Please fill this field
Sabine VERHEYEN Sabine VERHEYEN
Sabine VERHEYEN

Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa

Locekle

Vācija - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Vācija)

Dzimšanas gads : ,

8. sasaukums Sabine VERHEYEN

Politiskās grupas

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Vācija)

Priekšsēdētāja vietniece

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Dienvidāfriku

Biedrs

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kultūras un izglītības komiteja
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegācija attiecībām ar Dienvidāfriku
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kultūras un izglītības komiteja

Aizstājēja

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
 • 14-07-2014 / 26-03-2017 : Delegācija ES un Čīles apvienotajā parlamentārajā komitejā
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
 • 27-03-2017 / 01-07-2019 : Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā

Galvenās Parlamenta veiktās darbības

Plenārsēdes debašu dokumenti

Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus

Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus

Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par ziņojumu par to, kā tiek īstenota Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 13. decembra Direktīva 2011/93/ES par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu

04-07-2017 CULT_AD(2017)602746 PE602.746v02-00 CULT
Sabine VERHEYEN

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par tiešsaistes satura pakalpojumu pārrobežu pārnesamības nodrošināšanu iekšējā tirgū

15-07-2016 CULT_AD(2016)578729 PE578.729v04-00 CULT
Sabine VERHEYEN

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par publiskā sektora informācijas atkalizmantošanu (pārstrādāta redakcija)

19-10-2018 IMCO_AD(2018)623902 PE623.902v02-00 IMCO
Julia REDA

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par īpašiem noteikumiem attiecībā uz Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi (Interreg), kas saņem atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un ārējās finansēšanas instrumentiem

16-10-2018 CULT_AD(2018)625467 PE625.467v02-00 CULT
Marlene MIZZI

ATZINUMS par virzību uz Digitālā vienotā tirgus aktu

16-11-2015 CULT_AD(2015)565210 PE565.210v02-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

Rezolūcijas priekšlikumi

Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 132. pants, 136. pants, 139 pants, 144. pants

Mutiski jautājumi

Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Savienības civilās aizsardzības mehānisms (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini) EN

31-05-2018

I abstained from the final vote. I have no objections to the essence of the revision, which is the creation of rescEU. However, I have serious issues with Article 1 – paragraph 1 – point 9a (new), concerning Erasmus+. Since it has been voted in a bloc, there was no possibility to vote against this amendment. Thus, I had to abstain in the final vote. I have to defend the essence of Erasmus+ and protect it from extensions to other fields which have little to do with the concept of Erasmus+. Civil protection mobility programmes should not be established within the Erasmus+ framework, because this would affect financing of the Erasmus+ Programme and undermine its traditional concept. Furthermore, amending an article with a requirement of revising other EU legislation in a particular sense is not legally sound. Any revision of the Erasmus+ Regulation is a matter of an ordinary legislative procedure. It is up to the Commission to propose a revision of the Erasmus+ Regulation and no other legislation can foresee (let alone determine) how this will be done.

Rakstiski jautājumi

Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim)

**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par iekļaujošu izglītības sistēmu veicināšanu

07-09-2015 P8_DCL(2015)0029 Zaudējis spēku
Rosa ESTARÀS FERRAGUT Ádám KÓSA Brando BENIFEI Marek PLURA Constance LE GRIP Eleonora EVI Barbara MATERA Victor NEGRESCU Sergio GUTIÉRREZ PRIETO Sylvie GUILLAUME Csaba SÓGOR Beatriz BECERRA BASTERRECHEA Indrek TARAND Zdzisław KRASNODĘBSKI Sabine VERHEYEN Pablo IGLESIAS
Sākuma datums : 07-09-2015
Zaudē spēku : 07-12-2015
Parakstītāju skaits : 263 - 08-12-2015

Deklarācijas

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg