• Jiří   MAŠTÁLKA  

Jiří MAŠTÁLKA : Obrazloženja glasovanja (napisan.) - 8. parlamentarni saziv 

Zastupnici mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja na plenarnoj sjednici. Članak 194. Poslovnika

Okvir za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana (A8-0015/2018 - Babette Winter, Kay Swinburne) CS  
 

Dnes jsem se zdržel při hlasování zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran a změně nařízení (EU) č. 1095/2010, (EU) č. 648/2012 a (EU) 2015/2365. Ačkoli závěrečná zpráva jde správným směrem a zlepšuje text Evropské komise do určité míry, stále ještě neřeší zásadní problém, které jsou subjekty finančního trhu, které jsou příliš velké a silné. V nejhorším případě může tato dokumentace dokonce vytvořit falešný dojem, že není třeba se starat o systémovou relevanci ústředních protistran, jelikož mohou být snadno obnoveny nebo vyřešeny. Je zřejmé, že tomu tak není a pokud by se znovu stala vážná finanční krize, je velmi pravděpodobné, že ztráty budou opět pouze socializovány.

Europski pružatelji usluga skupnog financiranja za poduzeća (A8-0364/2018 - Ashley Fox) CS  
 

Hlasovala se zpráva o návrhu nařízení o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky. Crowdfunding se ukazuje jako zavedená praxe financování prostřednictvím on-line platforem, na nichž občané, organizace a začínající podniky získávají relativně malé částky peněz. To může poskytnout alternativu k nezajištěným bankovním úvěrům, které jsou nyní hlavními zdroji externího financování malých a středních podniků.
Návrh chce stanovit, že poskytovatelé crowdfundingových služeb budou pod dohledem ESMA. Kromě toho má za cíl poskytnout investorům nezbytné informace o crowdfundingu, včetně podkladových rizik, která by měla být jasná, úplná a správná. Stanoví také počáteční posouzení vhodnosti potenciálního klienta a stanoví, že platformy budou nabízet investorům možnost stimulovat jejich schopnost nést ztráty. Návrh zprávy o směrnici v zásadě podpořil podstatu návrhu Komise s některými spíše okrajovými změnami, zatímco návrh zprávy o nařízení učinil řadu důležitých změn, které představují oslabení původního návrhu Komise, jako je např. zásada subsidiarity. Vzhledem k tomu, že v průběhu rumunského předsednictví nebyl učiněn dostatečný pokrok navzdory jejich úsilí o dosažení možného obecného přístupu, mi přišlo, že je příliš pozdě pouze otevřít a poté hned uzavřít interinstitucionální jednání v dostatečném předstihu před posledním parlamentním plenárním zasedáním, a proto jsem tento návrh nepodpořil.

Gnojidbeni proizvodi EU-a (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu) CS  
 

Hlasoval se návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků s označení CE na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009. I přesto, že jsem byl zklamán výsledkem jednání, vzhledem k úrovni kadmia v hnojivých výrobcích jsem tento návrh nařízení podpořil. Domnívám se, že současné nařízení v oblasti hnojiv nezohledňuje současné environmentální obavy z kontaminace půdy, vnitrozemských a mořských vod a zároveň v důsledku i z toho, co se nám objeví na talíři. Bylo tedy nutné přijmout nařízení a omezit obsah těžkých kovů v hnojivých výrobcích, a to hlavně kadmia. I přesto, že tato zpráva dle mého názoru mohla být více ambicióznější, je stále velikým krokem kupředu.

Objavljivanje informacija o porezu na dobit određenih poduzeća i podružnica (A8-0227/2017 - Hugues Bayet, Evelyn Regner) CS  
 

Jako stínový poradce této zprávy o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, pokud jde o zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček, jsem nepředložil žádnou změnu týkající se prahu a členění údajů, protože jsem zcela souhlasila s návrhem zpravodajů. Navíc se domnívám, že návrh Evropské komise není skutečným závazkem s daňovou spravedlností a neodpovídá řádně požadavkům lidí. Proto jsem souhlasil s hranicí 40 milionů EUR a zaměřil jsem se na kritéria pro zveřejňování informací, které musí být přítomny. To byl ale pro mě veliký krok nazpátek, neboť vyjednání zveřejňování informací je to, co od nás lidé očekávají a chtějí. V rámci těchto kritérií pro zveřejnění byl původní návrh zpravodajů již akceptovatelný. Za GUE/NGL jsme ale i tak předložili několik pozměňovacích návrhů, avšak žádný z nich nebyl zahrnut do kompromisu, jelikož pravé křídlo chce zveřejňovat co nejméně informací. Jednání byla tvrdá a nebylo možné zlepšit návrh zprávy zpravodaje ani se vyhnout jeho velkému rozmělnění. Proto jsem již v roce 2017 hlasoval proti na výboru a na plenárním zasedání. Vzhledem k tomu, že se nic nezměnilo, jsem opět hlasoval proti.

Razdoblje nakon Arapskog proljeća: smjernice za budućnost regije MENA (A8-0077/2019 - Brando Benifei) CS  
 

Dnes jsem se zdržel při hlasování zprávy o období po arabském jaru: další postup pro oblast Blízkého východu a severní Afriky. I přesto, že tato zpráva měla mnoho pozitivních bodů, domnívám se, že důležité body, které měly být obsaženy, zmíněny nebyly. Zpráva podporuje návrh předsedy Komise, a to jít nad rámec jednomyslnosti v rozhodování Rady v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Nezmiňuje se o destabilizační úloze EU, její účasti na ozbrojených konfliktech a jejím financování přímo či nepřímo některých ozbrojených skupin, včetně teroristických skupin. Kritizuje sice porušování, kterých se dopustili ozbrojenci al-Assáda a jejich spojenci a osoby spojené s teroristickými organizacemi na seznamu OSN, ale žádní další aktéři zmíněni nejsou, a to ani odpovědnost Západu. Zároveň zpravodaj vítá iniciativy EU pro kontrolu teroristických hrozeb v regionu Blízkého východu a severní Afriky a zdůrazňuje význam posílení kapacit některých státních aktérů, kteří hrají klíčovou úlohu v boji proti terorismu. Jenže někteří z těchto aktérů se však podílejí na systematickém porušování lidských práv.

Zahtjev za ukidanje imuniteta Jørnu Dohrmannu (A8-0178/2019 - Evelyn Regner) CS  
 

Dnes se hlasovalo o vzdání poslanecké imunity pro dánského europoslance Jørna Dohrmanna. Úřad státního zastupitelství zpočátku doporučil, aby byla ve věci proti Jørnovi Dohrmannovi namísto trestu odnětí svobody stanovena pokuta ve výši 20 000 DKK, aniž by bylo vzneseno formální obvinění. Nicméně, Jørn Dohrmann popřel obvinění a podle ředitele prokuratury by pak bylo rozporné usilovat o mimosoudní urovnání prostřednictvím oznámení o uložení trestu. Za účelem podání žaloby proti panu Dohrmannovi proto příslušný orgán podal žádost o zbavení imunity. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se údajná žaloba nevztahuje na názory vyjádřené poslancem nebo na jeho hlasování, které poslanec vykonal v Evropském parlamentu dle svých povinností na základě článku 8 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie, a proto žaloba nemá žádný jednoznačný ani přímý vztah k plnění úkolů Jørna Dohrmanna ve funkci poslance Evropského parlamentu. A proto jsem tedy souhlasil se zbavením poslanecké imunity Jørna Dohrmanna v rámci řízení EP.

Udružne tužbe za zaštitu kolektivnih interesa potrošača (A8-0447/2018 - Geoffroy Didier) CS  
 

Dnes se hlasovala zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES. Tuto zprávu jsem podpořil, neboť nám skandál dieselgate ukázal, jak zranitelní spotřebitelé v celé Evropě jsou a zároveň jak přímo jsou ovlivněni korporátní kriminalitou a podváděním. „Skupinové“ akční systémy skutečně umožňují občanům stát se jednotnými jakožto žadateli, dohledat se spravedlnosti, sdílet právní náklady a nakonec ukončit porušování ze strany obchodníka a získat spravedlivou náhradu. Tento systém zároveň slouží jako odstrašující prostředek proti monopolistickým a obecně nezákonnějším obchodním praktikám. Bohužel, pro tento účel nabízí pracovní a relativně efektivní systém pouze několik zemí EU. V drtivé většině zemí je to současně právně nemožné, nebo nastavený systém nefunguje. To představuje jasnou a rozsáhlou nerovnost v přístupu ke spravedlnosti mezi evropskými občany v závislosti na zemi jejich bydliště. Návrh celkově zřídil systém založený na existenci tzv. kvalifikovaných subjektů, a to na základě přísných kritérií nezávislosti a transparentnosti a registrovaných na evropské úrovni, které usilují o reprezentativní opatření zaměřená na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů.

Ugovori o isporuci digitalnog sadržaja i digitalne usluge (A8-0375/2017 - Evelyne Gebhardt, Axel Voss) CS  
 

Hlasovalo se o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu. Tento návrh se týká prodeje zboží online a má za cíl odstranit stávající právní překážky v oblasti přeshraničního elektronického obchodu. Evropská komise zveřejnila návrh směrnice o některých aspektech týkajících se smluv o digitálním obsahu a digitálních službách. Spolu s návrhem prodeje zboží tvoří balíček pro celoevropskou ochranu spotřebitele. V současné době se množství ochrany spotřebitele pro digitální zboží a služby v jednotlivých členských státech značně liší. Existují dokonce členské státy, které v současné době nepředpokládají ochranu spotřebitele v digitální oblasti. Nový rámec by měl řešit nejistotu, kterou by spotřebitelé mohli mít ve chvíli, kdy nakupují online v obchodech jiných členských států. Cílem bylo plně harmonizovat pravidla týkající se prodeje zboží s cílem vytvořit „rovné podmínky“ a „jasnost pro spotřebitele“. Jako stínový poradce tohoto návrhu jsem podpořil harmonizaci bez snížení práv na ochranu spotřebitele v těch členských státech, které mají vyšší úroveň práv na ochranu spotřebitele. Díky těmto jednáním teď existuje rovnováha pro spotřebitele s novými nebo lepšími právy na digitální obsah, aniž by to ovlivnilo členské státy s vyšší ochranou spotřebitele.

Ugovori o prodaji robe (A8-0043/2018 - Pascal Arimont) CS  
 

Hlasoval jsem ve prospěch zprávy o pozměněném návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých aspektech smluv o prodeji zboží, kterou se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady. Aby bylo možné odstranit stávající právní překážky v oblasti přeshraničního elektronického obchodu, vydala Evropská komise v roce 2015 svůj návrh směrnice o některých aspektech smluv o online a jiném prodeji zboží na dálku (dále jen „návrh zboží“). Z podnětu Evropského parlamentu byl rozsah rozšířen i na offline prodej, a tak se vyhnul případným nesrovnalostem v právech spotřebitelů online a offline. Účelem této směrnice byla cílená plná harmonizace bez snížení práv na ochranu spotřebitele v těch členských státech, které mají nejvyšší úroveň. Výsledek interinstitucionálních jednání tuto harmonizaci usnadňuje. V této směrnici existuje rovnováha pro spotřebitele s novými nebo lepšími právy na digitální obsah, aniž by to ovlivnilo členské státy s vyšší ochranou spotřebitele.

Nacrt sporazuma o suradnji između Eurojusta i Gruzije (A8-0065/2019 - Sylvia-Yvone Kaufmann) CS  
 

Hlasovali jsme o návrhu dohody o spolupráci mezi Eurojustem a Gruzií. Hlavním cílem návrhu dohody bylo usnadnění soudní spolupráce v trestních věcech mezi státními zástupci, která by usnadnila výměnu osobních údajů mezi Eurojustem a Gruzií. Tento návrh dohody jsem podpořil, protože jsem přesvědčen o důležitosti této spolupráce, a to zejména proto, že gruzínské skupiny organizované zločinu stále patří mezi nejčastější neevropské národnosti, které jsou spojeny s vážnými a organizovanými zločiny jak v České republice, tak po celé EU. Jsem přesvědčen, že tato spolupráce pomůže v případech týkajících se organizovaného zločinu, pašování drog a ilegálních zbraních po celé EU.

Homologacija i nadzor tržišta traktora za poljoprivredu i šumarstvo (A8-0318/2018 - Nicola Danti) CS  
 

Dnes se odhlasovala velmi technická zpráva, která se týkala schvalování zemědělských vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly. Cílem je harmonizace ustanovení pro různé typy vozidel. Hlasoval jsem ve prospěch této zprávy, jelikož se domnívám, že technické požadavky, funkční bezpečnost, environmentální předpisy a brzdné systémy by měly být určeny na evropské úrovni, abychom zajistili rovné ekologické a bezpečností standardy po celé EU.

Carinski zakonik Unije: uključivanje općine Campione d’Italia i talijanskih voda jezera Lugano u carinsko područje Unije (A8-0368/2018 - Jasenko Selimovic) CS  
 

Dnes jsem hlasoval o začlenění oblasti Campione d´Italia a italských vod jezera Lugano do celního kodexu Unie. V rámci této zprávy je modifikován celní kodex Unie, a to jak z důvodu začlenění těchto italských oblastí a technických nedostatků, ale také kvůli harmonizaci s přijatými mezinárodními dohodami EU, jmenovitě právě s přijetím dohod CETA, které jsem nikdy nepodpořil. Z tohoto důvodu jsem tento návrh nemohl podpořit, neboť modifikování řádu kvůli dohodám CETA zásadně odmítám.

Pristup Dominikanske Republike Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. (A8-0451/2018 - Mary Honeyball) CS  
 

Hlasoval jsem o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se Rakousko, Kypr, Chorvatsko, Lucembursko, Portugalsko, Rumunsko opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení Dominikánské republiky k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980. Tato konvence zavádí systém kooperace mezi smluvními státy zaměřené na řešení případů mezinárodních únosů dětí. Problém nastává ve chvíli, kdy se rodina roztrhne a kdy se rodiče pocházející z různých států pokouší využít nedostatečnou spolupráci mezi těmito státy, aby si rodič ubezpečil péči o dítě. Největší problém nastává ve chvíli, kdy ve státě existuje národní předpojatost legálního systému individuálních států, a tím pádem soudy obou státu se prohlásí kompetentní v této věci a každý dá dítě do péče rodiči, který má národnost toho státu. Účelem této konvence je vyřešit tyto situace na mezinárodní úrovni, určit kompetentní soud a aplikovatelné zákony státu, kde dítě má trvalý pobyt. A jelikož otázky mezinárodního únosu dětí spadají pod exkluzivní vnější kompetence EU, znamená to, že toto rozhodnutí musí být odsouhlaseno na úrovni EU. Návrh na spolupráci mezi těmito státy a Dominikánskou republikou na mezinárodní úrovni v rámci mezinárodního únosu dětí jsem podpořil.

Pristup Ekvadora i Ukrajine Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. (A8-0452/2018 - Mary Honeyball) CS  
 

Hlasoval jsem o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se Rakousko opravňuje, aby v zájmu Evropské unie přijalo přistoupení Ekvádoru a Ukrajiny k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980. Tato konvence zavádí systém kooperace mezi smluvními státy zaměřené na řešení případů mezinárodních únosů dětí. Problém nastává ve chvíli, kdy se rodina roztrhne a kdy se rodiče pocházející z různých států pokouší využít nedostatečnou spolupráci mezi těmito státy, aby si rodič ubezpečil péči o dítě. Největší problém nastává ve chvíli, kdy ve státě existuje národní předpojatost legálního systému individuálních států, a tím pádem soudy obou státu se prohlásí kompetentní v této věci a každý dá dítě do péče rodiči, který má národnost toho státu. Účelem této konvence je vyřešit tyto situace na mezinárodní úrovni, určit kompetentní soud a aplikovatelné zákony státu, kde dítě má trvalý pobyt. A jelikož otázky mezinárodního únosu dětí spadají pod exkluzivní vnější kompetence EU, znamená to, že toto rozhodnutí musí být odsouhlaseno na úrovni EU. Haagská úmluva mezi 26 členskými státy EU a Ekvádorem a Ukrajinou byla již podepsána. Návrh na spolupráci v občanskoprávních aspektech mezi Rakouskem a Ekvádorem a Ukrajinou na mezinárodní úrovni v rámci mezinárodních únosů dětí jsem podpořil.

Pristup Hondurasa Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. (A8-0457/2018 - Mary Honeyball) CS  
 

Hlasoval jsem o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se Rakousko a Rumunsko opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení Hondurasu k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980. Tato konvence zavádí systém kooperace mezi smluvními státy zaměřené na řešení případů mezinárodních únosů dětí. Problém nastává ve chvíli, kdy se rodina roztrhne a kdy se rodiče pocházející z různých států pokouší využít nedostatečnou spolupráci mezi těmito státy, aby si rodič ubezpečil péči o dítě. Největší problém nastává ve chvíli, kdy ve státě existuje národní předpojatost legálního systému individuálních států, a tím pádem soudy obou státu se prohlásí kompetentní v této věci a každý dá dítě do péče rodiči, který má národnost toho státu. Účelem této konvence je vyřešit tyto situace na mezinárodní úrovni, určit kompetentní soud a aplikovatelné zákony státu, kde dítě má trvalý pobyt. Konvence mezi 25 členskými státy EU s Hondurasem byla již podepsána. Pouze Rakousko, Dánsko a Rumunsko dosud ještě nepřijaly přistoupení Hondurasu k Haagské úmluvě. A jelikož otázky mezinárodního únosu dětí spadají pod exkluzivní vnější kompetence EU, znamená to, že toto rozhodnutí musí být odsouhlaseno na úrovni EU. Tento návrh jsem podpořil.

Pristup Bjelarusa i Uzbekistana Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. (A8-0458/2018 - Mary Honeyball) CS  
 

Hlasoval jsem o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se Rakousko, Lucembursko a Rumunsko opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení Uzbekistánu a Běloruska k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980. Tato konvence zavádí systém kooperace mezi smluvními státy zaměřené na řešení případů mezinárodních únosů dětí. Problém nastává ve chvíli, kdy se rodina roztrhne a kdy se rodiče pocházející z různých států pokouší využít nedostatečnou spolupráci mezi těmito státy, aby si rodič ubezpečil péči o dítě. Největší problém nastává ve chvíli, kdy ve státě existuje národní předpojatost legálního systému individuálních států, a tím pádem soudy obou státu se prohlásí kompetentní v této věci a každý dá dítě do péče rodiči, který má národnost toho státu. Účelem této konvence je vyřešit tyto situace na mezinárodní úrovni, určit kompetentní soud a aplikovatelné zákony státu, kde dítě má trvalý pobyt. A jelikož otázky mezinárodního únosu dětí spadají pod exkluzivní vnější kompetence EU, znamená to, že toto rozhodnutí musí být odsouhlaseno na úrovni EU. Haagská úmluva mezi 24 členskými státy EU a Uzbekistánem a Běloruskem byla již podepsána v roce 1998 a 1999. Návrh na spolupráci mezi těmito státy a Uzbekistánem a Běloruskem na mezinárodní úrovni v rámci mezinárodního únosu dětí jsem podpořil.

Prekogranični zahtjevi za povrat vlasništva nad umjetničkim i kulturnim dobrima ukradenima u oružanim sukobima i ratovima (A8-0465/2018 - Pavel Svoboda) CS  
 

Hlasovali jsme o zprávě o přeshraničních restitučních nárocích na umělecké předměty a kulturní statky ukradené během ozbrojených konfliktů a válek. Zpráva tlačí Evropskou komisi, aby vyplnila mezery, které zůstávají v mezinárodním soukromém právu a v unijním právu restitucí. I přesto, že v historii byly iniciativy k navrácení uměleckých předmětů a statků, v současnosti chybí určitá harmonizace a transparentnost v mezinárodních praktikách. Podpořil jsem tuto iniciativu, aby Evropská komise, členské státy a kandidátské státy zařadily potřebný legální mechanismus pro lepší podmínky, identifikaci a přizpůsobení procesů občanského práva a větší podporu mechanismu alternativního řešení sporů.

Strateška istraga Europskog ombudsmana OI/2/2017 o transparentnosti zakonodavnih rasprava u okviru pripremnih tijela Vijeća EU-a (A8-0420/2018 - Jo Leinen, Yana Toom) CS  
 

Hlasovali jsme o zprávě Evropského parlamentu o strategickém šetření ombudsmanky EU týkajícím se transparentnosti legislativních jednání v přípravných orgánech Rady EU. Na rozdíl od výborových zasedání Evropského parlamentu, zasedání přípravných orgánů Rady EU a většina debat v rámci Rady EU jsou vedené za uzavřenými dveřmi. Vždycky jsem podporoval větší transparentnost legislativních jednání Rady EU, a tedy jsem tuto zprávu podpořil. Neboť věřím, že je zapotřebí vysoká úroveň transparentnosti v legislativním procesu, aby občané, média a zúčastněné strany mohli volat své zástupce k odpovědnosti.

Uspostava instrumenta za financijsku potporu namijenjenu opremi za carinske provjere u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama (A8-0460/2018 - Jiří Pospíšil) CS  
 

Dnes jsme hlasovali o zprávě, která navrhuje finanční posílení pro celní kontroly v rámci Fondu pro integrovanou správu hranic ve VFR pro období 2021–2027. Souhlasím s tím, že zajištění řádného fungování vnitřních a vnějších hranic EU je stěžejní. Vítám proto posílení finančních prostředků na nákup vhodné technika, jako jsou např. skenery, systémy automatické detekce poznávacích značek či mobilní laboratoře pro analýzy vzorků. Souhlasím i s několika připomínkami pana zpravodaje, které se týkají např. podmínek součinnosti mezi celními orgány, případně povinnosti Komise v oblasti zveřejňování informací, které na mě dělají dojem, že jsou možná formulovány příliš široce. Zprávu jsem při hlasování podpořil.

Uspostavljanje programa „Carina” za suradnju u području carine (A8-0464/2018 - Maria Grapini) CS  
 

Dnes jsme se zabývali programem „Clo“, který stanoví rámec pro spolupráci v oblasti cel na období 2021–2027 a je nástupcem programu „Clo“ 2020. Tento program by měl i nadále usnadňovat spolupráci a koordinaci mezi orgány členských států i budování kapacit. Jednou z oblastí, v níž dosud nedošlo k velkému pokroku, je oblast elektronizace a digitalizace celnictví, což je v dnešní době poměrně velký nedostatek. Program „Clo“ bude muset rovněž být uzpůsoben a finanční prostředky případně navýšeny, pokud dojde k brexitu, zejména k tzv. tvrdému brexitu, jak správně upozorňuje zpravodajka. Zprávu jsem při hlasování podpořil.