Please fill this field
Monika BEŇOVÁ Monika BEŇOVÁ
Monika BEŇOVÁ

Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu

Članica

Slovačka - SMER-Sociálna demokracia (Slovačka)

Datum rođenja : , Bratislava

Obrazloženja glasovanja (napisan.) Monika BEŇOVÁ

Zastupnici mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja na plenarnoj sjednici. Članak 194. Poslovnika

Primjena pravila o sigurnosti željeznica i interoperabilnosti željezničkog sustava na podmorski tunel ispod Engleskog kanala (C9-0212/2020) SK

08-10-2020

V tomto prípade ide o technické hlasovanie týkajúce sa pomerov medzi Francúzkam a Veľkou Britániou pri správe Eurotunelu pod Lamanšským prielivom. Toto hlasovanie sa predovšetkým vzťahuje na pravidlá o železničnej doprave obsiahnuté v zákonoch Európskej únie. Avšak po odchode Británie z Európskej únie nebude aktuálny právny rámec dostatočný pre riešenie tohto dôležitého železničného spoju. Preto je dôležité urobiť nevyhnutné technické úpravy tak aby pri odchode Británie z EÚ nenastalo narušenie funkčnosti tohto spoju.

Odluka o ovlašćivanju Francuske za sklapanje međunarodnog sporazuma o podmorskom tunelu ispod Engleskog kanala (C9-0211/2020) SK

08-10-2020

V tomto prípade ide o technické hlasovanie týkajúce sa pomerov medzi Francúzkam a Veľkou Britániou pri správe Eurotunelu pod Lamanšským prielivom. Toto hlasovanie sa predovšetkým vzťahuje na pravidlá o železničnej doprave obsiahnuté v zákonoch Európskej únie. Avšak po odchode Británie z Európskej únie nebude aktuálny právny rámec dostatočný pre riešenie tohto dôležitého železničného spoju. Preto je dôležité urobiť nevyhnutné technické úpravy tak aby pri odchode Británie z EÚ nenastalo narušenie funkčnosti tohto spoju.

Ekološka proizvodnja: početak primjene i drugi datumi (C9-0286/2020) SK

08-10-2020

V tomto prípade ide o technické hlasovanie v súvislosti k pandémii Covid-19. Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 prijatým 30. mája 2018 sa ustanovuje nový regulačný rámec na zabezpečenie hladkého fungovania vnútorného trhu v oblasti ekologickej výroby. Kvôli komplikáciám spôsobeným vírusom Covid-19 nie je možné uplatniť všetky aspekty tejto regulácie. Práve kvôli tomu Európsky parlament hlasoval, že poskytne príslušným zainteresovaným stranám viac času na implementáciu tohto dôležitého nariadenia.

Digitalne financijske usluge: novi rizici povezani s kriptovalutama - regulatorni i nadzorni izazovi u području financijskih usluga, institucija i tržišta (A9-0161/2020 - Ondřej Kovařík) SK

08-10-2020

Digitálne financie sú novou rozvíjajúcou sa oblasťou vo finančnom sektore. Dnes je táto nová oblasť z veľkej miery definovaná rastúcim trhom kryptomien, ktorá do “mainstreemu” prináša inovatívne technológie. Je dôležité poznamenať, že hoci tento rozvíjajúci sa sektor nepochybne zmení to ako vnímame finančné služby. Musíme preto pri regulácii tohto odvetvia dosiahnuť správnu rovnováhu. Je zrejmé, že príliš veľa regulácie spomaluje inovácie a môže zmariť šance EÚ stať sa svetovým lídrom v tejto oblasti. Na druhej strane príliš slabý právny rámec by mohol viesť k pretrvávaniu niektorých už existujúcich problémov, ako sú napríklad vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a iná trestná aktivita.

Daljnji razvoj unije tržišta kapitala: poboljšanje pristupa financiranju na tržištima kapitala, posebno za MSP-ove, te daljnje jačanje sudjelovanja malih ulagatelja (A9-0155/2020 - Isabel Benjumea Benjumea) SK

08-10-2020

Európska únia je založená na určitom súbore hodnôt a slobôd. Táto správa sa týka jednej z týchto štyroch slobôd, voľného pohybu kapitálu. Prejav tejto slobody je dnes známy aj ako únia kapitálových trhov. Čo inými slovami znamená, uplatňovanie rovnakého súboru pravidiel pohybu kapitálu vo všetkých 27 členských štátoch Európskej únie. Únia kapitálových trhov sa rýchlo stáva jednou z kľúčových tém diskusie pri obnove Covid-19 a prechode na klimaticky neutrálne hospodárstvo. Pretože dopyt po kapitále priamoúmerne rastie, čím hlbšie vstupujeme do krízy, ale tiež preto, že sa aktuálne zvyšujú ambície Európskej únie. Pri tvorbe spomentuj únie máme tiež historickú príležitosť riešiť jednorazovo vyhýbanie sa daňovým povinnostiam zo strany korporácií a zvýšiť transparentnosť finančného sektora ako celku. Únia kapitálových trhov napríklad sľubuje efektívnejšie rozdeľovanie kapitálu pre malé a stredné podniky a tiež pre odvetvia, ktoré budú rozhodujúce pre budúcu prosperitu EÚ.

Uspostava mehanizma EU-a za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava (A9-0170/2020 - Michal Šimečka) SK

07-10-2020

Toto hlasovanie sa týka otázky harmonizácie princípu právneho štátu v EÚ. Princíp právneho štátu, je zakotvený v článku 2 Zmluvy o EÚ. Európsky parlament a Komisia tvrdia, že krajiny ako Maďarsko a Poľsko porušujú tento článok 2 z dôvodu rôznych zmien vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa slobody médií alebo justície. Tento postoj je ilustrovaný skutočnosťou, že Európska komisia začala proti týmto dvom krajinám konania obsiahnuté v článku 7. Konečné rozhodnutie však doteraz nebolo prijaté. Diskusia k tejto téme sa nedávno posunula predložením tzv. regulácie mechanizmu nedostatku právneho štátu, ktorú navrhla Komisia. Cieľom tohto nariadenia je vytvoriť mechanizmus, ktorý by mohol zabrániť porušovateľom zásad právneho štátu zakotveným v článku 2 v prístupe k finančným prostriedkom EÚ, teda k eurofondom. Tento nový mechanizmus presadzovania princípu právneho štátu si bude pravdepodobne vyžadovať oveľa viac reforiem, možno aj samotnej Lisabonskej zmluvy predtým než sa reálne začne uplatňovať.

Provedba zajedničke trgovinske politike: godišnje izvješće za 2018. (A9-0160/2020 - Jörgen Warborn) SK

07-10-2020

Táto správa predstavuje aktualizáciu prvej správy o vykonávaní obchodnej politiky z roku 2018. Pri tejto predmetnej správe ide teda o obdobie od januára 2018 do júla 2020. V tomto sledovanom období došlo k postupnému ustupovaniu pozícií USA v rámci multilaterálneho obchodného systému, ale aj prvé 2 roky vykonávania obchodnej dohody medzi Európskou úniou a Kanadou. Európska únia má pred sebou v nasledujúcom desaťročí mnoho ambicióznych cieľov a je preto veľmi dôležité aby sme sa sústredili na uzatváranie obchodných dohôd, ktoré podporia ochranu životného prostredia a udržateľný rozvoj.

Europski propis o klimi (A9-0162/2020 - Jytte Guteland) SK

07-10-2020

Klimatický zákon je základným pilierom európskej zelenej dohody. Ide tak o hlavný nástroj zelenej transformácie, ktorého cieľom má byť zlepšovanie kvality života európskych občanov. Znamená to, že aby bol prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo úspešný, musí byť vykonaný nielen ekologicky, ale najmä sociálne a hospodársky udržateľným spôsobom. Na ochranu životného prostredia tak nemôžu do budúcnosti doplácať len európski priemyselníci a ich zamestnanci. Na rozdiel od svojich konkurentov z najviac znečisťujúcich krajín musia totiž spĺňať čím ďalej tým prísnejšie podmienky a regulácie. Je dobre, že Európska únia chce ísť príkladom, no klimatická kríza je globálnou hrozbou, ktorú sama naozaj vyrieši nedokáže. Stanovované ciele znižovania emisií musia odzrkadľovať realitu. Preto ak sme doposiaľ hovorili o znížení na úrovni okolo 40-45 percent do roku 2030, nemôžeme z ničoho nič požadovať zníženie o 65 percent. Zamestnávatelia potrebujú predvídateľnosť a stabilitu, ktorá je dnes navyše ohrozovaná dôsledkami krízy spojenej s pandémiou vírusu COVID-19. Nemôžeme sa preto len tak od stola hrať s číslami. Navyše som si nie istá či sú členské štáty pripravené odovzdať Komisii skutočne dôležité rozhodovacie právomoci ovplyvňujúce ich rozvoj vo veľmi citlivých oblastiach ich hospodárstva.

Prigovor u skladu s člankom 112. stavkom 2., 3. i 4. točkom (c) Poslovnika: specifikacije za titanov dioksid (E 171) (B9-0308/2020) SK

07-10-2020

Viaceré testy a štúdie poukázali na fakt, že oxid titaničitý sa nachádza najmä v sladkých potravinách ako cukrovinky, koláče a dezerty. Tieto druhy sladkostí konzumujú predovšetkým deti, ktoré patria k jedným z najohrozenejších častí populácie. Komplexné výskumy a posúdenie dopadu oxidu titančitého značne komplikuje aj fakt, že viacerí výrobcovia neposkytli úplne a dostatočné údaje na vykonanie kvalifikovaného posúdenia rizika. Európska však nezareagovala po vzore Francúzska a naďalej umožňuje predaj výrobkov, ktoré obsahujú oxid titančitý. Európska komisia pritom bohužiaľ nevenuje dostatočnú pozornosť zásade predbežnej opatrnosti, ktorá je jednou zo základných zásad Európskej únie. Ochrana zdravia občanov Európskej únie musí byť absolútnou prioritou.

Europska strategija za šume - daljnji koraci (A9-0154/2020 - Petri Sarvamaa) SK

07-10-2020

V tomto prípade ide o správu, za ktorú som zodpovedala vo výbore ENVI. Táto správa predstavuje pozíciu Európskeho parlamentu pred oficiálnym zverejnením stratégie lesného hospodárstva EÚ Európskou komisiou. Sektor lesného hospodárstva EÚ je dôležitým pre členské štáty EÚ či už ako zdroj surovín alebo ako súčasť kultúrneho dedičstva. V celej EÚ, žiaľ, zaznamenávame pokračujúci pokles stavu našich lesov a nejednotný prístup k spôsobu, akým s týmito lesmi nakladáme. A to aj napriek skutočnosti, že EÚ využíva niektoré z najvyspelejších technológií a disponuje rozsiahlym pochopením týchto dôležitých, ale krehkých ekosystémov. Preto výbor ENVI navrhol napríklad prísnu ochranu pre európske pralesy a dlho žijúce lesy. Žiadali sme aj napríklad jasné pravidlá v oblasti ochrany biodiverzity v lesných ekosystémoch, ale aj jednotné zadefinovanie pojmu ako je udržateľné lesné hospodárenie. Pozitívne hodnotím napríklad dôraz, ktorý táto správa kladie na boj proti nelegálnej ťažbe dreva.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg