Filiz
HYUSMENOVA

Usmena pitanja - 8. parlamentarni saziv Filiz HYUSMENOVA

Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti pitanje za usmeni odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 136. Poslovnika

Trgovina ljudima

24-03-2017 O-000024/2017 Komisija

Europski odbor za turizam

24-04-2015 O-000044/2015 Komisija