Please fill this field
Hilde VAUTMANS Hilde VAUTMANS
Hilde VAUTMANS

Renew Europe képviselőcsoport

Tag

Belgium - Open Vlaamse Liberalen en Democraten (Belgium)

Születési idő : , Sint-Truiden

8. parlamenti ciklus Hilde VAUTMANS

Képviselőcsoportok

  • 01-01-2015 / 01-07-2019 : Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok

  • 01-01-2015 / 01-07-2019 : Open Vlaamse Liberalen en Democraten (Belgium)

Képviselok

  • 12-01-2015 / 18-01-2017 : Külügyi Bizottság
  • 12-01-2015 / 18-01-2017 : Biztonság- és Védelempolitikai Albizottság
  • 12-01-2015 / 01-07-2019 : A NATO Parlamenti Közgyűlésével fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Külügyi Bizottság
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Biztonság- és Védelempolitikai Albizottság

Póttag

  • 05-01-2015 / 01-07-2019 : Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
  • 08-02-2018 / 12-12-2018 : A peszticidek uniós engedélyezési eljárásával foglalkozó különbizottság

Fő parlamenti tevékenységek

Részvétel a plenáris ülés vitáiban

A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve

A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve

A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a jelentésekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyalhat az előadóval. 215. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény

A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY az Unió űrprogramjának és az Európai Unió Űrprogramügynökségének a létrehozásáról, valamint a 912/2010/EU, az 1285/2013/EU és a 377/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

09-10-2018 AGRI_AD(2018)625318 PE625.318v02-00 AGRI
Hilde VAUTMANS

VÉLEMÉNY a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, az 515/2014/EU rendelet módosításáról, valamint az 1987/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

26-07-2017 AFET_AD(2017)605920 PE605.920v03-00 AFET
Hilde VAUTMANS

VÉLEMÉNY a Schengeni Információs Rendszernek a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatérése céljából történő használatáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

26-07-2017 AFET_AD(2017)605921 PE605.921v02-00 AFET
Hilde VAUTMANS

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény

A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az egységes piacra, a vállalkozások – köztük a kis- és középvállalkozások – versenyképességére, valamint az európai statisztikákra vonatkozó program létrehozásáról, illetve a 99/2013/EU, az 1287/2013/EU, a 254/2014/EU, a 258/2014/EU, a 652/2014/EU és az (EU) 2017/826 rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

15-01-2019 AGRI_AD(2019)623920 PE623.920v02-00 AGRI
Sofia RIBEIRO

VÉLEMÉNY az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Marokkói Királyság közötti társulást létrehozó euromediterrán megállapodás 1. és 4. jegyzőkönyvének módosításáról szóló, az Európai Unió és a Marokkói Királyság között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatról

29-11-2018 AGRI_AD(2018)626968 PE626.968v03-00 AGRI
Michel DANTIN

VÉLEMÉNY az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Marokkói Királyság közötti társulást létrehozó euromediterrán megállapodáshoz csatolt 1. és 4. számú jegyzőkönyvek módosításáról szóló, az Európai Unió és a Marokkói Királyság között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

21-11-2018 AFET_AD(2018)628382 PE628.382v02-00 AFET
Anders Primdahl VISTISEN

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok)

Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Szóban megvála-szolandó kérdések

Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Kisebb interpellációk

Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, írásbeli választ igénylő kisebb interpellációkat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 130a. cikk, III. melléklet

Nagyobb interpellációk

Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, írásbeli választ igénylő, vita által követett nagyobb interpellációkat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlament összes képviselőjének legalább 5%-a terjesztheti elő. 139. cikk, III. melléklet

Egyéb parlamenti tevékenységek

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

Az eljárási szabályzat 32. cikke (5) bekezdése első albekezdése második franciabekezdésének értelmezése NL

17-04-2019

Ik stemde voor dit besluit van het Europees Parlement. Het Europees Parlement legt hierbij uit hoe zij artikel 32, lid 5, eerste alinea, tweede streepje, van het Reglement interpreteert. Dat artikel betreft de politieke verklaring voor oprichting van een fractie:
"De politieke verklaring van een fractie vermeldt de door de fractie verdedigde waarden alsook de voornaamste politieke doelstellingen die haar leden voornemens zijn samen na te streven in het kader van de uitoefening van hun mandaat. De verklaring bevat een wezenlijke, onderscheidende en waarachtige beschrijving van de gemeenschappelijke politieke strekking van de fractie."

Az Európai horizont létrehozása – részvételi és terjesztési szabályainak megállapítása (A8-0401/2018 - Dan Nica) NL

17-04-2019

Horizon Europa is het meest ambitieuze onderzoeks- en innovatieprogramma dat de EU ooit heeft voorgesteld. Onderzoek en innovatie zijn – net zoals onderwijs – fundamenteel voor de toekomst van Europa, voor het aanpakken van mondiale uitdagingen, voor het verbeteren van de productiviteit en voor het waarborgen van het concurrentievermogen van de EU op lange termijn. Van de begroting van Horizon Europa zal ten minste 35 % naar klimaatgerelateerd onderzoek gaan. Er zal o.a. ook meer steun zijn voor kmo's en start-ups, alsook voor de creatieve sector. Ik stemde voor.

Az Unió űrprogramja és az Európai Unió Űrprogramügynöksége (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini) NL

17-04-2019

Het ruimtevaartprogramma beoogt de civiele ruimtevaartprogramma's Copernicus, Galileo en Egnos te behouden en verder te ontwikkelen. Het voorstel introduceert twee nieuwe programma's, GOVSATCOM (beveiligde satellietcommunicatie voor overheidsgebruik) en SST (gewijd aan het bewaken van ruimtepuin). Het stelt ook het Agentschap van de EU voor het ruimtevaartprogramma in. De belangrijkste doelstellingen zijn:
1. maximaliseren van de voordelen van de ruimtevaart voor de maatschappij en de economie van de EU, door het gebruik van Galileo en Copernicusdiensten voor mobiele telefoons, auto's, landbouw en klimaatverandering te bevorderen en de toegang tot ruimtegegevens te verbeteren;
2. bevorderen van een wereldwijd concurrerende en vernieuwende Europese ruimtevaartsector, door het voor bedrijven en start-ups gemakkelijker te maken toegang te krijgen tot ruimtegegevens via speciale industriegeleide platforms (DIAS), zodat zij diensten en toepassingen kunnen ontwikkelen;
3. versterken van de autonomie van Europa inzake toegang tot de ruimte in een klimaat van zekerheid en veiligheid, door de ontwikkeling van kosteneffectieve, betrouwbare en concurrerende Europese draagraketten te ondersteunen;
4. versterken van de rol van Europa als mondiale speler en bevorderen van internationale samenwerking.
Ik stemde voor.

Írásban megvála-szolandó kérdések

A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Egyéni állásfoglalási indítványok

A képviselők az EU tevékenységi körébe tartozó ügyekben állásfoglalási indítványt terjeszthetnek elő. Az elfogadhatónak nyilvánított állásfoglalási indítványokat az illetékes bizottsághoz utalják, amely határoz az alkalmazandó eljárásról. 143. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig)

**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a Down-szindrómáról

21-11-2016 P8_DCL(2016)0118 Elévült
Dominique BILDE Filiz HYUSMENOVA Ruža TOMAŠIĆ Monica MACOVEI Mara BIZZOTTO Angel DZHAMBAZKI Remo SERNAGIOTTO Marie-Christine BOUTONNET Milan ZVER Ivan JAKOVČIĆ Steeve BRIOIS Nedzhmi ALI Arne GERICKE Rolandas PAKSAS Nikolay BAREKOV Andrey KOVATCHEV Hilde VAUTMANS Jean-Luc SCHAFFHAUSER Patricija ŠULIN
Kiosztás dátuma : 21-11-2016
Lejárat időpontja : 21-02-2017
Aláírók száma : 69 - 22-02-2017

Írásbeli nyilatkozat a szervadományozásról

07-03-2016 P8_DCL(2016)0021 Elévült
Ivan JAKOVČIĆ Igor ŠOLTES Jozo RADOŠ Hannu TAKKULA Romana TOMC José Inácio FARIA Ilhan KYUCHYUK Enrico GASBARRA Filiz HYUSMENOVA Nedzhmi ALI Louis MICHEL Marian HARKIN Nathalie GRIESBECK Sophia in 't VELD Doru-Claudian FRUNZULICĂ Petras AUŠTREVIČIUS Maite PAGAZAURTUNDÚA Ivo VAJGL Hilde VAUTMANS Izaskun BILBAO BARANDICA
Kiosztás dátuma : 07-03-2016
Lejárat időpontja : 07-06-2016
Aláírók száma : 113 - 08-06-2016

Írásbeli nyilatkozat a repülésbiztonságról és a katonai légi járművek veszélyes repüléseiről

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Elévült
Urmas PAET Kaja KALLAS Petras AUŠTREVIČIUS Cecilia WIKSTRÖM Heidi HAUTALA Marju LAURISTIN Tunne KELAM Indrek TARAND Artis PABRIKS Anna FOTYGA Ilhan KYUCHYUK Filiz HYUSMENOVA Jozo RADOŠ Pavel TELIČKA Svetoslav Hristov MALINOV Gabrielius LANDSBERGIS Bronis ROPĖ Norica NICOLAI Inese VAIDERE Pál CSÁKY Tibor SZANYI Kosma ZŁOTOWSKI Jussi HALLA-AHO Milan ZVER Marian-Jean MARINESCU Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI Henna VIRKKUNEN Ian DUNCAN Patricija ŠULIN Ivan JAKOVČIĆ Benedek JÁVOR Dubravka ŠUICA Jeppe KOFOD Hilde VAUTMANS Ivan ŠTEFANEC Beata GOSIEWSKA Mircea DIACONU Daniel DALTON Daniel BUDA Krišjānis KARIŅŠ Sandra KALNIETE Pavel SVOBODA
Kiosztás dátuma : 05-10-2015
Lejárat időpontja : 05-01-2016
Aláírók száma : 106 - 06-01-2016

Nyilatkozatok

Az Európai Parlament által archivált eredeti, aláírt és keltezéssel ellátott nyilatkozat.

Kapcsolat

Bruxelles

Strasbourg