Veuillez remplir ce champ
Sylwia SPUREK Sylwia SPUREK
Sylwia SPUREK

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

Locekle

Polija - Wiosna (Polija)

Dzimšanas gads : , Skarzysko Kamienna

Sākums Sylwia SPUREK

Locekle

LIBE
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Aizstājēja

ENVI
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
AGRI
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
D-CA
Delegācija attiecībām ar Kanādu

Deputāta darbība pēdējā laikā

Koordinēta Eiropas rīcība saistībā ar COVID-19 uzliesmojumu (debates) PL

26-03-2020 P9_CRE-PROV(2020)03-26(1-106-0000)
Plenārsēdes debašu dokumenti

Laika nišu piešķiršana Kopienas lidostās: kopīgi noteikumi PL

26-03-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Drastycznie szybkie rozprzestrzenianie się ognisk epidemicznych koronawirusa ma poważny wpływ na transport lotniczy na całym świecie, w tym także w Unii Europejskiej.
Ze względu na spadek popytu, ale przede wszystkim - ze względu na ograniczenia wprowadzone przez poszczególne państwa członkowskie, przewoźnicy lotniczy odwołują loty, co w najbliższych sezonach zapewne doprowadzi do wykorzystania przydziałów czasu na start lub lądowanie poniżej minimalnego progu 80%, przewidzianego w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 95/93, określającego zasadę „wykorzystaj albo strać”.
W zaistniałej sytuacji przewoźnicy, w celu ochrony swoich praw, musieliby wykonywać wiele lotów przy niskich współczynnikach obciążenia, powiększając przez to straty finansowe i co istotne - powodując niekorzystny wpływ na środowisko.
Opowiadam się za przyjęciem przedstawionej przez Komisję Europejską nowelizacji rozporządzenia, zobowiązującej koordynatorów do uznania przydziałów czasu na start lub lądowanie, przyznanych na okres pandemii, za wykorzystane przez przewoźnika, któremu pierwotnie je przyznano. Nowelizacja jest niezbędna, ponieważ pozwala uniknąć negatywnych konsekwencji środowiskowych wynikających z pustych lub prawie pustych przelotów, wykonywanych wyłącznie w celu utrzymania przydziałów czasu na start lub lądowanie.

Īpaši pasākumi, kas nepieciešami, lai piesaistītu investīcijas dalībvalstu veselības aprūpes sistēmās un citos to ekonomikas sektoros, reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu (Investīciju iniciatīva reaģēšanai uz koronavīrusu) PL

26-03-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Epidemia koronawirusa z pewnością będzie miała bezprecedensowy wpływ na gospodarki państw na całym świecie, w tym na gospodarki europejskie. Sytuacja ta pokazała nam także jednoznacznie, że brak jest skutecznych krajowych mechanizmów reagowania w tego typu kryzysowych sytuacjach, szczególnie jeśli chodzi o przygotowanie europejskich służb ochrony zdrowia.
Zaproponowane przez Komisję uwolnienie ok. 8 mld EUR poprzez rezygnację z tegorocznego żądania zwrotu niewykorzystanych środków z płatności zaliczkowych przekazanych w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, ma na celu zapewnienie płynności finansowej państw członkowskich w zakresie inwestycji.
Co ważne, środki z EFRR będą mogły tymczasowo być także przeznaczane na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, najbardziej narażonych na negatywne skutki trwającego kryzysu. W wielu przypadkach otrzymanie zewnętrznej pomocy będzie jedyną szansą na ratowanie zagrożonych miejsc pracy oraz umożliwienie kontynuacji działalności gospodarczej.
Trwający kryzys bezlitośnie obnażył także stopień niedofinansowania i nieprzygotowania europejskich służb ochrony zdrowia na tego typu kryzysowe sytuacje, co ma obecnie bezpośrednie przełożenie na zdrowie i życie mieszkanek i mieszkańców UE. Sprawia to także, że służby medyczne codziennie podejmują ryzyko znacznie większe, niż byłoby to konieczne w przypadku odpowiedniego ich przygotowania, chociażby w zakresie środków indywidualnej ochrony. Na zakup tych ostatnich państwa członkowskie będą mogły przeznaczyć dodatkowe środki dzięki wprowadzanym rozporządzeniem zmianom.

Sylwia SPUREK
Sylwia SPUREK

Vietnē “EP Newshub”

Codziennie publikuję tu treści dotyczące mojej pracy, aktywności oraz ważnych spraw. Jestem otwarta na dyskusję i krytykę, ale musi ona być konstruktywna i odnosić się do faktów. Dlatego zmieniam zasady moderacji mojego konta TT. #StopHejt https://t.co/DNYx9ZRaWa 

Zasada "zanieczyszczający płaci" musi być mocniej osadzona w strategii "From Farm to Fork". Kluczowa w tym rola NGOsów. Zapytałam KE, czy rozpoczęła już konsultacje społeczne przy tworzeniu strategii i czy uczestniczą w nich przedstawiciele/lki hodowli przemysłowej zwierząt.

#NieSkładamyParasolek💪 Prawo do bezpiecznej i legalnej aborcji jest naszym prawem, jest prawem każdej kobiety, jest prawem człowieka. #OdrzućProjektGodek #PiekłoKobiet #PolskiePiekło https://t.co/CmA5AuNyxU 

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg