• Jiří   MAŠTÁLKA  

Jiří MAŠTÁLKA : Usmena pitanja - 8. parlamentarni saziv 

Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti pitanje za usmeni odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 136. Poslovnika