Roberta
METSOLA

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) - 8. sasaukums Roberta METSOLA

**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par pievienošanos Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijai par bērna tiesībām (UNCRC)

12-12-2016 P8_DCL(2016)0135 Zaudējis spēku
Alessandra MUSSOLINI Caterina CHINNICI Anna Maria CORAZZA BILDT Jean LAMBERT Roberta METSOLA Nicola CAPUTO Nathalie GRIESBECK Mairead McGUINNESS Fabio Massimo CASTALDO Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Barbara SPINELLI József NAGY Enrico GASBARRA Constance LE GRIP Doru-Claudian FRUNZULICĂ
Sākuma datums : 12-12-2016
Zaudē spēku : 12-03-2017
Parakstītāju skaits : 120 - 13-03-2017

Rakstiska deklarācija par cīņu pret kiberiebiedēšanu un atriebības pornogrāfijas izplatīšanu

21-11-2016 P8_DCL(2016)0123 Zaudējis spēku
Roberta METSOLA Mairead McGUINNESS Afzal KHAN Eva KAILI Brian HAYES Deirdre CLUNE Caterina CHINNICI Martina DLABAJOVÁ Kostas CHRYSOGONOS Giovanni LA VIA Seán KELLY Anna Maria CORAZZA BILDT
Sākuma datums : 21-11-2016
Zaudē spēku : 21-02-2017
Parakstītāju skaits : 73 - 22-02-2017

Rakstiska deklarācija par bezvēsts pazudušiem bērniem bēgļiem

21-11-2016 P8_DCL(2016)0119 Zaudējis spēku
Deirdre CLUNE Brian HAYES Roberta METSOLA Patricija ŠULIN Monica MACOVEI Ivan JAKOVČIĆ David CASA Esther de LANGE Claude ROLIN Mariya GABRIEL
Sākuma datums : 21-11-2016
Zaudē spēku : 21-02-2017
Parakstītāju skaits : 45 - 22-02-2017

Rakstiska deklarācija par Eiropas transporta kartes izstrādi un popularizēšanu

24-10-2016 P8_DCL(2016)0114 Zaudējis spēku
Brian HAYES Patricija ŠULIN Deirdre CLUNE Ivo VAJGL José BLANCO LÓPEZ Yana TOOM Dieter-Lebrecht KOCH Izaskun BILBAO BARANDICA Claudia ȚAPARDEL Alberto CIRIO Tom VANDENKENDELAERE Roberta METSOLA Isabella DE MONTE
Sākuma datums : 24-10-2016
Zaudē spēku : 24-01-2017
Parakstītāju skaits : 43 - 25-01-2017

Rakstiska deklarācija par cilvēkiem ar nervu sistēmas traucējumiem un hroniskām sāpēm pieejamu nodarbinātību

24-10-2016 P8_DCL(2016)0112 Zaudējis spēku
Marian HARKIN Jeroen LENAERS Daciana Octavia SÂRBU Jean LAMBERT Ivo VAJGL Dame Glenis WILLMOTT Biljana BORZAN Jana ŽITŇANSKÁ José BLANCO LÓPEZ Eva KAILI Jutta STEINRUCK Elena GENTILE Heinz K. BECKER Brian HAYES Roberta METSOLA Miroslav MIKOLÁŠIK Sirpa PIETIKÄINEN Sofia RIBEIRO Bogdan Brunon WENTA Cristian-Silviu BUŞOI Karin KADENBACH Merja KYLLÖNEN
Sākuma datums : 24-10-2016
Zaudē spēku : 24-01-2017
Parakstītāju skaits : 179 - 25-01-2017

Rakstiska deklarācija par „zivju karu“ un zvejnieku drošību

12-09-2016 P8_DCL(2016)0092 Zaudējis spēku
Michela GIUFFRIDA Andrea COZZOLINO Neoklis SYLIKIOTIS Nicola CAPUTO Alfred SANT Raffaele FITTO Marlene MIZZI Takis HADJIGEORGIOU Theodoros ZAGORAKIS Roberta METSOLA Patricija ŠULIN
Sākuma datums : 12-09-2016
Zaudē spēku : 12-12-2016
Parakstītāju skaits : 38 - 13-12-2016

Rakstiska deklarācija par prioritātes piešķiršanu Eiropas stratēģijai pārmērīgas alkohola lietošanas novēršanai

12-09-2016 P8_DCL(2016)0088 Zaudējis spēku
Deirdre CLUNE Brian HAYES Nicola CAPUTO Roberta METSOLA Lucy ANDERSON Merja KYLLÖNEN Ivan JAKOVČIĆ Milan ZVER Dubravka ŠUICA Tomáš ZDECHOVSKÝ
Sākuma datums : 12-09-2016
Zaudē spēku : 12-12-2016
Parakstītāju skaits : 50 - 13-12-2016

Rakstiska deklarācija par ietekmes novērtējumu Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulai (ES) Nr. 211/2011 par pilsoņu iniciatīvu

12-09-2016 P8_DCL(2016)0087 Zaudējis spēku
Victor NEGRESCU Tomáš ZDECHOVSKÝ Roberta METSOLA Michał BONI Ivan JAKOVČIĆ Laura FERRARA Emilian PAVEL Nicola CAPUTO Tibor SZANYI Patricija ŠULIN
Sākuma datums : 12-09-2016
Zaudē spēku : 12-12-2016
Parakstītāju skaits : 45 - 13-12-2016

Rakstiska deklarācija par brīvprātīgu ES līmeņa Skolu digitālās izcilības programmas izveidošanu

12-09-2016 P8_DCL(2016)0078 Zaudējis spēku
Brian HAYES Deirdre CLUNE Marlene MIZZI Miriam DALLI Ivan JAKOVČIĆ Jozo RADOŠ Roberta METSOLA Ivo BELET Tom VANDENKENDELAERE Esther de LANGE
Sākuma datums : 12-09-2016
Zaudē spēku : 12-12-2016
Parakstītāju skaits : 48 - 13-12-2016

Rakstiska deklarācija par dzimumu atšķirībām digitālo prasmju jomā

22-06-2016 P8_DCL(2016)0061 Zaudējis spēku
Deirdre CLUNE Brian HAYES Roberta METSOLA Merja KYLLÖNEN Gesine MEISSNER Dieter-Lebrecht KOCH Werner KUHN Ildikó GÁLL-PELCZ Andor DELI Patricija ŠULIN
Sākuma datums : 22-06-2016
Zaudē spēku : 22-09-2016
Parakstītāju skaits : 35 - 29-09-2016

Rakstiska deklarācija par pilsoņu informētības veicināšanu saistībā ar ES direktīvu par pārrobežu veselības aprūpi

09-05-2016 P8_DCL(2016)0054 Zaudējis spēku
Brian HAYES Neena GILL Deirdre CLUNE Roberta METSOLA Frédérique RIES Alberto CIRIO Catherine BEARDER Karin KADENBACH José Inácio FARIA Soledad CABEZÓN RUIZ Giovanni LA VIA
Sākuma datums : 09-05-2016
Zaudē spēku : 09-08-2016
Parakstītāju skaits : 64 - 28-07-2016

Rakstiska deklarācija par patērētāju aizsardzības uzlabošanu saistībā ar platjoslas pieslēguma reklamētā un faktiskā ātruma atšķirībām

27-04-2016 P8_DCL(2016)0045 Zaudējis spēku
Roberta METSOLA Emma McCLARKIN Brian HAYES Angelika MLINAR Petr JEŽEK Deirdre CLUNE Timothy KIRKHOPE Nicola CAPUTO Julia REDA Dita CHARANZOVÁ
Sākuma datums : 27-04-2016
Zaudē spēku : 27-07-2016
Parakstītāju skaits : 109 - 28-07-2016

Rakstiska deklarācija par Eiropas stratēģijas attiecībā uz demenci izvirzīšanu par prioritāti

11-04-2016 P8_DCL(2016)0027 Zaudējis spēku
Deirdre CLUNE Roberta METSOLA Alberto CIRIO José Inácio FARIA Neena GILL Ivan ŠTEFANEC Tomáš ZDECHOVSKÝ Brian HAYES Simona BONAFÈ Mairead McGUINNESS Giovanni LA VIA
Sākuma datums : 11-04-2016
Zaudē spēku : 11-07-2016
Parakstītāju skaits : 139 - 12-07-2016

Rakstiska deklarācija par ārkārtas sadarbības uzlabošanu pazudušu un apdraudētu bērnu meklēšanā un bērnu pazušanas trauksmes mehānismu uzlabošanu ES dalībvalstīs

01-02-2016 P8_DCL(2016)0007 Procedūra pabeigta ar vairākumu
Tomáš ZDECHOVSKÝ Eleonora EVI Jana ŽITŇANSKÁ Kinga GÁL Helga STEVENS Lefteris CHRISTOFOROU Roberta METSOLA Patricija ŠULIN Dubravka ŠUICA Theodoros ZAGORAKIS Catherine STIHLER Miriam DALLI Renate WEBER Philippe DE BACKER Anna Maria CORAZZA BILDT Jeroen LENAERS Indrek TARAND Sophia in 't VELD Caterina CHINNICI
Sākuma datums : 01-02-2016
Zaudē spēku : 01-05-2016
Pieņemts (datums) : 02-05-2016
Parakstītāju saraksts : P8_PV(2016)05-09(ANN01)
Parakstītāju skaits : 465 - 02-05-2016

Rakstiska deklarācija par mikroplastmasas piesārņojuma samazināšanu

01-02-2016 P8_DCL(2016)0006 Zaudējis spēku
Catherine BEARDER Roberta METSOLA Ricardo SERRÃO SANTOS Margrete AUKEN Brian HAYES Gerben-Jan GERBRANDY Marco AFFRONTE Linnéa ENGSTRÖM Françoise GROSSETÊTE José Inácio FARIA Kathleen VAN BREMPT
Sākuma datums : 01-02-2016
Zaudē spēku : 01-05-2016
Parakstītāju skaits : 340 - 02-05-2016

Rakstiska deklarācija par epilepsiju

18-01-2016 P8_DCL(2016)0001 Zaudējis spēku
Dominique BILDE Filiz HYUSMENOVA Aldo PATRICIELLO Milan ZVER Ivan JAKOVČIĆ Patricija ŠULIN Mara BIZZOTTO Lefteris CHRISTOFOROU Nedzhmi ALI Victor NEGRESCU Therese COMODINI CACHIA Ramón Luis VALCÁRCEL SISO Rolandas PAKSAS Sophie MONTEL Roberta METSOLA Merja KYLLÖNEN
Sākuma datums : 18-01-2016
Zaudē spēku : 18-04-2016
Parakstītāju skaits : 87 - 19-04-2016

Rakstiska deklarācija par vēža slimnieku tiesībām

07-09-2015 P8_DCL(2015)0030 Zaudējis spēku
Elisabetta GARDINI Miroslav MIKOLÁŠIK Elisabeth MORIN-CHARTIER Françoise GROSSETÊTE Kostas CHRYSOGONOS David BORRELLI Piernicola PEDICINI Simona BONAFÈ José Inácio FARIA Luigi MORGANO Francisco de Paula GAMBUS MILLET Eleonora EVI Marlene MIZZI Daciana Octavia SÂRBU Kateřina KONEČNÁ Roberta METSOLA Cristian-Silviu BUŞOI Philippe DE BACKER
Sākuma datums : 07-09-2015
Zaudē spēku : 07-12-2015
Parakstītāju skaits : 257 - 08-12-2015