Please fill this field
Ilhan KYUCHYUK Ilhan KYUCHYUK
Ilhan KYUCHYUK

Renew Europe képviselőcsoport

Tag

Bulgária - Movement for Rights and Freedoms (Bulgária)

Születési idő : , Sevlievo

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások Ilhan KYUCHYUK

A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

Az EU és Új-Zéland közötti, a személyes adatoknak a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelem érdekében történő cseréjéről szóló, jelenleg tárgyalás alatt álló megállapodás megkötése (A9-0131/2020 - Annalisa Tardino) BG

10-07-2020

Подкрепих препоръката на Европейския парламент относно сключването на споразумение между Европейския съюз и Нова Зеландия относно обмена на данни между Европол и новозеландските компетентни органи, тъй като считам, че в условията на глобална свързаност, сътрудничеството на Европа с трети държави за справяне с наднационалните предизвикателства, каквито безспорно са борбата с тежката престъпност и тероризма, е правилният път напред.
За ефективно противодействие и разкриване на криминални заплахи, особено на тежките форми на престъпност и тероризъм, Европа се нуждае от трансграничен обмен на информация между държавите членки, но и от оперативни партньорства с глобалните ни партньори, които имат сходен поглед върху въпросите, свързани с глобалната сигурност. Убеден съм, че при спазване на всички гаранции по отношение на защитата на личните данни, сключване на споразумение в областта на правоприлагането с Нова Зеландия ще помогне за по-добра защита на сигурността на европейските граждани.

A közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok és végrehajtási követelmények (A9-0114/2020 - Kateřina Konečná) BG

08-07-2020

Гласувах против предвидените с пакета Мобилност изменения, тъй като съм убеден, че те не само биха имали отрицателно въздействие върху превозвачите от периферни държави на ЕС като ще засегнат работните места и приходите за икономиката, които секторът на автомобилния транспорт създава, но нарушават и принципите на единния европейски пазар, накърнявайки равната възможност за предоставяне на услуги.
Законодателната процедура в ЕП се разви изцяло при липса на необходимата оценка на въздействието от страна на Комисията. Същевременно проучвания на различни институти подчертаха негативното въздействие на някои от мерките, като например задължителното връщане на превозното средство в държавата членка на установяване на всеки осем седмици, което се очаква да доведе до увеличение на въглеродните емисии в противоречие с Европейският зелен пакт и до увеличение на трафика и натовареността по европейските пътни артерии.

Napi és heti vezetési idők, minimum szünetek, pihenőidők és a menetíró készülékkel történő helymeghatározás (A9-0115/2020 - Henna Virkkunen) BG

08-07-2020

Гласувах против предвидените с пакета Мобилност изменения, тъй като съм убеден, че те биха имали не само отрицателно въздействие върху превозвачите от периферните държави на ЕС, като ще засегнат работните места и приходите за икономиката, които секторът на автомобилния транспорт създава, но нарушават и принципите на единния европейски пазар, накърнявайки равната възможност за предоставяне на услуги.
Законодателната процедура в ЕП се разви изцяло при липса на необходимата оценка на въздействието от страна на Комисията. Същевременно, проучвания на различни институти подчертаха негативното въздействие на някои от мерките, като например задължителното връщане на превозното средство в държавата членка на установяване на всеки осем седмици, което се очаква да доведе до увеличение на въглеродните емисии в противоречие с Европейския зелен пакт, увеличение на трафика и натовареността по европейските пътни артерии.

Alkalmazkodás a közúti fuvarozás ágazati fejleményeihez (A9-0116/2020 - Ismail Ertug) BG

08-07-2020

Гласувах против предвидените с пакета Мобилност изменения, тъй като съм убеден, че те биха имали не само отрицателно въздействие върху превозвачите от периферните държави на ЕС, като ще засегнат работните места и приходите за икономиката, които секторът на автомобилния транспорт създава, но нарушават и принципите на единния европейски пазар, накърнявайки равната възможност за предоставяне на услуги.
Законодателната процедура в ЕП се разви изцяло при липса на необходимата оценка на въздействието от страна на Комисията. Същевременно, проучвания на различни институти подчертаха негативното въздействие на някои от мерките, като например задължителното връщане на превозното средство в държавата членка на установяване на всеки осем седмици, което се очаква да доведе до увеличение на въглеродните емисии в противоречие с Европейския зелен пакт, увеличение на трафика и натовареността по европейските пътни артерии.

Idegenforgalom és közlekedés 2020-ban és azt követően (RC-B9-0166/2020, B9-0166/2020, B9-0175/2020, B9-0177/2020, B9-0178/2020, B9-0180/2020, B9-0182/2020, B9-0184/2020) BG

19-06-2020

Гласувах в подкрепа на резолюцията за транспорта и туризма, тъй като в нея се призовава за предприемането на силно необходими и навременни мерки за възстановяване на един от най-тежко засегнатите сектори след пандемията от COVID-19.
С резолюцията припомняме позицията на Парламента за възстановяване на функционалността на границите въз основа на принципа на недискриминация, при еднакви условия и третиране между всички държави членки и техните граждани със сходна епидемична обстановка. Настояваме и Комисията да отдаде нужната значимост на туристическия сектор при оформяне на пакета за възстановяване, без това да доведе до допълнителна административна тежест. Не на последно място подчертаваме и важността при изготвянето на следващата многогодишна финансова рамка да бъде добавен специален бюджетен ред за устойчив туризъм, както и специален, целеви финансов инструмент за туризма, и подчертаваме необходимостта да бъдат разгледани и оценени нови подходи спрямо достъпа до Европа на туристи от трети страни, например чрез въвеждане на онлайн заявления за виза.

Ajánlások a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával való új partnerségről folytatandó tárgyalásokhoz (A9-0117/2020 - Kati Piri, Christophe Hansen) EN

18-06-2020

I voted in favour of the resolution because the withdrawal of the UK from the EU affects millions of citizens and it is time to move forward with negotiations on the future relationship. The EU and its Member States have to remain united throughout the negotiation and send a strong political signal because no real progress has been achieved, with the exception of very small openings in a limited number of areas. Therefore, any agreement on a new relationship between the EU and the UK must be coherent and adapted to the geographical proximity of both parties and to the high level of interconnectedness of both parties’ economies.

Konferencia Európa jövőjéről (B9-0170/2020, B9-0179/2020) EN

18-06-2020

I voted in favour of the resolution on the Conference on the Future of Europe because 10 years after the entry into force of the Lisbon Treaty and 70 years after the Schuman Declaration it is time to take a critical look at the state of our European democracy and decision-making processes. The financial and economic crisis, the migration crisis, the internal and the external challenges, and the recent COVID-19 pandemic proved that EU is far from being a completed project. In many cases, we failed to ensure solidarity and coordination that are needed to move our union forward. Therefore, the Council and the Commission have to engage in negotiations to find common agreement on the establishment of the Conference on the Future of Europe before the summer break. It is time for the Council to overcome the differences and despite the COVID-19 pandemic to come with concrete plan because the Conference on the Future of Europe will be an opportunity to rethink our union and hear the voices of the citizens.

A migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikák (A9-0108/2020 - Jan-Christoph Oetjen) BG

17-06-2020

. – Гласувах в подкрепа на доклада относно статистиката на Общността за миграцията и международната закрила, тъй като той подобрява правната рамка по отношение на предоставянето на задълбочени и разширени по обхват статистически данни от държавите членки. Убеден съм, че предоставянето на статистически данни на ЕС ще подобрява работата по политики на Европейско ниво. Подходът, основан на точни факти и цифри, е особено необходим спрямо области като миграцията, тъй като предоставянето на база за по-добра картина на ситуацията в целия ЕС подпомага работата при изготвяне на законодателство и правни актове в бъдеще.

Az EU–Izrael euromediterrán légiközlekedési megállapodás megkötése (A9-0085/2020 - Andor Deli) BG

17-06-2020

Подкрепих доклада относно съгласие на Европейския парламент спрямо сключването на евро-средиземноморското споразумение за въздухоплавателни услуги между ЕС и Израел, което да замени съществуващите споразумения. Новата рамка предполага цялостен подход по отношение на хармонизирането на регулацията с оглед законодателството на ЕС, като гарантира равнопоставеност за икономическите оператори, лоялна конкуренция и спазване на европейските изисквания за социални стандарти и права на пътниците.

A Covid19-világjárvány okozta válsággal összefüggésben a bővítési és a szomszédságpolitikai partnerek számára nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatás EN

15-05-2020

. ‒ I voted in favour of this report because the current crisis caused by the COVID-19 outbreak is having a very negative impact on the economic and financial stability of the regions affected by enlargement and the neighbourhood policy. All the EU enlargement and neighbourhood partners are set for a recession this year. Depending on the spread of the virus, as well as its economic consequences, there is also a clear and imminent risk related to social stability and security within the region and beyond. The Commission’s decision to use macro-financial assistance (MFA) to support the neighbourhood countries in the context of the COVID-19 crisis at this stage is crucial for our partners and will help them to overcome the health and economic crisis.

Kapcsolat

Bruxelles

Strasbourg