Please fill this field
Mazaly AGUILAR Mazaly AGUILAR
Mazaly AGUILAR

Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa

Locekle

Spānija - VOX (Spānija)

Dzimšanas gads : , Cuenca

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus Mazaly AGUILAR

Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu

17-06-2020 AGRI_AD(2020)647138 PE647.138v02-00 AGRI
Bronis ROPĖ

ATZINUMS par ES lomu pasaules mežu aizsardzībā un atjaunošanā

03-06-2020 AGRI_AD(2020)648361 PE648.361v02-00 AGRI
Juozas OLEKAS

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg