Hilde
VAUTMANS

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások - 8. parlamenti ciklus Hilde VAUTMANS

A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

Az eljárási szabályzat 32. cikke (5) bekezdése első albekezdése második franciabekezdésének értelmezése NL

17-04-2019

Ik stemde voor dit besluit van het Europees Parlement. Het Europees Parlement legt hierbij uit hoe zij artikel 32, lid 5, eerste alinea, tweede streepje, van het Reglement interpreteert. Dat artikel betreft de politieke verklaring voor oprichting van een fractie:
"De politieke verklaring van een fractie vermeldt de door de fractie verdedigde waarden alsook de voornaamste politieke doelstellingen die haar leden voornemens zijn samen na te streven in het kader van de uitoefening van hun mandaat. De verklaring bevat een wezenlijke, onderscheidende en waarachtige beschrijving van de gemeenschappelijke politieke strekking van de fractie."

Az Európai horizont létrehozása – részvételi és terjesztési szabályainak megállapítása (A8-0401/2018 - Dan Nica) NL

17-04-2019

Horizon Europa is het meest ambitieuze onderzoeks- en innovatieprogramma dat de EU ooit heeft voorgesteld. Onderzoek en innovatie zijn – net zoals onderwijs – fundamenteel voor de toekomst van Europa, voor het aanpakken van mondiale uitdagingen, voor het verbeteren van de productiviteit en voor het waarborgen van het concurrentievermogen van de EU op lange termijn. Van de begroting van Horizon Europa zal ten minste 35 % naar klimaatgerelateerd onderzoek gaan. Er zal o.a. ook meer steun zijn voor kmo's en start-ups, alsook voor de creatieve sector. Ik stemde voor.

Az Unió űrprogramja és az Európai Unió Űrprogramügynöksége (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini) NL

17-04-2019

Het ruimtevaartprogramma beoogt de civiele ruimtevaartprogramma's Copernicus, Galileo en Egnos te behouden en verder te ontwikkelen. Het voorstel introduceert twee nieuwe programma's, GOVSATCOM (beveiligde satellietcommunicatie voor overheidsgebruik) en SST (gewijd aan het bewaken van ruimtepuin). Het stelt ook het Agentschap van de EU voor het ruimtevaartprogramma in. De belangrijkste doelstellingen zijn:
1. maximaliseren van de voordelen van de ruimtevaart voor de maatschappij en de economie van de EU, door het gebruik van Galileo en Copernicusdiensten voor mobiele telefoons, auto's, landbouw en klimaatverandering te bevorderen en de toegang tot ruimtegegevens te verbeteren;
2. bevorderen van een wereldwijd concurrerende en vernieuwende Europese ruimtevaartsector, door het voor bedrijven en start-ups gemakkelijker te maken toegang te krijgen tot ruimtegegevens via speciale industriegeleide platforms (DIAS), zodat zij diensten en toepassingen kunnen ontwikkelen;
3. versterken van de autonomie van Europa inzake toegang tot de ruimte in een klimaat van zekerheid en veiligheid, door de ontwikkeling van kosteneffectieve, betrouwbare en concurrerende Europese draagraketten te ondersteunen;
4. versterken van de rol van Europa als mondiale speler en bevorderen van internationale samenwerking.
Ik stemde voor.

A migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikák (A8-0395/2018 - Cecilia Wikström) NL

16-04-2019

Nauwkeurige en voldoende statistieken zijn van groot belang voor empirisch onderbouwde beleidsvorming. Als we de migratieproblematiek in de EU op een juiste manier willen beheren en juiste oplossingen willen bieden, moeten we de details van het migratieproces begrijpen. Nauwkeurige statistieken kunnen hierbij helpen. De huidige statistieken vertonen echter enkele tekortkomingen. Dit voorstel past een bestaande verordening uit 2007 aan aan een nieuwe realiteit door de reikwijdte ervan uit te breiden en de lidstaten te verplichten om een breder scala aan migratiegerelateerde statistieken te verstrekken aan EUROSTAT.
Ik stemde in met dit voorstel.

EU–Fülöp-szigetek-megállapodás a légi közlekedési szolgáltatások bizonyos kérdéseiről (A8-0191/2019 - Jozo Radoš) NL

16-04-2019

Van oudsher sloten EU-lidstaten bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten met derde landen. De aanwijzingsclausules in deze overeenkomsten waren echter in strijd met het recht van de Unie, omdat zij een derde land toestonden de vergunningen of machtigingen van een door een lidstaat aangewezen luchtvervoerder die niet voor een wezenlijk deel in handen was van en daadwerkelijk werd gecontroleerd door die lidstaat of zijn onderdanen, te weigeren, in te trekken of op te schorten.
Het Hof van Justitie oordeelde dat dit discriminatie was jegens EU-luchtvaartmaatschappijen die op het grondgebied van een lidstaat zijn gevestigd maar in handen zijn van en worden gecontroleerd door onderdanen van andere lidstaten (artikel 49 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie).
Naar aanleiding van de uitspraken van het Hof in de zogenoemde "Open Skies"-zaken heeft de Raad de Commissie op 5 juni 2003 gemachtigd onderhandelingen te openen met derde landen over de vervanging van sommige bepalingen in bestaande bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten door een overeenkomst op het niveau van de Unie. Het doel van dergelijke overeenkomsten is alle EU-luchtvaartmaatschappijen niet-discriminerende toegang tot routes tussen de Europese Unie en derde landen te bieden.
De Commissie heeft vervolgens op 27 mei 2016 haar voorstel ingediend. Ik stemde voor.

Nemzetközi megállapodás az olívaolajról és az étkezési olajbogyóról (A8-0186/2019 - Eleonora Forenza) NL

16-04-2019

De Internationale Overeenkomst van 2005 voor olijfolie en tafelolijven die op 31 december 2014 afliep, werd verlengd tot 31 december 2015. Artikel 47, lid 3, daarvan bepaalde dat de overeenkomst van kracht bleef tot de inwerkingtreding van de nieuwe overeenkomst.
Op 19 november 2013 heeft de Raad de Commissie gemachtigd om namens de Unie onderhandelingen te openen om een ​​nieuw internationaal akkoord over olijfolie en tafelolijven te bereiken.
Op 28 november 2016 werd namens de EU een nieuwe overeenkomst ondertekend op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York, maar moest nog worden goedgekeurd. Ik stemde voor.

Az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelme (A8-0398/2018 - Virginie Rozière) NL

16-04-2019

Klokkenluiders spelen een belangrijke rol bij het ontdekken en voorkomen van inbreuken op het EU-recht die schadelijk zijn voor het algemeen belang of het welzijn van onze maatschappij.
Recente schandalen hebben echter aangetoond dat klokkenluiders niet voldoende beschermd worden.
Ik stemde in met de nieuwe regels, omdat deze zorgen voor een betere en uniforme bescherming van klokkenluiders via de invoering van EU-brede normen voor bescherming.

Az Európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételek (A8-0355/2018 - Enrique Calvet Chambon) NL

16-04-2019

De richtlijn over transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de EU geeft uitvoering aan de Europese pijler van sociale rechten. De richtlijn actualiseert en verbetert de informatie die werknemers verplicht moeten ontvangen wanneer ze met een nieuwe baan starten. Die informatie moet ook binnen een redelijker tijdsbestek worden verstrekt.
Werknemers, met inbegrip van werknemers met atypische contracten, zullen profiteren van meer voorspelbaarheid en duidelijkheid met betrekking tot hun arbeidsomstandigheden.
Ik stemde daarom voor het voorlopig akkoord.

Európai Munkaügyi Hatóság (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers) NL

16-04-2019

Ik stemde in met het voorlopig akkoord omtrent de oprichting van de Europese Arbeidsautoriteit.
De Europese Arbeidsautoriteit zal helpen bij de strijd tegen sociale fraude. Zij zal operationele samenwerking tussen de nationale instanties verbeteren met het oog op eerlijke arbeidsmobiliteit en eerlijke concurrentie. Op die manier zal de Europese Arbeidsautoriteit bijdragen aan het vertrouwen in de interne markt.

Az európai vállalkozásstatisztikáról szóló rendelet (A8-0094/2018 - Janusz Lewandowski) NL

16-04-2019

De verordening legt een gemeenschappelijk rechtskader vast voor de ontwikkeling, productie en verspreiding van Europese statistieken in verband met de structuur, economische activiteiten en prestaties van bedrijven, alsook op het gebied van internationale transacties en onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten van de economie van de EU.
Het voorstel beoogt de integratie van statistische vereisten en rechtshandelingen voor bedrijfsstatistieken door deze te stroomlijnen en te vereenvoudigen en de lasten voor bedrijven te verlichten. Ik stemde voor.

Az OLAF-vizsgálatok és az Európai Ügyészséggel való együttműködés (A8-0179/2019 - Ingeborg Gräßle) NL

16-04-2019

Het voorstel van de Commissie is gericht op de herziening van de verordening betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF), gezien de oprichting van het Europees Openbaar Ministerie (EOM).
Beide instellingen zijn bevoegd voor de bescherming van de financiële belangen van de EU, maar hebben een andere focus. Terwijl het EOM verantwoordelijk is voor het uitvoeren van strafrechtelijk onderzoek, zal OLAF administratieve onderzoeken blijven uitvoeren naar administratieve onregelmatigheden en fraude die de financiële belangen van de EU schaden.
Het voorstel van de Commissie heeft tot doel de activiteiten van OLAF aan te passen aan de oprichting van het nieuwe EOM en nieuwe regels voor te stellen om de samenwerking tussen beide instellingen te vergemakkelijken.
Ik stemde voor.

A vámellenőrzési berendezések pénzügyi támogató eszközének létrehozása (A8-0460/2018 - Jiří Pospíšil) NL

16-04-2019

Dit voorstel is onderdeel van het pakket voorstellen dat de Commissie heeft voorgesteld in het kader van de meerjarenbegroting 2021-2027. De Europese Commissie stelt een integraal fonds voor grensbeheer voor, dat als doel heeft de lidstaten te ondersteunen bij het beheer van de gezamenlijke Europese buitengrenzen.
Het voorgestelde Fonds voor geïntegreerd grensbeheer (IBMF) bestaat uit twee instrumenten: een instrument voor financiële ondersteuning van grensbeheer en visumbeleid en een instrument voor financiële ondersteuning van douanecontroleapparatuur. Dit instrument is bedoeld om apparatuur te financieren die het mogelijk maakt om douanecontroles efficiënter en effectiever uit te voeren.
Het instrument zal bijdragen aan een sterker beheer van de buitengrenzen en daarom stemde ik voor.

A vámügyi együttműködést szolgáló „Vám” program létrehozása (A8-0464/2018 - Maria Grapini) NL

16-04-2019

Het Douane-programma vormt het kader voor samenwerking op douanegebied voor de periode 2021-2027 en is de opvolger van het Douane 2020-programma. De douane-unie is een van de belangrijkste pijlers van de interne markt. De modernisering van douaneprocessen kan economische activiteit en groei bevorderen door het concurrentievermogen van de Europese industrie te vergroten, de handel te vergemakkelijken en de Europese consument te beschermen.
Het programma vergemakkelijkt de coördinatie tussen de autoriteiten van de lidstaten en capaciteitsopbouw om een ​​uniforme toepassing van de EU-douanewetgeving te waarborgen.
Een belangrijk aandachtspunt van het Douane-programma is de verdere ontwikkeling van de IT-infrastructuur voor de douane.
Dit instrument zal de EU in staat stellen zich aan te passen aan technologische vooruitgang, voor meer veiligheid binnen de Unie zorgen, de EU beschermen tegen oneerlijke en illegale handel en tegelijkertijd legitieme bedrijfsactiviteiten faciliteren.
Ik stemde voor.

A robbanóanyag-prekurzorok forgalmazása és felhasználása (A8-0473/2018 - Andrejs Mamikins) NL

16-04-2019

De nieuwe regels zullen hiaten in de bestaande wetgeving opvullen door onder meer bepaalde chemische stoffen die gebruikt kunnen worden om zelf explosieven te maken, toe te voegen aan de lijst van verboden stoffen. Er zullen ook duidelijkere vergunnings- en screeningssystemen komen voor de verkoop van gevaarlijke chemische stoffen. Gezien het feit dat bij 40 % van de terroristische aanslagen in de EU tussen 2015 en 2017 zelfgemaakte explosieven werden gebruikt, zullen de regels bijdragen aan de veiligheid in de EU. Ik stemde voor.

Az egyedi szinten, mintavétel útján gyűjtött adatokon alapuló, személyekre és háztartásokra vonatkozó európai statisztikák közös kerete (A8-0247/2017 - Tamás Meszerics) NL

16-04-2019

Politiek en wetgeving moeten gebaseerd zijn op feiten.
Goede statistieken dragen bij tot een goed beleid, zo ook wat betreft sociaal beleid. Ik verwelkom het nieuwe kader voor Europese statistieken betreffende personen en huishoudens omdat die de productie en kwaliteit van sociale statistieken zal verbeteren en het mogelijk zal maken juiste vergelijkingen tussen de lidstaten te maken.
Ik stemde voor.

Az uniós információs rendszerek interoperabilitása a határok és a vízumügy területén (A8-0347/2018 - Jeroen Lenaers) NL

16-04-2019

Informatiesystemen zijn vandaag de dag nog te gefragmenteerd. Interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen moet een einde maken aan die fragmentatie en bijdragen aan een beter beheer van de buitengrenzen van de EU.
De nieuwe regels zullen ervoor zorgen dat informatiesystemen elkaar aanvullen, dat personen gemakkelijker worden geïdentificeerd en dat identiteitsfraude beter wordt opgemerkt.
Vier nieuwe elementen zullen de Europese databanken meer interoperabel maken: een Europees zoekportaal om tegelijk in meerdere EU-databanken te zoeken, een centrale dienst voor biometrische matching om gegevens in EU-informatiesystemen te doorzoeken en te vergelijken, een gemeenschappelijk identiteitsregister met biografische en biometrische gegevens van niet-EU-onderdanen en een detector van meerdere identiteiten om aan te geven dat aan dezelfde biometrische gegevens meerdere identiteiten zijn gekoppeld.
Ik stemde voor.

Az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás a rendőrségi és igazságügyi együttműködés, a menekültügy és a migráció területén (A8-0348/2018 - Nuno Melo) NL

16-04-2019

Informatiesystemen zijn vandaag de dag nog te gefragmenteerd. Interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen moet een einde maken aan die fragmentatie en bijdragen aan een beter beheer van de buitengrenzen van de EU.
De nieuwe regels zullen ervoor zorgen dat informatiesystemen elkaar aanvullen, dat personen gemakkelijker worden geïdentificeerd en dat identiteitsfraude beter wordt opgemerkt.
Vier nieuwe elementen zullen de Europese databanken meer interoperabel maken: een Europees zoekportaal om tegelijk in meerdere EU-databanken te zoeken, een centrale dienst voor biometrische matching om gegevens in EU-informatiesystemen te doorzoeken en te vergelijken, een gemeenschappelijk identiteitsregister met biografische en biometrische gegevens van niet-EU-onderdanen en een detector van meerdere identiteiten om aan te geven dat aan dezelfde biometrische gegevens meerdere identiteiten zijn gekoppeld.
Ik stemde voor.

Bevándorlási összekötő tisztviselők európai hálózata (A8-0040/2019 - Cécile Kashetu Kyenge) NL

16-04-2019

De EU en haar lidstaten werken nauw samen met derde landen bij het beheer van migratie. In een aantal doorreislanden en landen van herkomst hebben de EU en de lidstaten vertegenwoordigers ter plaatse om samen met de lokale autoriteiten te werken aan migratiegerelateerde kwesties. Deze verordening zorgt ervoor dat de verschillende Europese immigratievertegenwoordigers of "verbindingsofficieren" samenwerken en met elkaar coördineren, zodat zij efficiënter kunnen werken en dubbel werk kunnen voorkomen. Ik stemde voor.

A gépjárműveknek az általános biztonság tekintetében történő típusjóváhagyása (A8-0151/2019 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein) NL

16-04-2019

In 2018 overleden 25 100 mensen ten gevolge van een ongeluk op EU-wegen. Dit voorstel tracht het aantal verkeersongevallen te verminderen door te vereisen dat nieuwe voertuigen vanaf 2022 worden voorzien van geavanceerde veiligheidsmaatregelen, zoals intelligente snelheidsassistentie en een geavanceerd noodremsysteem. Bestaande rijhulpsystemen hebben al bewezen dat zij bijdragen tot een verhoogde verkeersveiligheid. Ik stemde voor.

A külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolása az Egyesült Királyság Unióból való kilépése tekintetében (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) NL

04-04-2019

Deze lijst maakt deel uit van maatregelen die nodig zijn om het recht van de Unie aan te passen aan de brexit. De bedoeling is om duidelijkheid te scheppen in de situatie van onderdanen van het VK wanneer het EU-recht niet langer op hen van toepassing is wat betreft visumbeleid.
Momenteel hebben de VK-burgers als burgers van de Unie het recht alle andere lidstaten binnen te komen zonder inreisvisum of soortgelijke formaliteiten, maar met terugtrekking worden zij onderdanen van derde landen.
Het verslag komt tot de conclusie dat onderdanen van het VK die Brits staatsburger zijn van visumplicht moeten worden vrijgesteld voor reizen naar de Unie met het oog op kort verblijf. Het VK wordt opgenomen op de lijst voor visumplicht-vrijgestelde derde landen.
Omdat dit op het moment de meest verstandige en duidelijke beslissing is, heb ik vóór gestemd.