Please fill this field
Monika BEŇOVÁ Monika BEŇOVÁ
Monika BEŇOVÁ

Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu

Članica

Slovačka - SMER-Sociálna demokracia (Slovačka)

Datum rođenja : , Bratislava

Obrazloženja glasovanja (napisan.) Monika BEŇOVÁ

Zastupnici mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja na plenarnoj sjednici. Članak 194. Poslovnika

Administrativna suradnja u području oporezivanja: produljenje određenih rokova zbog pandemije bolesti COVID-19 (C9-0134/2020) SK

19-06-2020

Toto hlasovanie sa týka technických ustanovení týkajúcich sa výmeny daňových informácií medzi finančnými inštitúciami Európskej únie. Príslušné povinnosti sú výsledkom vykonávania nariadenia Rady 2011/16 / EÚ. Kríza Covid-19 však spôsobila, že príslušné finančné orgány nemôžu primerane dodržať súčasný termín z dôvodu praktických problémov so zberom a spracovaním údajov. Z týchto dôvodov je potrebné odložiť lehotu na výmenu informácií o finančných účtoch, ktorých príjemcovia sú daňovými rezidentmi v inom členskom štáte. Kríza Covid-19 bohužiaľ ovplyvnila všetky aspekty našej spoločnosti a mnoho bežných procesov prestalo fungovať. Preto je dôležité pomôcť každému, kto potrebuje pomoc, tak aby sme sa dostali z tejto krízy a čo najskôr sa vrátili k normálnym pracovným podmienkam.

Pružanje iznimne privremene potpore u okviru EPFRR-a kao odgovora na izbijanje bolesti COVID-19 (izmjena Uredbe (EU) br. 1305/2013) (C9-0128/2020 - Norbert Lins) SK

19-06-2020

Kríza Covid-19 má negatívny vplyv na takmer všetky aspekty našej spoločnosti. Medzi odvetvia, ktoré sú vážne postihnuté, patria aj sektory poľnohospodárstva a potravín. Je nanajvýš dôležité, aby Európsky parlament poskytol všetku podporu potrebnú na zachovanie sily našich potravinárskych a poľnohospodárskych odvetví. V čase krízy vidíme, aké dôležité je, aby bola Európska únia sebestačná, pokiaľ ide o jej poľnohospodársku výrobu. Bohužiaľ, z dôvodu významného obmedzenia pohybu v rámci únie je interný dodávateľský reťazec testovaný až na svoju hranicu, v dôsledku čoho veľa malých vidieckych podnikov značne trpí. Toto hlasovanie predstavuje finančnú pomoc tým, ktorí pôsobia v odvetví potravín a poľnohospodárstva, ktorí boli postihnutí najťažšie a bojujú o svoje prežitie. Je pozitívne, že únia je schopná zmobilizovať zdroje v prospech ťažko pracujúcich ľudí v našom poľnohospodárskom sektore.

Europska građanska inicijativa: privremene mjere u pogledu rokova za faze prikupljanja, provjere i ispitivanja s obzirom na izbijanje bolesti COVID-19 (C9-0142/2020 - Loránt Vincze) SK

19-06-2020

Európska občianska iniciatíva dáva každému občanovi EÚ právo podať návrh na vytvorenie právnych predpisov Európskej únie. Podmienkou je, že minimálny počet signatárov petície musí byť viac ako jeden milión. V prípade prekročenia tejto hranice musí Európska komisia petíciu posúdiť a následne navrhnúť adekvátne opatrenia. Kvôli Covid-19 sa výrazne znížila schopnosť občanov zbierať podpisy a vyhlásenia relevantné k Európskej občianskej iniciatíve. Toto hlasovanie sa preto týka predĺženia obdobia, počas ktorého môžu iniciátori získať podporu v rámci EÚ.

Konferencija o budućnosti Europe (B9-0170/2020, B9-0179/2020) SK

18-06-2020

EÚ je v prvom rade demokratickým projektom mieru. Európska únia nesmie vzdorovať vôli svojich občanov vyjadrenej prostredníctvom ich občianskych a politických práv. Konferencia o budúcnosti Európy je preto pozitívnym krokom správnym smerom a predstavuje pokus európskych inštitúcií priblížiť projekt EÚ opätovne bližšie ľuďom. Cieľom tejto iniciatívy je zapojiť širokú verejnosť s dôležitou otázkou, ako a či by sa EÚ mala v budúcnosti zmeniť. Zlepšenie schopnosti priamej účasti občanov Únie je pozitívnym krokom k získaniu ďalšej dôveryhodnosti pre projekt EÚ.

Strategija EU-a za osobe s invaliditetom za razdoblje nakon 2020. (B9-0123/2020) SK

18-06-2020

Stratégia EÚ pre oblasť zdravotného postihnutia je nástroj navrhnutý Komisiou, ktorý stanovuje súbor cieľov a opatrení v prospech ľudí so zdravotným postihnutím. Tieto ciele sú a mali by byť v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a inými príslušnými normami. Na záver obdobia platnosti danej stratégie EÚ Komisia v spolupráci s Európskym parlamentom vyhodnotí vykonávanie stratégie a vyvodí ponaučenia a závery k nadchádzajúcej stratégii EÚ pre oblasť zdravotného postihnutia. Práca na stratégii EÚ v oblasti zdravotného postihnutia zaznamenala určité oneskorenie v dôsledku prepuknutia choroby Covid-19. Napriek tomu pokračujeme v práci na budovaní bezbariérovej Európskej únie.

Osnivanje posebnog odbora o umjetnoj inteligenciji u digitalnom dobu, njegove odgovornosti, broj članova i trajanje mandata (B9-0189/2020) SK

18-06-2020

V tomto prípade ide o zriadenie, pôsobnosť, počet členov a dobu trvania osobitného výboru pre umelú inteligenciu v digitálnom veku.

Protokol o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Kabo Verdea (2019.–2024.) (A9-0024/2020 - Cláudia Monteiro de Aguiar) SK

17-06-2020

EÚ si uvedomuje konštantný dopyt zo strany spotrebiteľov po výrobkoch z rýb. Európsky parlament preto postupne implementuje politiky rybolovu, ktoré sú udržateľné a sú v súlade s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja. Keďže dopyt po rybích výrobkoch je stále vysoký, nemali by sme zabúdať, že jedna tretina svetových zásob rýb takmer úplne skolabovala. Mnohé komunity sa okrem toho spoliehajú na to, že odvetvie rybolovu bude naďalej prosperovať a vytvárať bohatstvo. Preto je nanajvýš dôležité, aby všetky dohody o rybolove, ktoré Európska únia uzatvára s tretími krajinami, plne rešpektovali zásady trvalo udržateľného rybolovu a dodržiavali spoločné politiky rybného hospodárstva Únie.

Protokol o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Kabo Verdea (2019.–2024.) (Rezolucija) (A9-0023/2020 - Cláudia Monteiro de Aguiar) SK

17-06-2020

EÚ si uvedomuje konštantný dopyt zo strany spotrebiteľov po výrobkoch z rýb. Európsky parlament preto postupne implementuje politiky rybolovu, ktoré sú udržateľné a sú v súlade s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja. Keďže dopyt po rybích výrobkoch je stále vysoký, nemali by sme zabúdať, že jedna tretina svetových zásob rýb takmer úplne skolabovala. Mnohé komunity sa okrem toho spoliehajú na to, že odvetvie rybolovu bude naďalej prosperovať a vytvárať bohatstvo . Preto je nanajvýš dôležité, aby všetky dohody o rybolove, ktoré Európska únia uzatvára s tretími krajinami, plne rešpektovali zásady trvalo udržateľného rybolovu a dodržiavali spoločné politiky rybného hospodárstva Únie.

Protokol o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Gvineje Bisau (2019. – 2024.) (A9-0012/2020 - João Ferreira) SK

17-06-2020

EÚ si uvedomuje konštantný dopyt zo strany spotrebiteľov po výrobkoch z rýb. Európsky parlament preto postupne implementuje politiky rybolovu, ktoré sú udržateľné a sú v súlade s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja. Keďže dopyt po rybích výrobkoch je stále vysoký, nemali by sme zabúdať, že jedna tretina svetových zásob rýb takmer úplne skolabovala. Mnohé komunity sa okrem toho spoliehajú na to, že odvetvie rybolovu bude naďalej prosperovať a vytvárať bohatstvo . Preto je nanajvýš dôležité, aby všetky dohody o rybolove, ktoré Európska únia uzatvára s tretími krajinami, plne rešpektovali zásady trvalo udržateľného rybolovu a dodržiavali spoločné politiky rybného hospodárstva Únie.

Protokol o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Gvineje Bisau (2019. – 2024.) (Rezolucija) (A9-0013/2020 - João Ferreira) SK

17-06-2020

EÚ si uvedomuje konštantný dopyt zo strany spotrebiteľov po výrobkoch z rýb. Európsky parlament preto postupne implementuje politiky rybolovu, ktoré sú udržateľné a sú v súlade s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja. Keďže dopyt po rybích výrobkoch je stále vysoký, nemali by sme zabúdať, že jedna tretina svetových zásob rýb takmer úplne skolabovala. Mnohé komunity sa okrem toho spoliehajú na to, že odvetvie rybolovu bude naďalej prosperovať a vytvárať bohatstvo . Preto je nanajvýš dôležité, aby všetky dohody o rybolove, ktoré Európska únia uzatvára s tretími krajinami, plne rešpektovali zásady trvalo udržateľného rybolovu a dodržiavali spoločné politiky rybného hospodárstva Únie.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg