Please fill this field
Klemen GROŠELJ Klemen GROŠELJ
Klemen GROŠELJ

Renew Europe képviselőcsoport

Tag

Szlovénia - Lista Marjana Šarca (Szlovénia)

Születési idő : , Kranj

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások Klemen GROŠELJ

A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

Az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése szerinti, folyamatban lévő meghallgatások Lengyelországról és Magyarországról (B9-0032/2020) SL

16-01-2020

Dokument parlamenta sem podprl, saj verjamem, da je nujno, da vse države članice delujejo in spoštujejo temeljne vrednote, na katerih temelji EU.
V navedenih državah smo priča odstopanju od teh vrednot, celo kršitvam temeljnih demokratičnih načel in pravil, zato je prav, da parlament na to opozori in zahteva ustrezno ukrepanje institucij EU.

A Biológiai Sokféleség Egyezmény (CBD) részes felei konferenciájának 15. ülése (COP 15) (Kunming 2020) (B9-0035/2020) SL

16-01-2020

Glede na dostopne podatke in analize znanosti smo priča izumiranju množice živalskih in rastlinskih vrst. Gre za proces, ki posredno in neposredno vpliva na ljudi in naše okolje, zato je prav, da EU prevzame vodilno vlogo in se tako doma, kot tudi na svetovni ravni odločno zavzame za ohranitev biološke raznovrstnosti.

Az európai zöld megállapodás (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020) SL

15-01-2020

Resolucijo sem podprl, ker menim, da je glede na podnebne spremembe, katerim smo priča, prehod v podnebno nevtralnost neizogiben.
A ne glede na to od Komisije pričakujem celovit in razdelan načrt ukrepov, podprt tako z ustreznimi sredstvi, kot tudi s tehnologijami.
Zato vidim zeleni dogovor kot proces, ki bo na eni strani ohranil blagostanje državljanov in na drugi omogočil tehnološko prenovo evropske družbe.

A kilépésről rendelkező megállapodásban szereplő állampolgári jogokkal kapcsolatos végrehajtási és ellenőrzési rendelkezések (B9-0031/2020) SL

15-01-2020

Resolucijo sem podprl, predvsem, ker pričakujem tako od vlade Združenega kraljestva kot tudi od držav članic EU, da bodo vprašanje položaja in pravic državljanov EU in ZK urejale na način, ki ne bo privedel do poslabšanja položaja le-teh.
Želim si in pričakujem obojestransko ureditev, ki bo ljudem olajšala ne pa nepotrebno oteževala življenje v post-brexitovskem obdobju.

Éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról (A9-0054/2019 - David McAllister) SL

15-01-2020

Poročilo sem podprl, saj je steber skupne zunanje in varnostne politike eden tistih, od katerih sta odvisni vloga in položaj EU v svetu.
Poročilo poziva h krepitvi tega stebra in k zagotavljanju potrebnih sredstev, saj lahko v svetu, v katerem živimo, vse članice svoje interese najučinkoviteje uresničujejo skozi enoten glas EU.

Éves jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról (A9-0052/2019 - Arnaud Danjean) SL

15-01-2020

Krepitev skupne varnostne in obrambne politike v strateškem partnerstvu z Natom in ob potrebni stopnji strateške avtonomije EU je ena ključnih prednostnih nalog aktualnega mandata Komisije in tudi Parlamenta.
Strateške avtonomije ne razumemo kot nadomeščanje, ampak kot dopolnilo Natu in njegovim zmogljivostim. Zato tako od Komisije in tudi Sveta pričakujem, da bodo v novem MFF temu področju dodeljena ustrezna sredstva.
Ocenjujem, da obstaja ustrezna raven političnega konsenza, da to po letih razprav sedaj tudi uresničimo.

Az Európai Parlament álláspontja az Európa jövőjéről szóló konferenciáról (B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020) SL

15-01-2020

Resolucijo sem podprl ob pričakovanju, da bo konferenca postala medij in sredstvo javne razprave vseh deležnikov o tem, kakšno Evropo si želimo.
Pričakujem, da bo razprava odprta in brez omejitev tako glede politik EU, kakor tudi njene institucionalne ureditve. Tako bo rezultat okrepil raven demokratične razprave na ravni EU, pomagal bo okrepiti neposredno vlogo in vpliv državljanov na EU in predvsem postopoma odpravil demokratični deficit, kateremu smo danes priča v EU.

Éghajlati és környezetvédelmi vészhelyzet (RC-B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019) SL

28-11-2019

Podprl sem Resolucijo o izrednih podnebnih in okoljskih razmerah, pri čemer sem ta simbolno-politični dokument podprl z upanjem in pričakovanjem, da bo pripomogel k oblikovanju vsebinsko konkretnega in razvojno vzdržnega, trajnostnega Zelenega svežnja, ki bo podlaga za tehnološki, družbeni, socialni in tehnološki razvoj naše skupnosti v prihodnjih letih in desetletjih.

Az ENSZ 2019. évi éghajlatváltozási konferenciája (COP 25) (B9-0174/2019) SL

28-11-2019

Resolucijo sem podprl, saj gre za konferenco, ki bo zaznamovala prihodnost globalnih naporov pri omejevanju izpustov toplogrednih plinov in uspešnost soočanja s podnebnimi spremembami.
Sam dokument je po izglasovanju vrste predlogov sprememb ustrezen in primeren instrument, s katerim lahko EU kot celota okrepi svojo vodilno vlogo pri prehodu k brezogljični družbi in svojo vodilno vlogo pri tem. Sam sem podprl tudi predlog spremembe o vlogi jedrske energije v prihodnji energetski košarici. Sam sem namreč prepričan, da sta lahko jedrska energija in tudi zemeljski plin (plinovodni ali utekočinjeni) pomembna vira, ki lahko prispevata h gospodarsko in okoljsko vzdržnejšemu prehodu na popolnoma obnovljivo proizvodnjo energije, hkrati pa povečata energetsko učinkovitost tako družbe kot gospodarstva.

A Bizottság megválasztása SL

27-11-2019

Komisijo sem podprl, ker tako EU potrebuje polno operativno komisijo.
Pred nami je sprejem Zelenega svežnja, v pripravi je večletni finančni okvir 2021-2027, katerega priprava je v velikem časovnem zaostanku, potem je tu izziv Brexita, ki naj bi se glede na zadnji odlog zgodil 31.1.2020. Je pa to tudi komisija, ki mora glede na vse obljube v prihodnjih petih letih opraviti zelo obsežno delo.
Od komisije pričakujem, da bo delovala strokovno in na podlagi načel pravne države, vladavine prava in spoštovanja temeljnih pogodb, na katerih temelji EU. Nikakor si pa ne želim, še ene politične komisije, kot je bila Junckerjeva.
Pred nami je prehod v brezogljično družbo in soočanje s klimatskimi posledicami. Tu pričakujem, da bo komisija poleg okoljskih, upoštevale tudi socialne in gospodarske vidike prehoda. Ne želim, da gre EU v brezogljično družbo, hkrati pa bodo naši globalni konkurenti, izvajali carinske vojne in protekcionistične ukrepe zoper nas in na drugi strani trg EU preplavljali s "poceni" ogljičnimi izdelki.
Pričakujem Zeleni sveženj, ki nam bo omogočil postati vodilna zelena globalna sila, a bo tudi socialno občutljiv, bo blažil negativne socialne učinke prehoda in ki bo globalne konkurente prisilil, da na našem enotnem trgu, upoštevajo zahteve Zelenega svežnja.

Kapcsolat

Bruxelles

Strasbourg