracovaly účinnější, nákladově efektivnější a jednodušší přístup k řízení systémů IT pro celní orgány, a vyzývá zejména k přesnějšímu a realističtějšímu odhadu doby a zdrojů, které budou zapotřebí, a rozsahu jednotlivých projektů IT pro digitalizaci celních postupů (při zavádění nových IT systémů pro celní unii došlo k řadě zpoždění). Proto jsem návrh usnesení Evropského parlamentu o posílení konkurenceschopnosti vnitřního trhu rozvíjením celní unie EU a její správy v hlasování podpořila.

Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Singapura (rezolucija) (A8-0048/2019 - David Martin) CS

13-02-2019

Návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o podpisu dohody o volném jsem v hlasování nemohla podpořit. Jednání o Dohodě o volném obchodu mezi EU a Singapurem byla zahájena již v prosinci roku 2009 a předložení této dohody k ratifikaci mělo velké zpoždění i díky tomu, že Komise požádala Evropský soudní dvůr o posudek ohledně pravomocí spojených s touto dohodou. Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem je mezi prvními dvoustrannými obchodními dohodami uzavřenými mezi EU a členským státem Asociace národů jihovýchodní Asie (ASEAN). Singapur je zdaleka největším ASEAN partnerem EU. Avšak dohoda o volném obchodu neobsahuje dostatečnou ochranu veřejných služeb a opatření k předcházení finanční krize. Je nutné dodat i to, že v kapitole o obchodu a udržitelném rozvoji chybí mechanismus sankcí. Největším problémem je ale fakt, že Singapur je znám jako daňový ráj s mnoha fiktivními/krycími společnostmi a hraje velkou roli na poli s daňovými úniky.

Pisana pitanja

Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Pitanja za ESB te pitanja u vezi s jedinstvenim nadzornim mehanizmom i jedinstvenim sanacijskim mehanizmom

Zastupnici mogu postaviti pitanja za pisani odgovor ESB-u te u vezi s jedinstvenim nadzornim mehanizmom i jedinstvenim sanacijskim mehanizmom. Takva se pitanja prvo podnose predsjedniku nadležnog odbora. Članak 140. i 141 Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Prijedlozi akata Unije

Zastupnici mogu podnijeti zahtjev Europskoj komisiji da predloži akt Unije (novi akt ili izmjenu postojećeg akta). Članak 47. Poslovnika

Prijedlog akta Unije o poboljšanju u području prikupljanja plazme u Europskoj uniji

18-12-2018 B8-0591/2018 U tijeku
Nicola CAPUTO Annie SCHREIJER-PIERIK Frédérique RIES Biljana BORZAN Miroslav MIKOLÁŠIK José Inácio FARIA Margrete AUKEN Rory PALMER Kateřina KONEČNÁ Guillaume BALAS

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.)

**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o kroničnim bolestima dišnog sustava

24-10-2016 P8_DCL(2016)0115 Ne razmatra se
Alberto CIRIO Karin KADENBACH Catherine STIHLER Kateřina KONEČNÁ Biljana BORZAN Eva KAILI Piernicola PEDICINI David BORRELLI Damiano ZOFFOLI Sirpa PIETIKÄINEN Nessa CHILDERS Cristian-Silviu BUŞOI
Datum otvaranja : 24-10-2016
Datum isteka roka : 24-01-2017
Broj potpisnika : 249 - 25-01-2017

Pisana izjava o sprječavanju upotrebe olova

03-10-2016 P8_DCL(2016)0106 Ne razmatra se
Monika BEŇOVÁ Tibor SZANYI Davor ŠKRLEC Nessa CHILDERS Ivan JAKOVČIĆ József NAGY Zigmantas BALČYTIS Biljana BORZAN Karin KADENBACH Nikos ANDROULAKIS Tomáš ZDECHOVSKÝ Jan KELLER Kateřina KONEČNÁ Jiří MAŠTÁLKA Jo LEINEN Michèle RIVASI Bogusław LIBERADZKI Sergei STANISHEV Stanislav POLČÁK Margrete AUKEN Marc TARABELLA
Datum otvaranja : 03-10-2016
Datum isteka roka : 03-01-2017
Broj potpisnika : 94 - 04-01-2017

Pisana izjava o razlikama u sastavu i kvaliteti proizvoda koji se prodaju na istočnim i zapadnim tržištima EU-a

09-05-2016 P8_DCL(2016)0053 Ne razmatra se
Dubravka ŠUICA Zigmantas BALČYTIS Zoltán BALCZÓ Franc BOGOVIČ Biljana BORZAN Daniel BUDA Nicola CAPUTO Pál CSÁKY Andor DELI Georgios EPITIDEIOS Norbert ERDŐS Tanja FAJON Anna FOTYGA Doru-Claudian FRUNZULICĂ Elena GENTILE György HÖLVÉNYI Cătălin Sorin IVAN Ivan JAKOVČIĆ Artis PABRIKS Emilian PAVEL Alojz PETERLE Marijana PETIR Georgi PIRINSKI Julia PITERA Jozo RADOŠ Liliana RODRIGUES Dariusz ROSATI Jacek SARYUSZ-WOLSKI Branislav ŠKRIPEK Monika SMOLKOVÁ Csaba SÓGOR Michaela ŠOJDROVÁ Renate SOMMER Ivan ŠTEFANEC Davor Ivo STIER Patricija ŠULIN Pavel SVOBODA Jana ŽITŇANSKÁ Miroslav MIKOLÁŠIK Marian-Jean MARINESCU Andrejs MAMIKINS Ivana MALETIĆ Eduard KUKAN Kateřina KONEČNÁ Krišjānis KARIŅŠ Olga SEHNALOVÁ Milan ZVER Tomáš ZDECHOVSKÝ Iuliu WINKLER Ivo VAJGL Inese VAIDERE Traian UNGUREANU Adam SZEJNFELD Tibor SZANYI Eleftherios SYNADINOS Ruža TOMAŠIĆ Merja KYLLÖNEN Czesław Adam SIEKIERSKI Monica MACOVEI
Datum otvaranja : 09-05-2016
Datum isteka roka : 09-08-2016
Broj potpisnika : 141 - 28-07-2016

Izjave

Originalna potpisana i datirana izjava čuva se u pismohrani Europskog parlamenta.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg