Veuillez remplir ce champ
Miroslav RADAČOVSKÝ Miroslav RADAČOVSKÝ
Miroslav RADAČOVSKÝ

Non iscritti

Slovacchia - Independent (Slovacchia)

Data di nascita : , Lutina

Dichiarazioni di voto scritte Miroslav RADAČOVSKÝ

I deputati possono rilasciare una dichiarazione scritta sul proprio voto in Aula. Articolo 194 del regolamento

Le priorità dell'UE per la 64a sessione della Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione femminile (B9-0093/2020, B9-0095/2020) SK

13-02-2020

Za odsúdeniahodné považujem ubližovanie ľuďom. Toto svoje tvrdenie som potvrdil niekoľkokrát.
Nemyslím si však, že postavenie žien dokážeme ako EÚ pozdvihnúť akýmkoľvek legislatívnym aktom, nech už v ňom formulujeme lepšie a kvalitnejšie navrhnuté riešenia. Postavenie žien formovalo nielen hnutie sufražetiek, ale aj významní muži nielen z Európy. Skutok, ktorého obeťou sa stala Hervin Khalafová, je ukážkou nechutnej brutality a mňa zaráža, že existuje dôvodné podozrenie, že sa ho mohli dopustiť vojaci armády štátu, ktorý mal skôr zavedené volebné právo žien, než niektoré štáty západnej Európy.
Možno na rozdiel od iných viem, že ľudské práva netreba žiadnemu človeku priznať. Sú prirodzeným právom každého človeka od jeho prvého nadýchnutia sa. Dedičstvo, ktoré sme dostali od tých, ktorí zaň boli ochotní bojovať do posledného svojho dychu, bolo vybojovanie si pozitívnej alebo negatívnej povinnosti štátu pri uplatňovaní si týchto prirodzených práv. Je úlohou jednotlivých štátov, aby dodržiavali svoju povinnosť v tomto smere.
O Európskej únii aj mnohí zahraniční pozorovatelia a politici tvrdia, že je „obchodný obor, ale politický trpaslík“. Ak sa chce EÚ zbaviť tohto označenia, musí vyvíjať činnosti inak, než zbavovaním sa zodpovednosti členských štátov tým, že tieto prenesie na akékoľvek iné subjekty.

Accordo UE-Vietnam sulla protezione degli investimenti (A9-0002/2020 - Geert Bourgeois) SK

12-02-2020

Z mojej bývalej profesionálnej kariéry viem, že jedna vec zabezpečujúca kvalitné obchodné vzťahy, je právna istota. Jednou zo základných garancií investora, vďaka ktorej je ochotný začať ekonomickú činnosť v inej než svojej domovskej krajine, je ochrana investícií.
Preto som túto dohodu podporil aj svojím hlasom.

Accordo UE-Vietnam sulla protezione degli investimenti (risoluzione) (A9-0014/2020 - Geert Bourgeois) SK

12-02-2020

Nie je tajomstvom, že som jedným z najstarších poslancov Európskeho parlamentu. Pamätám si boje, ktoré viedli USA a aj Francúzsko s Vietnamom, aby ochránili demokraciu. Vždy som patril k tým, ktorí uprednostňujú dohody a dialógy pred rinčaním zbraní a vraždením. Obetiam, a to nielen na živote, sa nikdy nevyhne ani jedna strana konfliktu.
Uznesenie, ktoré som aj preto podporil, mnohí moji kolegovia v pléne kritizovali. Netvrdím, že je dokonalé, ale podporil som ho s presvedčením, že toto uznesenie je signálom nielen pre v minulosti tak ťažko skúšaný vietnamský ľud, ale aj pre ľud a hlavne deti v Bangladéši. Ak sa nám podarí tieto dohody s Vietnamskou socialistickou republikou presadiť, možno to bude mať pozitívny vplyv aj na pokles detskej práce v Bangladéši. Osobne som totiž toho názoru, že 9 možno 10 ročné dieťa má sedieť v škole a vzdelávať sa, a nie napr. vo fabrike farbiť odevy.

Obiezione a norma dell'articolo 112 del regolamento: piombo e suoi composti (B9-0089/2020) SK

12-02-2020

Ako otec a starý otec často uvažujem nad tým, aký odkaz zanechám a ako môžem prispieť k lepšiemu životu svojich detí a vnúčat. Jedna z mála vecí vyžadujúca minimálnu námahu z mojej strany avšak s obrovským významom pre budúce generácie je zdravé životné prostredie. Z toho dôvodu som ochotný a aj vždy podporím rozumný návrh, ak ten má slúžiť obmedzeniu škodlivých látok, ktoré by sa opätovne mohli dostať do obehu, a tým do dispozičnej sféry mojich milovaných. Preto som toto uznesenie podporil svojím hlasom.

Una strategia dell'UE per porre fine alle mutilazioni genitali femminili nel mondo (B9-0090/2020, B9-0092/2020) SK

12-02-2020

Zo skúseností sudcu viem o ubližovaní iným viac, než ostatní. A to je dobre. Málokto z nás si uvedomuje, aké dôsledky majú niektoré činy osôb na psychiku obetí násilnej trestnej činnosti. Napriek tomu, že na Slovensku, ale aj v Európe sú zákonmi chránené život a zdravie, v niektorých krajinách sveta dodnes dochádza k tzv. ženskej obriezke. To, že takéto konanie nielenže neschvaľujem, ale aj odmietam a považujem za zvrátené, som deklaroval aj pri hlasovaní v prípade laureáta Sacharovovej ceny, kde som hlasoval za udelenie tohto vyznamenania pre skupinu študentiek z Kene, ktoré vyvinuli aplikáciu na pomoc obetiam mrzačenia ženských pohlavných orgánov. Preto som aj toto uznesenie podporil.

Proposta di mandato per i negoziati per un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (B9-0098/2020) SK

12-02-2020

V ostatnom čase nadobúdam dojem, že národy sú rozhádané hlavne vo vnútri seba. Jednotu, o ktorej EÚ tak často hovorí a ktorú deklaruje, bolo badať pri rokovaniach s Veľkou Britániou. Tam bola nejednotnosť obyvateľstva VB až hmatateľná, pričom EÚ dokázala nebývalú jednotnosť. Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska síce opustilo Európsku úniu, mnohé vzťahy však zostali nedoriešené. Samozrejme, že bude pre všetky zúčastnené strany a predovšetkým pre obyvateľov najlepšie zapojenie sa Európskeho parlamentu do rozhodovacích procesov. Možno sa niekomu tieto dohody zdajú jednoduché, ale najväčšou a najpálčivejšou otázkou je pre mňa osud Veľkonočnej dohody. Preto budem podporovať myšlienku toho, že sa Európsky parlament musí zúčastňovať určitých rokovaní s cieľom, aby zasiahol do dialógu. Odmietam však aj v budúcnosti podporiť akýkoľvek diktát.

Banca centrale europea - relazione annuale 2018 (A9-0016/2020 - Costas Mavrides) SK

12-02-2020

Podľa čl. 282 ods. 3 „...je Európska centrálna banka (ECB) nezávislá pri vykonávaní svojich právomocí a pri spravovaní svojich financií. Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie a vlády členských štátov rešpektujú túto nezávislosť“. Zároveň by som tiež uviedol, že na rozdiel od ostatných inštitúcií má práve ECB právnu subjektivitu, v čoho dôsledku môže vydávať záväzné právne akty, samozrejme v oblastiach, v ktorých má kompetencie.
S ohľadom na vyššie uvedené, s prihliadnutím na inštitucionálnu rovnováhu a berúc do úvahy aj iné ustanovenia zakladajúcich zmlúv a pravidla pacta sunt servanda som toho názoru, že by sa tieto pravidlá nemali ohýbať, a keďže v tomto uznesení sa požaduje aj zapojenie Európskeho parlamentu do niektorých procesov, nemohol som s týmto uznesením bezvýhradne súhlasiť, a preto som sa hlasovania zdržal.

Commercio illegale di animali da compagnia nell'UE (B9-0088/2020) SK

12-02-2020

Sú otázky v živote, kde je odpoveď jednoznačná. Nikdy sa nestotožním so žiadnym nelegálnym obchodom. Som jednoznačne proti. V prípade tohto uznesenia som v jeho znení rôzne pozitívne zmeny podporil.
Lenže celkové znenie uznesenia, s ktorým som sa podrobne oboznámil, som nepovažoval prijateľné pre Slovenskú republiku.
Zdržal som sa hlasovania, a to kvôli druhej vete za bodkočiarkou v bode 31. Jeho znenie je nasledovné:
„okrem toho vyzýva členské štáty, aby poskytli strediskám na záchranu zvierat a združeniam na ochranu zvierat/mimovládnym organizáciám primeranú finančnú a inú materiálnu a nemateriálnu podporu;“.
Na Slovensku sa blížia parlamentné voľby a väčšina politického spektra obviňuje vládu SR, že chce zaťažiť slovenský štátny rozpočet novými opatreniami, kvôli ktorým zvoláva mimoriadne zasadnutie NR SR.
Som toho názoru, že hoci toto uznesenie má svoje ratio, nie som ochotný ho plne podporiť v tomto znení, ak niektorí na Slovensku vyčítajú vláde SR, že chce zaťažiť slovenský štátny rozpočet, a to tým, že chce pomôcť dôchodcom a mladým rodinám s deťmi.
Nech mi odpustia všetci ochranári, ale pokým SR nie je schopná podporiť dôchodcov a mladé rodiny, tak ja nebudem hlasovať za finančné zaťaženie štátneho rozpočtu pre mimovládne organizácie, a to aj napriek tomu, že sa venujú ochrane zvierat.

Calendario delle tornate del Parlamento – 2021 SK

30-01-2020

Plánovanie je základom kvalitne vykonanej práce. Jedným zo základov plánovania je časový harmonogram. Na to, aby som mohol pracovať, potrebujem vedieť hlavne a v prvom rade termíny, ktoré sú záväzné. Každé jedno stretnutie v budúcnosti, prípadne návštevu akejkoľvek spriatelenej krajiny môžem dlhodobo plánovať len a len vtedy, ak budem vedieť, kedy sú plenárne schôdze Európskeho parlamentu. Z tohto dôvodu som hlasoval za takto navrhovaný harmonogram.

Verifica dei poteri (A9-0015/2020 - Lucy Nethsingha) SK

30-01-2020

V každom členskom štáte EÚ prebehli voľby do Európskeho parlamentu. Otázky, ktoré boli spojené s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, sa týkali aj poslancov Európskeho parlamentu. Počet poslancov Európskeho parlamentu sa znížil zo 751 na 705, pričom odišlo 73 poslancov Veľkej Británie. Ono to matematicky síce nesedí, ale dôvodom je to, že odchádzajúcich 73 europoslancov nenahradí 73 europoslancov z iných štátov. Do Európskeho parlamentu vstupuje 27 nových kolegov. Medzi týmito krajinami je aj Slovensko a my už máme od 1. februára medzi nami Miriam Lexmann, ktorú aj touto cestou vítam.
Zoznam krajín (14), ktorým sa zvýšil počet europoslancov po brexite, bol známy už pred voľbami do EP. Tieto krajiny museli zaslať mená kandidátov zvolených za poslancov. Lenže zoznamy náhradníkov v poradí podľa výsledku volieb niektoré členské štáty EÚ postúpili Európskemu parlamentu s oneskorením a niektoré z nich dokonca vôbec. Je to neúcta voči poslancom, ale aj voči voličom, ktorí svojich poslancov volili.
Z dôvodu, aby došlo k náprave, som podporil aj svojím hlasom rozhodnutie EP, aby členské štáty odstránili tieto pochybenia teraz, ale hlavne aj do budúcnosti.

Per contattarci

Bruxelles

Strasbourg