Please fill this field
Viktor USPASKICH Viktor USPASKICH
Viktor USPASKICH

Renew Europe képviselőcsoport

Tag

Litvánia - Darbo partija (Litvánia)

Születési idő : , Vilnius

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások Viktor USPASKICH

A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

A tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatások (A9-0124/2020 - José Gusmão) LT

10-07-2020

. – Balsavau už, nes Sąjunga turi kovoti su socialine atskirtimi ir diskriminacija bei skatinti socialinį teisingumą ir apsaugą, ir vaiko teisių apsaugą. Nustatydama ir įgyvendindama savo politiką ir veiksmus, Sąjunga turi atsižvelgti į reikalavimus, susijusius su didelio užimtumo siekiu, tinkamos socialinės apsaugos užtikrinimu, kova su skurdu bei socialine atskirtimi ir su kokybišku švietimu bei mokymu.

5. számú költségvetés-módosítási tervezet a 2020. évi általános költségvetéshez: A Jordániában, Libanonban és Törökországban lévő menekültek és befogadó közösségek számára nyújtott támogatás folytatása a szíriai válság kezelése érdekében (A9-0127/2020 - Monika Hohlmeier) LT

10-07-2020

. – Balsavau už, kadangi Komisija pasiūlė užtikrinti 100 mln. EUR naujų įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų, kad būtų galima finansuoti projektus, susijusius su galimybėmis gauti išsilavinimą, parama pragyvenimui ir sveikatos apsaugos, sanitarijos, vandens ir atliekų tvarkymo paslaugų teikimu bei priimančiųjų bendruomenių ir pabėgėlių (Sirijos pabėgėlių ir Palestinos pabėgėlių iš Sirijos) socialine apsauga Jordanijoje ir Libane.

A rendkívüli tartalék 2020. évi igénybevétele: a Törökországban lévő menekültek számára nyújtott humanitárius támogatás folytatása (A9-0125/2020 - Monika Hohlmeier) LT

10-07-2020

. – Balsavau už, šiandien Komisija teikia Taisomojo biudžeto Nr. 5/2020 projektą (TBP) , kuriuo siekiama toliau teikti paramą pabėgėliams ir priimančiosioms bendruomenėms Jordanijoje, Libane ir Turkijoje reaguojant į krizę Sirijoje. Pagal 4 išlaidų kategoriją („Europos vaidmuo pasaulyje“) šiame TBP Komisija siūlo skirti 100 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų pabėgėlių ir priimančiųjų bendruomenių atsparumui Jordanijoje ir Libane remti, o 485 mln. EUR bus skirta siekiant užtikrinti skubios humanitarinės paramos pabėgėliams Turkijoje tęstinumą.

Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: a króm-trioxid egyes felhasználási módjai (B9-0202/2020) LT

10-07-2020

. – Palaikau prieštaravimą, nes RAC patvirtino, kad neįmanoma nustatyti chromo trioksido kancerogeninių savybių išvestinės ribinės poveikio nesukeliančios vertės, tad jis laikomas medžiaga, kuriai neįmanoma nustatyti ribų, kaip numatyta, t. y. medžiaga, kuriai neįmanoma nustatyti teorinio saugaus poveikio lygio.

Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: hatóanyagok, beleértve a flumioxazint is (B9-0203/2020) LT

10-07-2020

. – Palaikau prieštaravimą, kadangi Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) jau 2014 m. ir vėliau 2017 m. ir 2018 m. padarė išvadą, kad didžiulį susirūpinimą kelia tai, jog flumioksazinas klasifikuojamas kaip 1B kategorijos reprodukcijai toksiška medžiaga ir dar nėra galutinai nustatyta, ar jis neardo endokrininės sistemos, ir tai tebėra labai svarbus susirūpinimą keliantis klausimas.

Átfogó európai megközelítés az energiatárolás érdekében (A9-0130/2020 - Claudia Gamon) LT

10-07-2020

. – Balsavau už, kadangi sektoriaus integravimas atliks lemiamą vaidmenį didinant energetikos sektoriaus lankstumą ir efektyvumą bei mažinant jo anglies dioksido išmetimo rodiklį.

A transzeurópai energiaipari infrastruktúráról szóló iránymutatások felülvizsgálata Állásfoglalási indítványok (B9-0122/2020) LT

10-07-2020

. – Balsavau už, kadangi energija atlieka pagrindinį vaidmenį pereinant prie visiškai šiltnamio efektą sukeliančių dujų neišskiriančios ekonomikos ir kadangi būtina dėti pastangas toliau mažinti energetikos sistemos priklausomybę nuo iškastinio kuro, todėl svarbu, kad Sąjunga ne vėliau kaip iki 2050 m. galėtų pasiekti savo poveikio klimatui neutralumą, sykiu skatinant pertvarką kituose sektoriuose ir sprendžiant padidėjusios elektros energijos paklausos iššūkį.

Az EU és Új-Zéland közötti, a személyes adatoknak a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelem érdekében történő cseréjéről szóló, jelenleg tárgyalás alatt álló megállapodás megkötése (A9-0131/2020 - Annalisa Tardino) LT

10-07-2020

. – Balsavau už, kadangi Europolo 2020–2022 m. programavimo dokumente pabrėžiama, kad siekiant visapusiškai ir sėkmingai vykdyti Europos kovos su nusikalstamumo grėsmėmis daugiadalykės platformos (EMPACT) veiklą, ypač operatyviniu lygmeniu, būtina glaudi partnerystė su trečiosiomis valstybėmis ir organizacijomis, kadangi ES ir Naujosios Zelandijos požiūriai į pasaulinio saugumo klausimus yra panašūs ir šiuo atžvilgiu jos taiko panašius metodus.

A vegyi anyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégia (B9-0222/2020) LT

10-07-2020

. – Balsavau už, kadangi pagal cheminių medžiagų strategiją tvarumui užtikrinti turi būti veiksmingai mažinamas pavojingųjų cheminių medžiagų poveikis žmonėms ir aplinkai, sykiu stiprinant Europos pramonės konkurencingumą ir inovatyvumą.

Az (EU) 2016/1628 rendelet átmeneti rendelkezéseinek a Covid19-válság hatásainak kezelése céljábóltörténő módosításáról szóló rendelet (C9-0161/2020) LT

10-07-2020

. – Balsavau už, nes COVID-19 pandemija labai trikdo tiekimo grandinę, o tai turi įtakos ne keliais judančių mechanizmų (NKJM) gamintojų gebėjimui laikytis kai kurių 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/1628 dėl reikalavimų, susijusių su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu, nustatytų terminų. Dėl COVID-19 protrūkio visiškai nutrūko dalių ir komponentų tiekimas, todėl gamintojai turėjo variklių ir nebaigtų gaminti produktų atsargų. Dėl šio sutrikimo daugelis variklių ir mašinų gamintojų negalės laikytis pirmiau nurodytų terminų nepatirdami didelės ekonominės žalos.

Kapcsolat

Bruxelles

Strasbourg