Demetris PAPADAKIS : A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 

A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

Az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése szerinti, folyamatban lévő meghallgatások Lengyelországról és Magyarországról (B9-0032/2020) EL  
 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ, το Συμβούλιο μπορεί να απευθύνει συστάσεις στα εν λόγω κράτη μέλη. Είναι στην αρμοδιότητά του - να συστήσει στην Ουγγαρία και την Πολωνία να αναλάβουν νομοθετικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν την ανεξαρτησία του δικαστηρίου, την ελευθερία έκφρασης και την ακαδημαϊκή ελευθερία · να θέσουν σε εφαρμογή νέες μεταρρυθμίσεις έως ότου αξιολογηθούν δεόντως, τόσο μέσω ευρείας δημόσιας διαβούλευσης όσο μέσω διαλόγου εμπειρογνωμόνων με διεθνείς οργανισμούς · να σταματήσουν την παρενόχληση εναντίον δικαστών, δημοσιογράφων και καθηγητών.
Για όλους αυτούς τους λόγους υπερψήφισα την εν λόγω πρόταση ψηφίσματος.

A Biológiai Sokféleség Egyezmény (CBD) részes felei konferenciájának 15. ülése (COP 15) (Kunming 2020) (B9-0035/2020) EL  
 

Η Σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα είναι μια πολυμερής συνθήκη που τέθηκε σε ισχύ στις 29 Δεκεμβρίου 1993. Η Σύμβαση έχει τρεις κύριους στόχους:
- τη διατήρηση της βιολογικής ποικιλομορφίας (ή της βιοποικιλότητας)
- τη βιώσιμη χρήση των συστατικών
- και την δίκαιη κατανομή των οφελών που προκύπτουν από τους γενετικούς πόρους.
Στόχος της COP15 θα είναι η ανασκόπηση της επίτευξης και της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα για τη βιοποικιλότητα 2011-2020. Επιπλέον, η COP15 αναμένεται να επικαιροποιήσει το στρατηγικό σχέδιο της Σύμβασης και να υιοθετήσει ένα παγκόσμιο πλαίσιο για τη βιοποικιλότητα μετά το 2020.
Στην πρόταση ψηφίσματος τονίζεται η σημασία της προστασίας της παγκόσμιας βιοποικιλότητας και καλείται η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δεσμευθούν για άμεσες, ουσιαστικές και συμπληρωματικές προσπάθειες για τη διατήρηση και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ.
Για όλους αυτούς τους λόγους υπερψήφισα την εν λόγω πρόταση ψηφίσματος.

Az ombudsman 2018. évi tevékenysége (A9-0032/2019 - Peter Jahr) EL  
 

Σύμφωνα με το άρθρο 228 της ΣΛΕΕ, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, ο οποίος εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι αρμόδιος να δέχεται τις καταγγελίες όλων των πολιτών της Ένωσης ή των φυσικών ή νομικών προσώπων που κατοικούν ή έχουν την καταστατική τους έδρα σε κράτος μέλος, σχετικά με περιπτώσεις κακοδιοίκησης στο πλαίσιο της δράσης των θεσμικών ή λοιπών οργάνων ή οργανισμών της Ένωσης, με εξαίρεση το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την άσκηση των δικαιοδοτικών του καθηκόντων.
Ως κακοδιοίκηση νοείται η ανεπάρκεια ή η αναποτελεσματικότητα της διοίκησης. Τούτο συμβαίνει όταν ένα θεσμικό όργανο δεν ενεργεί σύμφωνα με τον νόμο, δεν τηρεί τις αρχές της χρηστής διοίκησης ή παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Το 2018, 17.996 πολίτες προσέφυγαν στις υπηρεσίες του Διαμεσολαβητή, εξ αυτών δε 14.596 έλαβαν συμβουλές μέσω του διαδραστικού οδηγού που περιέχεται στον ιστότοπο της Διαμεσολαβήτριας, ενώ από τα υπόλοιπα αιτήματα οι υπηρεσίες του Διαμεσολαβητή έδωσαν απάντηση σε 1220 και 2180 εξετάστηκαν από τη Διαμεσολαβήτρια ως καταγγελίες.
Τα τρία βασικά θέματα προβληματισμού της Διαμεσολαβήτριας στις έρευνες που περατώθηκαν το 2018 αφορούσαν: τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες και έγγραφα.
Για όλους αυτούς τους λόγους υπερψήφισα την εν λόγω έκθεση.

A tagállamok egyikében, illetve Izlandon vagy Norvégiában benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálására illetékes állam meghatározására vonatkozó kritériumokról és mechanizmusokról szóló, az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság, valamint a Norvég Királyság közötti megállapodáshoz csatolt, az Európai Unió, az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság közötti, az Eurodachoz való bűnüldözési célú hozzáféréssel kapcsolatos jegyzőkönyv (A9-0053/2019 - Jadwiga Wiśniewska) EL  
 

Ο «αναδιατυπωμένος» κανονισμός Eurodac επέτρεψε τη χορήγηση πρόσβασης στο Eurodac σε αρχές επιβολής του νόμου με σκοπό την πρόληψη, εξακρίβωση και διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων. Σκοπός είναι να επιτρέπεται στις αρχές επιβολής του νόμου να ζητούν την αντιπαραβολή δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων με δεδομένα που φυλάσσονται στην κεντρική βάση δεδομένων Eurodac προκειμένου να εξακριβώσουν την ακριβή ταυτότητα ή να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες με σκοπό την πρόληψη, εξακρίβωση ή διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων.
Από την άλλη πλευρά ,η επέκταση θα επιτρέψει στις αρχές επιβολής του νόμου όλων των άλλων συμμετεχόντων κρατών, είτε άλλων κρατών μελών της ΕΕ είτε συνδεδεμένων χωρών, να ζητούν αντιπαραβολή δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων με τα δεδομένα που καταγράφονται από την Ισλανδία και τη Νορβηγία και καταχωρίζονται στη βάση δεδομένων Eurodac, για τους ίδιους σκοπούς.
Για όλους αυτούς τους λόγους υπερψήφισα την εν λόγω έκθεση.

Az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság kormánya között a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás (A9-0041/2019 - Tomasz Piotr Poręba) EL  
 

Στις 5 Ιουνίου 2003, μετά τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις υποθέσεις που είναι γνωστές με την ονομασία «Ανοικτοί ουρανοί», το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες με σκοπό την αντικατάσταση ορισμένων διατάξεων σε υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών από μια συμφωνία σε επίπεδο Ένωσης.
Στόχος των εν λόγω συμφωνιών είναι να παρασχεθεί σε όλους τους αερομεταφορείς της ΕΕ ισότιμη πρόσβαση στα δρομολόγια μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών, και έτσι να εναρμονιστούν με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι διμερείς συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών.
Η συμφωνία θα τροποποιήσει ή θα συμπληρώσει διατάξεις των διμερών συμφωνιών αεροπορικών μεταφορών μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση της εναρμόνισης με το ενωσιακό δίκαιο. Οι διατάξεις της αντικαθιστούν ή συμπληρώνουν τις υφιστάμενες διατάξεις 27 διμερών συμφωνιών αεροπορικών μεταφορών μεταξύ κρατών μελών και της Κίνας.
Η συμφωνία θα εξυπηρετεί έναν θεμελιώδη στόχο της εξωτερικής πολιτικής αερομεταφορών της Ένωσης, καθώς εναρμονίζει υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών με το δίκαιο της Ένωσης.
Για όλους αυτούς τους λόγους υπερψήφισα την εν λόγω έκθεση.

Közös hozzáadottértékadó-rendszer a kisvállalkozásokra vonatkozó különös szabályozás tekintetében (A9-0055/2019 - Inese Vaidere) EL  
 

Το Συμβούλιο κατέληξε σε συμφωνία επί γενικής προσέγγισης κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου ECOFIN στις 8 Νοεμβρίου 2019 για την περαιτέρω απλούστευση των κανόνων ΦΠΑ που ισχύουν για τις μικρές επιχειρήσεις (ΜΜΕ).
Επιπλέον, το Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει εκ νέου τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη γενική του προσέγγιση, δεδομένου ότι το κείμενο πράγματι διαφέρει ουσιωδώς από την αρχική πρόταση της Επιτροπής της 18ης Ιανουαρίου 2018.
Τόσο η αρχική πρόταση της Επιτροπής όσο και η γενική προσέγγιση του Συμβουλίου αποσκοπούν στη θέσπιση νέων κανόνων για τη μείωση του διοικητικού φόρτου και του κόστους συμμόρφωσης για τις ΜΜΕ, και για τη δημιουργία ενός φορολογικού περιβάλλοντος που θα βοηθά τις ΜΜΕ να αναπτυχθούν και να πραγματοποιούν διασυνοριακές συναλλαγές με αποδοτικότερο τρόπο.
Για όλους αυτούς τους λόγους υπερψήφισα την εν λόγω έκθεση.

Az európai zöld megállapodás (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020) EL  
 

H πρόταση ψηφίσματος για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αποσκοπεί στην αύξηση του επιπέδου φιλοδοξίας της ΕΕ για το κλίμα για το 2030 και το 2050, με την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας το αργότερο έως το 2050 και την αύξηση του στόχου της ΕΕ για μείωση των εγχώριων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για το 2030 σε 55% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.
Επίσης, επισημαίνει τον κεντρικό ρόλο παροχής καθαρής, οικονομικά προσιτής και ασφαλούς ενέργειας καθώς και την κινητοποίηση της βιομηχανίας για πιο καθαρή και κυκλική οικονομία.
Επιπρόσθετα, προβλέπεται σχεδιασμός για την παραγωγή μιας πιο βιώσιμης πολιτικής στον τομέα των τροφίμων με ένα σχεδιασμό ενός δίκαιου, υγιεινού και φιλικού προς το περιβάλλον συστήματος τροφίμων, καθώς προσδοκεί σε μηδενική ρύπανση για ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από τοξικές ουσίες.
Tέλος, η ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσει την πολιτική προβολή ως παγκόσμιος ηγετικώς παράγων στο θέμα της κλιματικής αλλαγής και την κινητοποίηση της έρευνας και την προώθηση της καινοτομίας για την επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων.
Για όλους αυτούς τους λόγους υπερψήφισα την εν λόγω πρόταση ψηφίσματος.

2018. évi éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról (A9-0051/2019 - Isabel Wiseler-Lima) EL  
 

H ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για τις επιθέσεις κατά της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου παγκοσμίως το 2018, οι οποίες αντανακλούν την άνοδο του αυταρχισμού ως πολιτικού σχεδίου, που περιλαμβάνει περιφρόνηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταστολή εις βάρος των αντιφρονούντων, πολιτικοποιημένη δικαιοσύνη και προκαθορισμένα εκλογικά αποτελέσματα, συρρίκνωση χώρου για την κοινωνία των πολιτών, και περιορισμούς στην ελευθερία του συνέρχεσθαι και στην ελευθερία της έκφρασης.
H ετήσια έκθεση υπενθυμίζει επίσης τη δέσμευση της ΕΕ ότι θα θέτει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στο επίκεντρο των σχέσεών της με τις τρίτες χώρες· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι ο στόχος της προαγωγής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας ανά τον κόσμο πρέπει να ενσωματωθεί σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ που έχουν εξωτερική διάσταση· καλεί την ΕΕ να εκπληρώσει αυτές τις δεσμεύσεις και να μεριμνήσει ώστε οι ενέργειές της να μην ενισχύουν ακούσια τα αυταρχικά καθεστώτα. Tέλος, καλείται η ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν λύσεις για την προαγωγή και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας.
Για όλους αυτούς τους λόγους υπερψήφισα την εν λόγω έκθεση.

Az Európai Parlament álláspontja az Európa jövőjéről szóló konferenciáról (B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020) EL  
 

Στόχος και αντικείμενο της Διάσκεψης είναι να δοθεί στους πολίτες της ΕΕ μια νέα ευκαιρία για τη διεξαγωγή μιας ουσιαστικής συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης, με σκοπό να παρασχεθούν στους Ευρωπαίους και στις Ευρωπαίες περισσότερες δυνατότητες να επηρεάζουν τη δράση της Ένωσης και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί γι' αυτούς.
Η διάσκεψη θα δώσει τη δυνατότητα να διεξαχθεί μια ανοικτή, χωρίς αποκλεισμούς, διαφανής και δομημένη συζήτηση με πολίτες από διαφορετικά περιβάλλοντα και από όλα τα κοινωνικά στρώματα.
Η Επιτροπή αντιλαμβάνεται τη διάσκεψη ως φόρουμ στο οποίο εφαρμόζεται προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή, όπου έχουν πρόσβαση πολίτες πέρα από τις πρωτεύουσες της Ευρώπης, από κάθε γωνιά της Ένωσης. Καλούνται να συμμετάσχουν και άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα εθνικά κοινοβούλια, οι κοινωνικοί εταίροι, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές και η κοινωνία των πολιτών.
Για όλους αυτούς τους λόγους υπερψήφισα την εν λόγω πρόταση ψηφίσματος.

EU–Gambia fenntartható halászati partnerségi megállapodás és az ahhoz csatolt végrehajtási jegyzőkönyv (A9-0026/2019 - Carmen Avram) EL  
 

H Δημοκρατία της Γκάμπιας είναι μια από τις μικρότερες χώρες της Αφρικής, η δυτική πλευρά της οποίας βρέχεται από τον Ατλαντικό Ωκεανό. Ωστόσο, το αλιευτικό δυναμικό της είναι αρκετά μεγάλο. Η υφαλοκρηπίδα της και η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της εξασφαλίζουν αφθονία και ποικιλία ειδών ιχθύων στη χώρα. Παρόλο που ο πόρος αυτός θα μπορούσε να αποτελέσει εξαιρετική ευκαιρία για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της Γκάμπιας, ο αλιευτικός της τομέας συμβάλλει ελάχιστα στην οικονομία. Αρκεί μια πιο προσεκτική ματιά στα αίτια αυτού του παράδοξου για να διαπιστωθεί ότι η κατάσταση αυτή οφείλεται, μεταξύ άλλων, στη μη βιώσιμη διαχείριση των αλιευτικών πόρων της χώρας, σε συνδυασμό με την έλλειψη διαρθρωτικής στήριξης, την έλλειψη επικαιροποιημένης επιστημονικής έρευνας και την παράνομη, λαθραία, και άναρχη αλιεία. Ο συνδυασμός όλων αυτών των παραγόντων δεν συνάδει με τις αρχές της αναθεωρημένης κοινής αλιευτικής πολιτικής, και συμβάλλει στην υποβάθμιση των δυνατοτήτων του αλιευτικού τομέα της Γκάμπιας. Επομένως, είναι επείγουσα η ανάγκη να συναφθεί η συμφωνία σύμπραξης βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Γκάμπιας, η οποία θα συμβάλει στο να αποκτήσει η χώρα, σταδιακά, τον έλεγχο των αλιευτικών της πόρων και να εισέλθει σε βιώσιμη πορεία στο μέλλον.
Για όλους αυτούς τους λόγους υπερψήφισα την εν λόγω έκθεση.

Kapcsolat 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. ALTIERO SPINELLI
  11G269
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. LOUISE WEISS
  T06018
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Postacím 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 11G269
  1047 Bruxelles
   
  Contact data: