Tatjana
ŽDANOKA

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni - 7. parlamentarni saziv Tatjana ŽDANOKA

Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o rodnim aspektima europskog okvira za nacionalne strategije uključivanja Roma

30-09-2013 EMPL_AD(2013)514570 PE 514.570v02-00 EMPL
Edit BAUER

MIŠLJENJE o pratećim mjerama za delegiranje zakonodavnih ovlasti i nadzor država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije

26-09-2013 EMPL_AD(2013)513045 PE 513.045v02-00 EMPL
Pervenche BERÈS

OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on recreational craft and personal watercraft EN

24-04-2012 TRAN_AD(2012)483496 PE 483.496v02-00 TRAN
Roberts ZĪLE

OPINION on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the European Year of Citizens (2013) EN

22-03-2012 PETI_AD(2012)480596 PE 480.596v02-00 PETI
Nikolaos SALAVRAKOS

OPINION on the review of the European Neighbourhood Policy EN

09-11-2011 EMPL_AD(2011)469869 PE 469.869v02-00 EMPL
Sylvana RAPTI