Viorica
DĂNCILĂ

Obrazloženja glasovanja (napisan.) - 8. parlamentarni saziv Viorica DĂNCILĂ

Zastupnici mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja na plenarnoj sjednici. Članak 194. Poslovnika

Primjena Direktive 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu, kojom se utvrđuje postupak obavještenja za programe izdavanja odobrenja i zahtjeve povezane s uslugama, i o izmjeni Direktive 2006/123/EZ i Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (A8-0396/2017 - Sergio Gutiérrez Prieto) EN

14-12-2017

. ‒ I totally agree with the rapporteur’s position, which is that this proposal will lead to better compliance with the notification obligation established by the Services Directive, increase transparency and strengthen dialogue among the Member States and the Commission, and, consequently, improve implementation of the directive.

Provedba Direktive o suzbijanju seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije (A8-0368/2017 - Anna Maria Corazza Bildt) RO

14-12-2017

Având în vedere că studiile indică faptul că abuzul sexual asupra copiilor afectează mai multe fete decât băieți (ratele de prevalență fiind de 13,4 % pentru fete și 5,7 % pentru băieți) și este comis în mod predominant de bărbați, consider că aspectul de gen trebuie să se reflecte în prevenirea abuzului sexual împotriva copiilor și protecția împotriva acestuia, iar statele membre trebuie să țină cont de dimensiunea puternică de gen înregistrată în procentele celor care raportează aceste abuzuri.

Razmatranja Odbora za predstavke tijekom 2016. (A8-0387/2017 - Notis Marias) RO

14-12-2017

Consider că dreptul de a adresa o petiție Parlamentului European oferă cetățenilor și rezidenților Uniunii Europene mijloacele necesare pentru a depune o cerere oficială direct către reprezentanții acestora și, prin urmare, consider că acest drept trebuie să fie protejat și valorificat în mod adecvat, deoarece este esențial pentru a asigura participarea activă a cetățenilor și rezidenților UE în domeniile de activitate ale Uniunii Europene.

Trenutačno stanje pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom (B8-0676/2017, B8-0677/2017) RO

13-12-2017

Consider că scopul negocierilor între Uniunea Europeană (UE) și Regatul Unit (UK), desfășurate în conformitate cu articolul 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), este de a asigura o retragere ordonată a Regatului Unit din UE, ținând cont de cadrul pentru viitoarea relație a Regatului Unit cu Uniunea, odată ce acesta nu mai este un stat membru. De asemenea, cred că asigurarea unei retrageri ordonate impune ca negocierile să aibă un calendar strict, astfel încât aspectele legate de separare, ce decurg din retragerea iminentă a Regatului Unit, să fie abordate într-o primă etapă, înainte ca negocierile să poată trece la a doua etapă.

Nacrt preporuke nakon istrage o pranju novca, izbjegavanju plaćanja poreza i utaji poreza (B8-0660/2017) RO

13-12-2017

Consider regretabil faptul că, atât în legislația de la nivelul UE, cât și în cea de la nivel național privind evaziunea fiscală și combaterea spălării de bani, mai există încă multe lacune și cred că se impune de urgență o punere în aplicare riguroasă și îmbunătățirea în continuare a legislației în vigoare.

Održivo upravljanje vanjskim ribarskim flotama (A8-0374/2017 - Linnéa Engström) RO

12-12-2017

Deoarece prima poziție a Consiliului este în conformitate cu acordul la care s-a ajuns în cadrul trilogurilor, susțin întru totul poziția raportoarei care recomandă Comisiei să o accepte fără alte modificări, având în vedere că noul regim prevede norme stricte, transparente și armonizate privind eliberarea și gestionarea autorizațiilor de pescuit pentru navele UE care pescuiesc în afara apelor comunitare, dar și în beneficiul unor nave străine care operează în apele UE.

Izmjene različitih uredbi u području poljoprivrede i ruralnog razvoja (A8-0380/2017 - Albert Deß) RO

12-12-2017

Propunerea Omnibus reprezintă, în ciuda gestionării sale semnificative și a complexității administrative, o oportunitate importantă de a îmbunătăți și de a rezolva problemele majore cu care agricultorii noștri s-au confruntat de-a lungul primilor trei ani de aplicare a noii PAC.
Propunerile venite de la Comisie sunt remarcabile, dar nu suficiente pentru a reacționa la tensiunile de pe piață cu care ne-am confruntat de-a lungul ultimilor ani, așa că liniile orientative ale acestui pachet legislativ important s-au bazat pe simplificarea, organizarea și gestionarea riscurilor - acestea reprezentând principiile directoare ale muncii noastre.
În urma tuturor crizelor agricole din ultimii ani, consider că fermierii au nevoie de instrumente mai bune pentru a se proteja atât de volatilitatea pieței, cât și de riscurile de producție neprevăzute, cum ar fi condițiile meteorologice nefavorabile, dăunătorii plantelor sau bolile animalelor.
Având în vedere constrângerile cu care sectorul agricol s-a confruntat în ultima perioadă, nu cred că este oportun ca fondurile neutilizate din agricultură să fie redirecționate pentru alte obiective, înainte de a acoperi nevoile din sector.
Îi felicit pe cei doi raportori, Paolo De Castro și Albert Dess, și consider că abordarea Parlamentului European față de propunerea Omnibus este mult mai ambițioasă decât cea a altor instituții ale UE.

Sustav EU-a za trgovanje emisijskim jedinicama (EU ETS): nastavak postojećih ograničenja područja primjene za zrakoplovne djelatnosti i priprema provedbe globalne tržišno utemeljene mjere od 2021. (A8-0258/2017 - Julie Girling) RO

12-12-2017

Susțin poziția raportoarei, care consideră că este important să se prevadă evaluarea principalelor elemente tehnice, procese și efecte asupra mediului, precum și faptul că raportul ar trebui să examineze ambiția generală a Schemei de compensare și de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru aviația internațională (CORSIA), în ceea ce privește angajamentele asumate de Uniunea Europeană în temeiul Acordului de la Paris

Produljenje trajanja Europskog fonda za strateška ulaganja (A8-0198/2017 - Udo Bullmann, José Manuel Fernandes) RO

12-12-2017

Având în vedere că industriile culturale și creative joacă un rol esențial în reindustrializarea Europei, fiind un factor de creștere care se află într-o poziție strategică pentru a declanșa efecte de propagare inovatoare în alte sectoare ale economiei, precum turismul, comerțul cu amănuntul și tehnologiile digitale, consider că FEIS ar trebui să ajute IMM-urile să depășească deficitul de capital din acest sector și ar trebui să vizeze, de regulă, proiecte cu un profil de risc mai ridicat decât proiectele finanțate în prezent prin programul Europa creativă și prin Fondul de garantare.

Propisi o ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava koja se primjenjuju na određena internetska emitiranja organizacija za radiodifuziju te reemitiranja televizijskih i radijskih programa (A8-0378/2017 - Tiemo Wölken) RO

12-12-2017

Situația privind teritorialitatea drepturilor de autor și de transmisiune este foarte complexă. Principiul prevede că, în cazul în care o acțiune sau un serviciu se efectuează într-o țară, dar se primește în altă țară, legea aplicabilă este legea țării în care se desfășoară acțiunea sau serviciul. Astfel, se pun piedici importante pentru utilizatorii de internet care accesează în general informațiile și programele distribuite de radiodifuzori prin mediul online.
Consider că este un vot regretabil, mai ales că vorbim despre mulți tineri, despre o nouă generație dinamică, generație care folosește internetul astfel, precum și despre o formă de cenzură, pentru că se blochează inclusiv schimburile culturale între statele membre ale UE.

Sporazum o zračnom prometu između EU-a i SAD-a (A8-0376/2017 - Theresa Griffin) RO

12-12-2017

Consider că obiectivul negocierilor a fost crearea unui „spațiu aerian deschis” între părți, iar ideea care a stat la baza acestui demers a fost crearea unei piețe unice pentru transportul aerian, în care companiile aeriene europene și americane să poată furniza servicii aeriene fără niciun fel de restricții și care să includă piețele interne ale ambelor părți.

Sporazum između Europske unije i Švicarske o povezivanju njihovih sustava trgovanja emisijama stakleničkih plinova (A8-0386/2017 - Christofer Fjellner) RO

12-12-2017

Susțin poziția raportorului cu privire la Recomandarea referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană pentru crearea unei legături între respectivele lor scheme de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

Izvješće o građanstvu EU-a za 2017.: Jačanje prava građana u Uniji demokratskih promjena (A8-0385/2017 - Beatriz Becerra Basterrechea) RO

12-12-2017

Având în vedere persistența stereotipurilor de gen și consecințele recentei crize economice, alături de repercusiunile negative ale acesteia asupra chestiunilor privind egalitatea de gen, consider că investițiile în educația civică și cetățenească, precum și în educația în spiritul egalității de gen în toată Europa sunt absolut necesare.

Ususret strategiji digitalne trgovine (A8-0384/2017 - Marietje Schaake) RO

12-12-2017

Consider că este imperativ ca orice strategie privind comerțul digital să fie în deplină conformitate cu principiul coerenței politicilor pentru dezvoltare, să urmărească, în special, promovarea întreprinderilor nou-înființate, a întreprinderilor mici și mijlocii, ajutându-le să se implice în comerțul electronic transfrontalier, reamintind contribuția pe care acest lucru ar putea-o avea la egalitatea de șanse între femei și bărbați.

Razdoblje za donošenje delegiranih akata (A8-0332/2017 - Gesine Meissner) RO

15-11-2017

Salut și susțin poziția raportoarei care este de acord cu abordarea generală a Consiliului și care propune adoptarea acestei poziții în primă lectură a Parlamentului European fără modificări, evitând trilogurile care nu sunt cu adevărat necesare în legătură cu acest subiect.

Akcijski plan za prirodu, ljude i gospodarstvo (B8-0589/2017) RO

15-11-2017

Având în vedere că în evaluarea Agenției Europene de Mediu intitulată „Starea naturii în UE în 2015” principalele presiuni și amenințări semnalate de statele membre sunt agricultura și modificarea condițiilor naturale pentru ecosistemele terestre, consider necesară integrarea în mai mare măsură a politicilor pentru natură, cetățeni și economie pentru a atinge obiectivul unei vieți mai bune în limitele planetei noastre, aceasta reprezentând și viziunea pe termen lung a celui de Al șaptelea program de acțiune pentru mediu.

Spašavanje života: poboljšanje sigurnosti automobila u EU-u (A8-0330/2017 - Dieter-Lebrecht Koch) RO

14-11-2017

Având în vedere că siguranța rutieră depinde de trei factori principali: vehicule, infrastructuri și comportamentul conducătorilor auto, consider că, pentru a spori siguranța rutieră pe teritoriul Uniunii Europene, sunt necesare măsuri în toate aceste domenii principale și cred că ar trebui luate măsuri eficace atât în materie de siguranță activă, cât și pasivă a vehiculelor.

Prostorne tipologije (A8-0231/2017 - Iskra Mihaylova) RO

14-11-2017

Având în vedere că propunerea este de natură tehnică și nu are implicații pentru bugetul Uniunii Europene, conferind recunoaștere juridică tipologiilor teritoriilor aflate deja în uz, susțin poziția raportoarei care salută această propunere și recomandă adoptarea propunerii Comisiei fără amendamente.

Priznavanje stručnih kvalifikacija u unutarnjoj plovidbi (A8-0338/2016 - Gesine Meissner) RO

14-11-2017

Consider că un sistem de recunoaștere a calificărilor profesionale ar putea fi un prim pas către îmbunătățirea mobilității în sectorul navigației interioare și cred că acest sistem de formare profesională comparabilă în statele membre ar facilita mobilitatea și ar garanta siguranța.

Suradnja između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu zakona o zaštiti potrošača (A8-0077/2017 - Olga Sehnalová) RO

14-11-2017

Salut propunerea Comisiei și susțin poziția raportoarei care consideră că mai trebuie realizate progrese considerabile pentru a asigura aplicarea legislației din domeniul protecției consumatorului.
Deoarece comercianții își desfășoară din ce în ce mai des activitatea în cadrul pieței unice, consider că ar trebui să existe mecanisme mai eficace privind încălcările relevante la nivelul Uniunii Europene pentru a se evita existența unor abordări inconsecvente la asigurarea aplicării legislației în ceea ce privește aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului.