Please fill this field
Liesje SCHREINEMACHER Liesje SCHREINEMACHER
Liesje SCHREINEMACHER

Renew Europe képviselőcsoport

Tag

Hollandia - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Hollandia)

Születési idő : , Rotterdam

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások Liesje SCHREINEMACHER

A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

Az Európai Tanács 2020. július 17-21-i rendkívüli ülésén elfogadott következtetések (B9-0229/2020) NL

23-07-2020

. – De VVD delegatie in het Europees Parlement verwelkomt in deze resolutie, samen met een ruime meerderheid in het Europees Parlement, de uitkomst van de Europese raadsvergadering (17-21 juli) en de overeenstemming die daar is bereikt over het Europees budget (2021-2027) en het herstelfonds. In het akkoord van de Raad is een juiste balans bereikt tussen solidair en verstandig beleid, waarbij landen die zwaar getroffen zijn door de uitbraak van Covid-19 de benodigde steun krijgen op voorwaarde dat deze landen door middel van hervormingen toekomstige economische weerbaarheid bewerkstelligen. De VVD delegatie heeft echter tegen tekstonderdelen van de resolutie gestemd die oproepen tot een verdere uitbreiding van het pakket aan eigen middelen ten opzichte van de conclusies van de Europese raad en kan ook de oproep tot afschaffing van kortingen voor lidstaten die netto meer afdragen aan de EU niet ondersteunen. De VVD ondersteunt wel de oproep in deze resolutie om de Europese begroting te moderniseren en geld te herschikken naar nieuwe prioriteiten als migratie, veiligheid, innovatie, klimaat en de digitale transitie. Het is van belang dat Europa nu snel aan de slag kan om sterker uit deze crisis te komen.

A Cseh Köztársaság miniszterelnöke elleni, uniós pénzeszközök hűtlen kezelése és lehetséges összeférhetetlenségek miatt indított büntetőeljárás újbóli megnyitása (B9-0192/2020) NL

19-06-2020

De VVD-fractie hecht zeer veel waarde aan het voorkomen en tegengaan van belangenverstrengeling en misbruik van EU-gelden, en steunt daarom ook de oproep in de resolutie om wanpraktijken aan te pakken. Wij hechten ook aan het principe dat iemand onschuldig is tot het tegendeel is bewezen. In deze resolutie worden al conclusies getrokken over een nog lopend onderzoek. Zolang het onafhankelijke onderzoek nog loopt, is het voorbarig om als Europees Parlement een oordeel te vellen. Daarom heeft de VVD-fractie zich op de eindstemming onthouden van stemming. Mochten er uit het onderzoek wanpraktijken naar voren komen, zal de VVD-fractie deze ten strengste veroordelen.

Versenypolitika – 2019. évi éves jelentés (A9-0022/2020 - Stéphanie Yon-Courtin) NL

18-06-2020

Betreft amendement 27:
Voor oneerlijke concurrentie en vijandige overnames in Europa, vanuit vooral China, zijn stevige maatregelen nodig. Een eenzijdig verbod op alle overnames door bedrijven uit alle niet-EU-landen die banden hebben met een staat, waar dit amendement toe oproept, is daarvoor niet de oplossing en is bovendien onrealistisch. We hebben een juridisch houdbaar instrumentarium nodig dat complementair is aan onze open economie én ons bedrijfsleven beschermt tegen oneerlijke praktijken. Daar moeten we de aandacht op richten. Daarom heeft de VVD-fractie tegen dit amendement van de tekst gestemd.

A nemek közötti bérszakadék (B9-0069/2020, B9-0073/2020, B9-0083/2020, B9-0084/2020) NL

30-01-2020

De VVD heeft zich vandaag onthouden van stemming bij de resolutie over de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Hoewel de VVD volledig instemt met het principe “gelijk loon voor gelijk werk” en tegen elke vorm van discriminatie is, zijn bindende en wetgevende maatregelen volgens ons niet het geëigende middel om de loonkloof te dichten. Lidstaten moeten er allereerst zelf voor zorgen dat vrouwen niet worden achtergesteld op de arbeidsmarkt. Hiervoor hoeft niet direct naar de Europese Commissie te worden gekeken.
Verder acht de VVD het niet de taak van de Europese Commissie om richtlijnen op te stellen voor een genderneutrale evaluatie van banen en voor het opzetten van een classificatiesysteem om de “waarde” van werk te bepalen.

Az ENSZ 2019. évi éghajlatváltozási konferenciája (COP 25) (B9-0174/2019) NL

28-11-2019

De VVD heeft voor de resolutie over de COP25 gestemd. Bij de stemming over amendement 32 heeft de delegatie zich echter onthouden, en dit omdat zowel de originele tekst van paragraaf 64 als amendement 32 tegenstrijdigheden bevatten waar de VVD niet akkoord mee kan gaan.
In amendement 32 werd de doelstelling van de maritieme sector om tegen 2023 maatregelen op korte en middellange termijn te nemen, geschrapt. Het is noodzakelijk dat de maritieme sector zelf met maatregelen komt, en dit ten laatste in het jaar 2023. Toch kan de VVD niet akkoord gaan met de visie in paragraaf 64 dat de maritieme sector sowieso wordt opgenomen in het emissiehandelssysteem.
Wij geloven in een internationale aanpak die zou moeten vertrekken vanuit de Internationale Maritieme Organisatie. Mocht dit niet lukken tegen 2023, dan zien we wel een mogelijkheid om tot Europese maatregelen over te gaan. Een handelsemissiesysteem is een van de mogelijkheden die dan bekeken kunnen worden, mits er eerst een grondige effectbeoordeling wordt verricht.

2020. évi költségvetési eljárás: közös szöveg (A9-0035/2019 - Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial) NL

27-11-2019

De Europese begroting voor 2020 legt meer nadruk op prioriteiten die voor de VVD belangrijk zijn, zoals digitalisering, ondersteuning van het MKB, investeringen in een betaalbaar en behapbaar klimaatbeleid en het migratie- en veiligheidsbeleid. De VVD betreurt het echter dat alle budgetten worden opgehoogd zonder dat er wordt gekeken waar er kan worden bespaard. Daarnaast worden marges en flexibiliteit zodanig benut dat er beperkte ruimte overblijft voor onvoorziene omstandigheden. Hierbij kan gedacht worden aan budget dat beschikbaar moet zijn in geval van een natuurramp, veiligheidsdreiging, een humanitaire of migratiecrisis. Daarom heeft de VVD deze begroting niet kunnen steunen.

Az Európai Unió 2020. évi általános költségvetésének tervezete NL

23-10-2019

De Europese begroting voor 2020 legt meer nadruk op prioriteiten die voor de VVD belangrijk zijn, zoals digitalisering, ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf, investeringen in een betaalbaar en behapbaar klimaatbeleid en het migratie- en veiligheidsbeleid. De VVD betreurt het echter dat alle budgetten worden verhoogd zonder dat er wordt gekeken waar er kan worden bespaard. Daarnaast worden marges en flexibiliteit zodanig benut dat er beperkte ruimte overblijft voor onvoorziene omstandigheden. Hierbij kan gedacht worden aan budget dat beschikbaar moet zijn in geval van een natuurramp, veiligheidsdreiging, humanitaire crisis of migratiecrisis. Daarom heeft de VVD deze resolutie niet kunnen steunen.

Kapcsolat

Bruxelles

Strasbourg