Monika BEŇOVÁ : Obrazloženja glasovanja (napisan.) 

Zastupnici mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja na plenarnoj sjednici. Članak 194. Poslovnika

Sustav internetske baze za krivotvorene i vjerodostojne isprave (FADO) (A9-0022/2019 - Roberta Metsola) SK  
 

Jedná sa o systém na účely uchovávania vzorových dokumentov a príkladov falšovaných dokumentov zahŕňajúci opisy falšovacích metód. Tie poskytuje členský štát či iné subjekty podliehajúce medzinárodnému právu. Zavedenie FADO systému umožní výmenu informácií medzi jednotlivými členmi EÚ a pomôže v boji proti falšovaniu cestovných dokladov či iných dokladov obsahujúcich osobných údaje, ktoré sa využívajú pri podvodoch.

Sklapanje Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Vijetnama (A9-0003/2020 - Geert Bourgeois) SK  
 

V tomto prípade ide o technické hlasovanie týkajúce sa udelenia súhlasu pre uzavretie obchodnej dohody medzi Vietnamom a EU.

Sklapanje Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Vijetnama (Rezolucija) (A9-0017/2020 - Geert Bourgeois) SK  
 

EÚ upevnila spoluprácu so Združením krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) a to keď po Singapure uzatvorila Dohodu o voľnom obchode s Vietnamom. Aj napriek pretrvávajúcim nezrovnalostiam s EÚ v ľudsko-právnych a pracovno-právnych oblastiach, sa Vietnamu podarilo zlepšiť štandardy dostačujúce pre uzatvorenie zmluvy po dlhoročnom rokovaní. Táto dohoda pomôže EÚ, tak ako aj Vietnamu, k dosiahnutiu spoločných cieľov ako je napríklad stimulácia rastu hospodárstva a zamestnanosti, boj proti chudobe alebo dosahovanie cieľov trvalo udržateľného rozvoja či podpora práv a slobody pracovníkov. V praxi prinesie pozitívne zmeny vrátane odstránenia ciel, zlepšenia prístupu na trh pre spoločnosti z EÚ, verejného zaobstarávania a ochrany sociálnych a environmentálnych štandardov.

Sporazum o zaštiti ulaganja između Europske unije i Vijetnama (A9-0002/2020 - Geert Bourgeois) SK  
 

V tomto prípade ide o technické hlasovanie týkajúce sa udelenia súhlasu pre uzavretie obchodnej dohody o ochrane investícií medzi Vietnamom a EU.

Sporazum o zaštiti ulaganja između Europske unije i Vijetnama (Rezolucija) (A9-0014/2020 - Geert Bourgeois) SK  
 

Keďže Vietnam má progresujúce hospodárstvo, mladú, vzdelanú pracovnú silu a najrýchlejšie rastúcu strednú vrstvu v Združení krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN), EÚ prijala dohodu s Vietnamom o ochrane investícií. Ide o jednotnú právnu ochranu pre investorov EÚ vo Vietname a naopak, ktorá zabezpečuje zabránenie paralelným, opakovaným či manipulatívnym sporom.

Prigovor u skladu s člankom 111.: popis projekata od zajedničkog interesa Unije (B9-0091/2020) SK  
 

Projekt spoločného záujmu (PCI) obsahuje celoeurópsky zoznam hlavných infraštruktúrnych projektov. Niektoré z nich sa týkajú plynárenského odvetvia, vrátane plynovodného prepojenia Slovensko- Poľsko či rozšírenia pripojenia Slovensko- Maďarsko. Tie boli kritizované za vysokú odkázanosť na fosílne palivá, ktoré sú jedným z najväčších faktorov ovplyvňujúcich klimatické zmeny. Okrem takýchto projektov, zoznam pozostáva z projektov založených na obnoviteľných zdrojoch a umožňuje krajinám ich rozvoj a aj zároveň pozitívne vplýva na napĺňanie klimatických cieľov.

Prigovor u skladu s člankom 112.: olovo i njegovi spojevi (B9-0089/2020) SK  
 

Ide o námietku týkajúcu sa koncentrácie olova v PVC materiáloch a ich označenia. Olovo je charakterizované ako ťažký kov a bolo používané vo väčšej miere pri výrobe PVC a polymérov. Vzhľadom na jeho negatívne účinky vplývajúce na centrálnu nervovú sústavu človeka, boli zavedené kroky na jeho obmedzenie. Práve tieto výnimky povoľujú jeho vyššiu koncentráciu a tak prevyšujú jeho stanovený bezpečný limit.

Strategija EU-a za okončanje genitalnog sakaćenja žena diljem svijeta (B9-0090/2020, B9-0092/2020) SK  
 

Európska únia musí naďalej zastávať úlohu hlavnej a vedúcej sily v boji proti
rodovo motivovanému násiliu na celom svete a ako obranca základných
ľudských práv a slobôd. Tento fakt podporuje aj výber skupiny The Restorers do
nominácie na udelenie Sacharovovej ceny. Práve rokovania o nadchádzajúcom
európskom rozpočte by mali smerovať k zvýšeniu podpory pre komunity
a programy, ktoré sa zameriavajú na boj s mrzačením ženských pohlavných
orgánov. Program Právo, rodová rovnosť a občianstvo musí mať svoje pevné
miesto medzi európskymi prioritami. Je veľmi dôležité aby sme spoločne tlačili
na jednotlivé členské štáty Európskej únie aby implementovali smernicu
o právach obetí do svojich vnútroštátnych právnych poriadkov a v plnom
rozsahu ju vykonávali.

Automatizirani postupak donošenja odluka: osiguravanje zaštite potrošača i slobodnog kretanja robe i usluga (B9-0094/2020) SK  
 

Je veľmi dôležité aby európska legislatíva reagovala veľmi flexibilne
a promptne na technologický pokrok a rapídny rozvoj v oblasti umelej
inteligencie a iných automatizovaných rozhodovacích procesoch, ktoré postupne
budú ovplyvňovať čoraz viac spotrebiteľských odvetví. Európska únia musí
svojim občanom aj naďalej garantovať najvyššiu možnú úroveň ochrany
osobných údajov, bezpečnosti výrobkov a ich základných práv. V nástupe
automatizovanej výroby a rozvoj umelej inteligencie treba chápať ako veľkú
príležitosti pre celú Európsku úniu netreba však zabúdať na riziká, ktoré sú
s týmto pokrokom spojené v súvislosti s jednotným európskym trhom.
Nesmieme však zabúdať ani na najzraniteľnejšie skupiny spotrebiteľov a je
preto veľmi dôležité aby bol možný proces nápravy pri týchto algoritmoch
dotiahnutý na najvyššiu možnú úroveň.

Predloženi mandat za pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske (B9-0098/2020) SK  
 

Spojené kráľovstvo dňa 31 januára 2020 o polnoci vystúpilo z Európskej únie.
Tzv. Brexit sa zapíše do európskych dejín ako čierny deň pre všetky zúčastnené
strany. Bez ohľadu na osobné postoje sa však treba pripraviť partnerstvo
a aktívnu spoluprácu a netreba si navzájom zatvárať dvere, čo by v konečnom
dôsledku poškodilo všetky zúčastnené strany. Veľká Británia chce dosiahnuť
dohodu o voľnom obchode do konca roku 2020 bez toho, aby akceptovala
európske pravidlá v oblasti hospodárskej súťaže, subvencií, sociálneho zabezpečenia, ochrany životného prostredia a mnohé iné. Rovnako sa nechce podriaďovať európskej jurisdikcii. Európska únia je pre Britániu najväčším obchodným partnerom a preto by sa mali všetky zúčastnené strany usilovať o vzájomnú dohodu, ktorá bude výhodná a zabezpečí ochranu spotrebiteľov
a nezaťaží tok tovarov a služieb. Príkladom môže byť potravinová bezpečnosť.
Všetky potraviny smerujúce z Veľkej Británie na európsky trh budú jednoducho
musieť zodpovedať platným európskym normám. V opačnom prípade sa na európske trhy nedostanú. Veľká Británia len musí povedať či má záujem zostať blízko k európskemu regulačnému modelu alebo chce ísť inou cestou. To následne ovplyvní vzájomný obchod.

Kontakt