Please fill this field
Iratxe GARCÍA PÉREZ Iratxe GARCÍA PÉREZ
Iratxe GARCÍA PÉREZ

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

Priekšsēdētāja

Spānija - Partido Socialista Obrero Español (Spānija)

Dzimšanas gads : , Baracaldo

6. sasaukums Iratxe GARCÍA PÉREZ

Politiskās grupas

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Partido Socialista Obrero Español (Spānija)

Biedrs

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Reģionālās attīstības komiteja
 • 15-09-2004 / 27-10-2004 : Delegācija attiecībām ar Magriba valstīm un Arābu Magriba Savienību (ieskaitot Lībiju)
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegācija ES un Vidusjūras reģiona valstu Parlamentārajā asamblejā
 • 28-10-2004 / 31-12-2006 : Delegācija ES un Bulgārijas Apvienotajā parlamentārajā komitejā
 • 28-10-2004 / 13-07-2009 : Delegācija ES un Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas Apvienotajā parlamentārajā komitejā
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Reģionālās attīstības komiteja
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Reģionālās attīstības komiteja
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegācija attiecībām ar Magriba valstīm un Arābu Magriba Savienību (ieskaitot Lībiju)

Aizstājēja

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
 • 15-09-2004 / 14-03-2007 : Delegācija ĀKK un ES Apvienotajā parlamentārajā asamblejā
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

all-activities

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus

Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par Zaļo grāmatu par TEN-T politikas nākotni

13-02-2009 REGI_AD(2009)418034 PE 418.034v02-00 REGI
Iratxe GARCÍA PÉREZ

ATZINUMS par Kopēju imigrācijas politiku Eiropai: principi, darbības un instrumenti

12-02-2009 FEMM_AD(2009)418283 PE 418.283v02-00 FEMM
Iratxe GARCÍA PÉREZ

ATZINUMS par risinājuma meklēšanu sausuma un ūdens trūkuma problēmai Eiropas Savienībā

02-06-2008 REGI_AD(2008)404481 PE 404.481v02-00 REGI
Iratxe GARCÍA PÉREZ

Rezolūcijas priekšlikumi

Deputāti var iesniegt individuālus rezolūciju priekšlikumus par jautājumiem, kas attiecas uz Eiropas Savienības darbības jomu. Šos priekšlikumus nosūta izskatīšanai atbildīgajā komitejā. Reglamenta 143. pants

Parlamentārie jautājumi

Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Apmeklējumu reģistrs

Šis apmeklējumu reģistrs ir sagatavots, ņemot vērā Parlamenta 6. sasaukuma plenārsēžu protokolus. Tajā sniegtajiem datiem ir tikai informatīvs nolūks, un tie attiecas uz deputāta pilnvaru termiņa laiku Eiropas Parlamentā. Dati nav apstrādāti, t.i., nav ņemti vērā labojumi, kas attiecas uz attaisnotu prombūtni slimības dēļ, prombūtni bērna kopšanas atvaļinājumā, darba braucieniem sankcionētas Parlamenta delegācijas sastāvā utt.

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg