Jiří
MAŠTÁLKA

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja - 8. parlamentarni saziv Jiří MAŠTÁLKA

Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu

15-10-2018 JURI_AD(2018)625394 PE625.394v02-00 JURI
Jiří MAŠTÁLKA

MIŠLJENJE o prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju, od strane Europske unije, Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

31-05-2017 JURI_AD(2017)601097 PE601.097v02-00 JURI
Jiří MAŠTÁLKA

MIŠLJENJE o Izvješću o primjeni Direktive Vijeća 2004/113/EZ o provedbi načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pristupu i nabavi robe, odnosno pružanju usluga

29-11-2016 JURI_AD(2016)589255 PE589.255v02-00 JURI
Jiří MAŠTÁLKA

MIŠLJENJE o nacrtu provedbene odluke Vijeća kojom se Eurojustu odobrava sklapanje Sporazuma o suradnji između Eurojusta i Ukrajine

12-01-2016 JURI_AD(2016)572952 PE572.952v02-00 JURI
Jiří MAŠTÁLKA