Monika
BEŇOVÁ

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja - 6. parlamentarni saziv Monika BEŇOVÁ

Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

OPINION Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the access to Community External Assistance EN

24-05-2005 AFET_AD(2005)349865 PE 349.865v02-00 AFET
Monika BEŇOVÁ