Please fill this field
Arba KOKALARI Arba KOKALARI
Arba KOKALARI

Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani)

Membro

Svezia - Moderaterna (Svezia)

Data di nascita : , Stockholm

Dichiarazioni di voto scritte Arba KOKALARI

I deputati possono rilasciare una dichiarazione scritta sul proprio voto in Aula. Articolo 194 del regolamento

Uguaglianza di genere nella politica estera e di sicurezza dell'UE (A9-0145/2020 - Ernest Urtasun) SV

23-10-2020

Moderaterna välkomnar arbetet för jämställdhet i den europeiska utrikes- och säkerhetspolitiken, i synnerhet i frågor som rör tillgång till sexuella rättigheter och reproduktiv hälsa (SRHR), bekämpandet av sexuellt våld, människohandel och könsstympning samt främja kvinnors och flickors deltagande i konfliktförebyggande åtgärder, fredsförhandlingar och inom utrikestjänsten. Vi motsätter oss förslag som kvotering baserat på kön, etniska mångfaldsmål inom institutioner, intersektionella perspektiv och uppmaningar till att bedriva "feministisk utrikespolitik". Med anledning av att dessa skrivningar gick igenom valde vi att avstå i slutvoteringen.

Politica agricola comune - sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere e finanziati dal FEAGA e dal FEASR (A8-0200/2019 - Peter Jahr) SV

23-10-2020

Moderaterna röstade för ett förslag om att reformera EU:s gemensamma jordbrukspolitik, ett förslag som i slutändan kom att präglas av ett antal kompromisser mellan de stora politiska grupperna, däribland Moderaternas grupp EPP. Den europeiska jordbrukspolitiken blir nu mer modern och framför allt mer inriktad på att värna klimatet, vilket är bra. Samtidigt är det breda kompromisser som vi behövde ta ställning till och där vi inte håller med om alla delar. Exempelvis tycker vi att detta område ska utgöra en mindre andel av EU:s budget än i dag, varför vi har röstat emot den budget som föreslogs. Det är dock viktigt att notera att detta förslag innebär att arbetet mot en modern och klimatambitiös jordbrukspolitik kan fortskrida. Det behövs för att ge trygghet för både lantbrukare och konsumenter. Framåt måste vi fortsätta se till att vi får ett såväl hållbart som konkurrenskraftigt jordbruk.

Legge sui servizi digitali: migliorare il funzionamento del mercato unico (A9-0181/2020 - Alex Agius Saliba) SV

20-10-2020

Moderaterna välkomnar EU-kommissionens intention att presentera ny lagstiftning för digitala tjänster. Detta behövs för att stoppa den ökade fragmentiseringen av den digitala inre marknaden, skapa förutsättningar för mer effektivt borttagande av olagligt innehåll på internetplattformar och säkerställa att vi har en fri och rättvis konkurrens. Det är viktigt att den nya lagstiftningen bevarar nuvarande regler om begränsat ansvar för plattformar som passivt förmedlar innehåll, förbud mot generell övervakningsplikt samt ursprungslandsprincipen för att skydda yttrandefriheten på internet samtidigt som man stärker innovation och handel över landsgränser. Därför röstade Moderaterna för betänkandet om rättsakten för digitala tjänster.
Vi välkomnar att kommissionen utvärderar behovet av ex-antelagstiftning för vissa internetplattformar för att komma åt vissa typer av specifika konkurrenshämmande beteenden. Men det är mycket viktigt att sådan lagstiftning är begränsad i sin omfattning, proportionerlig och tydligt utformad för att inte hämma innovation eller slå mot mindre företag.

Quadro relativo agli aspetti etici dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate (A9-0186/2020 - Ibán García Del Blanco) SV

20-10-2020

Moderaterna ser positivt på utvecklingen av ny teknik såsom artificiell intelligens och robotteknik. För att kunna tillvarata den nya teknikens fulla potential och för att främja en fortsatt utveckling ser vi ett behov av ett gemensamt och enhetligt regelverk inom EU, vilket skulle möjliggöra en välfungerande digital inre marknad. Vi ser även att ett gemensamt regelverk är nödvändigt för att kunna skydda medborgarna från teknikens eventuella risker och vi valde därför att rösta för betänkandet. Vi stöder däremot inte uppmaningar att utreda och införa arbetstidsförkortning i medlemsländerna men anser att betänkandets positiva delar som helhet övervägde de negativa.

Penuria di medicinali: come affrontare un problema emergente SV

17-09-2020

Bristen på läkemedel är ett växande problem som under de senaste åren blivit allt tydligare i Sverige och resten av EU. Vi välkomnar därför ett ökat fokus på frågan och har därför röstat för en rapport som lyfter fram de viktigaste aspekterna av problemet och som inkluderar flera av Moderaternas prioriteringar. Däremot är Moderaterna skeptiska till idén om att lösningen till problemet är att minska importer från tredje länder och flytta produktion till inom EU. Vi välkomnar särskilt de delar som fastslår vikten av effektivare europeisk samordning, en stärkt inre marknad, och en innovativ industri.

Ripresa culturale dell'Europa SV

17-09-2020

Moderaterna vill se åtgärder för Europas ekonomiska återhämtning efter covid-19 och ser att den kulturella och kreativa sektorn har drabbats av krisen. Vi vänder oss däremot emot den budgetexpansiva linje som framförs i resolutionen och skrivningar om europeiska digitala plattformar. Därför röstade vi emot resolutionen.

COVID-19: coordinamento UE delle valutazioni sanitarie e della classificazione dei rischi e conseguenze per Schengen (RC-B9-0257/2020) SV

17-09-2020

Spridningen av det nya coronaviruset och covid-19 har visat på behovet av ett starkare och mer effektivt europeiskt samarbete när det gäller gränsöverskridande hot mot folkhälsan. Därför röstade Moderaterna för en resolution som lyfter behovet av ett sådant samarbete och mer samordning mellan medlemsländerna när det gäller åtgärder kopplade till covid-19. Samtidigt vill vi vara tydliga med att sjukvård först och främst är en nationell kompetens. Därför bör gemensamt agerande på europeisk nivå främst handla om att stärka samordningen inom EU och komplettera medlemsländernas eget agerande där detta är nödvändigt, inte om att på något sätt ersätta detta.
Resolutionen innehåller även en skrivning om att inre gränskontroller ska upphävas så fort som möjligt. Moderaterna ser positivt på att ta bort de hinder för rörlighet som har uppstått inom Schengen till följd av covid-19 så fort det är möjligt ur ett smittskyddsperspektiv. Däremot anser vi att varje medlemsland ska ha rätt att införa tillfälliga inre gränskontroller vid behov, så som Sverige har gjort, i praktiken för att hantera migrationen.

Sistema globale di rilevazione dei dati sul consumo di combustibile delle navi (A9-0144/2020 - Jutta Paulus) SV

16-09-2020

Vi välkomnar ökade klimatambitioner på EU-nivå och stöder förslaget om att inkludera sjöfarten i systemet för handel med utsläppsrätter. Dock anser vi att ett sådant förslag bör presenteras av kommissionen efter en grundlig konsekvensanalys, varför vi röstade för ändringsförlag som stöder den linjen.

Fondo per una transizione giusta (A9-0135/2020 - Manolis Kefalogiannis) SV

16-09-2020

Moderaterna stödjer en fond för rättvis omställning som ska möjliggöra att alla medlemsstater når koldioxidneutralitet senast 2050. Däremot motsätter vi oss den stora budgetökning som föreslås i betänkandet, att naturgas föreslås få användas som omställningsenergikälla och beklagar att investeringar i kärnkraft uttryckligen förbjuds som användningsområde för fonden.

Misure efficaci per rendere più ecologici i programmi Erasmus+, Europa creativa e il Corpo europeo di solidarietà (A9-0141/2020 - Laurence Farreng) SV

14-09-2020

Moderaterna stödjer en översyn av EU:s program för att minska miljö- och klimatpåverkan i linje med EU:s åtaganden i den gröna given och vi vill särskilt betona rörlighetens och skaparfrihetens centrala betydelse för dessa program. Vi vänder oss däremot emot den kritiska hållning mot flyg som transportmedel som framförs och anser att den administrativa bördan måste vara proportionerlig sett till dess nytta.

Per contattarci

Bruxelles

Strasbourg