Hilde VAUTMANS : A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 

A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

A Venezuelában azt követően kialakult helyzet, hogy jogellenes módon megválasztották a nemzetgyűlés elnöki testületét és elnökségét (parlamenti puccs) (B9-0051/2020, B9-0052/2020, B9-0053/2020, RC-B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020) NL  
 

In de resolutie erkent en steunt het Europees Parlement Juan Guaidó als de rechtmatige voorzitter van de Nationale Vergadering en als de rechtmatige interim-president van Venezuela. Daarnaast veroordeelt de resolutie de poging tot parlementaire staatsgreep van het regime van Maduro, alsook de pogingen om de Nationale Vergadering te beletten het constitutionele mandaat uit te oefenen. De resolutie verwerpt de voortdurende intimidatie, chantage, afpersing, gewelddaden, foltering, gedwongen verdwijningen en de willekeurige beslissingen ten aanzien van de leden van de Nationale Vergadering. Het Parlement dringt er bij de Hoge Vertegenwoordiger ook op aan om inspanningen te leveren om de democratie in Venezuela te herstellen. Ik stemde voor.

Az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése szerinti, folyamatban lévő meghallgatások Lengyelországról és Magyarországról (B9-0032/2020) NL  
 

Deze resolutie betreft de lopende hoorzittingen uit hoofde van artikel 7, lid 1 van het VEU, met betrekking tot de rechstaat in Polen en Hongarije. Het Europees Parlement concludeert dat de lopende hoorzittingen tussen de EU en Polen en Hongarije het gevaar voor ernstige schendingen van EU-grondrechten nog niet hebben weggenomen. Volgens het Europees Parlement moeten de hoorzittingen meer gestructureerd verlopen en op meer regelmatige basis georganiseerd worden. De resolutie roept de Raad op om de betrokken lidstaten concrete aanbevelingen te geven als follow-up van de hoorzittingen. Het Europees Parlement wil wil formeel worden betrokken bij de hoorzittingen met de nationale autoriteiten en duidt op de noodzaak voor een bindend EU-mechanisme voor democratie, rechtsstaat en grondrechten. Ik stemde voor.

A Biológiai Sokféleség Egyezmény (CBD) részes felei konferenciájának 15. ülése (COP 15) (Kunming 2020) (B9-0035/2020) NL  
 

Naar aanleiding van de COP15 inzake biologische diversiteit in China in oktober 2020, stelde het Europees Parlement een resolutie op waarin het oproept tot bindende maatregelen die het biodiversiteitsverlies een halt moeten toeroepen. Ik stemde voor.

Az ombudsman 2018. évi tevékenysége (A9-0032/2019 - Peter Jahr) NL  
 

Deze resolutie betreft een rapport over de activiteiten van de Europese Ombudsman voor het jaar 2018. Ik stemde voor.

A tagállamok egyikében, illetve Izlandon vagy Norvégiában benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálására illetékes állam meghatározására vonatkozó kritériumokról és mechanizmusokról szóló, az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság, valamint a Norvég Királyság közötti megállapodáshoz csatolt, az Európai Unió, az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság közötti, az Eurodachoz való bűnüldözési célú hozzáféréssel kapcsolatos jegyzőkönyv (A9-0053/2019 - Jadwiga Wiśniewska) NL  
 

Het Europees Parlement stemt in met de sluiting van een protocol tussen de Europese Unie, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen betreffende de criteria en de mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat, in IJsland of in Noorwegen wordt ingediend, wat betreft de toegang tot Eurodac voor rechtshandhavingsdoeleinden. Rechtshandhavingsdiensten in EU lidstaten, Ijsland en Noorwegen hebben nu ook toegang tot de gegevens van Eurodac waardoor ze vingerafdrukken kunnen vergelijken voor het voorkomen, opsporen en onderzoeken van terroristische misdrijven of ernstige misdadigers. Ik stemde voor.

Az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság kormánya között a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás (A9-0041/2019 - Tomasz Piotr Poręba) NL  
 

De Europese Unie en China vervingen enkele bepalingen in de bilaterale luchtvaartovereenkomsten tussen lidstaten en China. Op die manier werden ze in overeenstemming gebracht met het Unierecht. De nieuwe bepalingen vervangen de 27 bestaande bilaterale overeenkomsten tussen luchtvaartmaatschappijen van lidstaten en China, of zijn een aanvulling daarop. Ik stemde voor.

Közös hozzáadottértékadó-rendszer a kisvállalkozásokra vonatkozó különös szabályozás tekintetében (A9-0055/2019 - Inese Vaidere) NL  
 

Het Europees Parlement geeft haar goedkeuring voor het ontwerp van de vereenvoudiging van de btw-regels voor kleine en middelgrote ondernemingen. Zo kunnen deze ondernemingen groeien en op meer doeltreffende wijze grensoverschrijdende zaken doen. Ik stemde voor.

Az európai zöld megállapodás (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020) NL  
 

In deze resolutie drukt het Europees Parlement haar standpunt uit over de voorgestelde maatregelen van de Europese Commissie in het kader van de Green Deal. In de resolutie uit het Europees Parlement haar tevredenheid over de voorstellen en sluit het zich aan bij de doelstelling om in 2050 het eerste klimaatneutrale contintent ter wereld te zijn. In de resolutie roept het Parlement ook op om die doelstelling bindend te maken via een Europese klimaatwet. Daarnaast wil het Parlement dat de EU haar uitstoot in 2030 met 55% vermindert (ten opzichte van 1990). Ik stemde voor.

A kilépésről rendelkező megállapodásban szereplő állampolgári jogokkal kapcsolatos végrehajtási és ellenőrzési rendelkezések (B9-0031/2020) NL  
 

Deze resolutie betreft de uitvoering van en het toezicht op de bepalingen over burgerrechten zoals opgenomen in het terugtrekkingsakkoord dat werd gesloten tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. De resolutie beoogt de bescherming van de belangen van alle burgers van de Europese Unie, zowel vóór, als na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de EU. Ik stemde voor.

2018. évi éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról (A9-0051/2019 - Isabel Wiseler-Lima) NL  
 

Het Europees Parlement stelde een verslag op dat de algemene tendensen en uitdagingen voor mensenrechten en democratie in de wereld blootlegt. Dit verslag bevat ook aanbevelingen voor de EU om de doeltreffendheid van haar buitenlands beleid te verhogen zodat er een globale verbetering van de mensenrechten zal plaatsvinden. De EU moet als democratische instelling meer optreden als beschermer van de rechten van de mens. Ik stemde voor.

Kapcsolat