Please fill this field
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ Vilija BLINKEVIČIŪTĖ
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

Locekle

Lietuva - Lietuvos socialdemokratų partija (Lietuva)

Dzimšanas gads : , Linkuva

Sākums Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

Priekšsēdētāja vietniece

EMPL
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

Locekle

FEMM
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
DEPA
Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā

Aizstājēja

CULT
Kultūras un izglītības komiteja
DSCA
Delegācija ES un Armēnijas parlamentārās partnerības komitejā, ES un Azerbaidžānas parlamentārās sadarbības komitejā un ES un Gruzijas parlamentārās asociācijas komitejā

Deputāta darbība pēdējā laikā

Izmeklēšanas atsākšana pret Čehijas premjerministru saistībā ar ES līdzekļu nepareizu lietošanu un iespējamu interešu konfliktu (B9-0192/2020) LT

19-06-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsavau už šią rezoliuciją. Raginame Komisiją atidžiai prižiūrėti išmokų paskirstymo procesą Čekijoje, ypač atsižvelgiant į ES fondo išmokas įmonėms, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso ministrui pirmininkui arba bet kuriam kitam vyriausybės nariui, dalyvaujančiam vykdant biudžetą. Raginame Komisiją be reikalo nedelsiant įvertinti, ar atvejai, kai „Agrofert“ grupei priklausančios įmonės toliau gauna nacionalinio biudžeto subsidijas, atitinka valstybės pagalbos taisykles; atkreipia dėmesį į galimą finansinių nuostolių riziką, kuri gali atsirasti dėl tokių atvejų, ir ragina nacionalines valdžios institucijas įvertinti šias situacijas.Manome, kad Čekijos ir ES mokesčių mokėtojai turėtų būti tinkamai informuoti apie tokią padėtį.

2019. gada ziņojums par banku savienību (A9-0026/2020 - Pedro Marques) LT

19-06-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsavau už šią rezoliuciją . Norint sukurti stabilesnę, konkurencingą ir darnią ekonominę ir pinigų sąjungą reikia tvirtos bankų sąjungos ir geriau išvystytos ir saugios kapitalo rinkų sąjungos, taip pat reikia sukurti biudžeto priemonę. kadangi bankų sąjungos užbaigimas yra itin svarbus tarptautinio euro pripažinimo ir jo didesnio vaidmens tarptautinėse rinkose veiksnys.Palankiai vertina Europos Komisijos pirmininkės ir ECB pirmininkės paramą siekiant baigti kurti bankų sąjungą ir, žvelgiant plačiau, ekonominę ir pinigų sąjungą, sukuriant, pavyzdžiui, biudžeto priemonę, kuri padėtų pasiekti stabilesnę, konkurencingesnę ir ta pačia kryptimi einančią Sąjungą. Rezoliucijoje raginame visus Europos bankus prisijungti prie JT atsakingos bankininkystės principais pagrįstos iniciatyvos ir atitinkamai kasmet savo balansuose teikti tvaraus finansavimo užtikrinimo ir su klimato kaita susijusios rizikos mažinimo pastangų ataskaitą.Raginame ES ir nacionalines už bankų sektorių atsakingas kompetentingas institucijas susipažinti su rekomendacijomis dėl Atsakingos bankininkystės principų, Tvarios bankininkystės tinklo, Centrinių bankų tinklo ir Finansų sistemos žalinimo tinklo ir, kai įmanoma, jas įgyvendinti.

2021. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa (A9-0110/2020 - Pierre Larrouturou) LT

19-06-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsavau už šią rezoliuciją . ES biudžetas yra nepaprastai svarbus siekiant įveikti iššūkius, su kuriais susiduria Sąjunga ir kurie dėl COVID-19 krizės tapo dar labiau matomi ir dideli, ir kad jis turi atspindėti valstybių narių ir institucijų užmojų mastą. Pabrėžiame, kad pagrindinis 2021 m. biudžeto tikslas turėtų būti COVID-19 protrūkio poveikio švelninimas ir parama gaivinimui, grindžiamam Europos žaliuoju kursu ir skaitmenine transformacija. Sąjunga ir visos jos valstybės narės turi visiškai solidarizuotis su tais, kuriems labiausiai reikia pagalbos, kartu veikdamos kaip bendruomenė ir užtikrindamos, kad nė viena šalis nebūtų palikta viena kovoti su šia pandemija ir jos pasekmėmis, be kita ko, parengti 2021 m. biudžetą, atitinkantį šį istorinį iššūkį.Pabrėžiame, kad 2021 m. biudžetas turėtų būti pirmasis biudžetas, parengtas pagal atnaujintą, perorientuotą ir labai plataus užmojo 2021–2027 m. DFP.

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg