Evelyn
REGNER

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus - 8. sasaukums Evelyn REGNER

Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

NOSTĀJA GROZĪJUMU VEIDĀ par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu: 2019. gada izaugsmes pētījums

04-12-2018 FEMM_AD(2018)630515 PE630.515v01-00 FEMM
Ernest URTASUN

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Sociālo fondu Plus (ESF+)

22-11-2018 JURI_AD(2018)628700 PE628.700v02-00 JURI
Kostas CHRYSOGONOS

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Darba iestādi

06-11-2018 JURI_AD(2018)625406 PE625.406v03-00 JURI
Angel DZHAMBAZKI

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr.1092/2010 par Eiropas Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzību un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošanu

16-07-2018 JURI_AD(2018)621062 PE621.062v02-00 JURI
Kostas CHRYSOGONOS

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz izpildes nodrošināšanas prasībām groza Direktīvu 2006/22/EK un attiecībā uz Direktīvu 96/71/EK un Direktīvu 2014/67/ES nosaka īpašus noteikumus autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā

04-05-2018 EMPL_AD(2018)615267 PE615.267v02-00 EMPL
Martina DLABAJOVÁ

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko ievieš Eiropas pakalpojumu e-karti un saistīto administratīvo nodrošinājumu

28-02-2018 EMPL_AD(2018)606170 PE606.170v02-00 EMPL
Marian HARKIN

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IV iedaļa — Tiesa

02-02-2017 JURI_AD(2017)594028 PE594.028v02-00 JURI
Gilles LEBRETON

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā

01-02-2017 JURI_AD(2017)592336 PE592.336v02-00 JURI
Kostas CHRYSOGONOS

ATZINUMS par ES rīcības plānu savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgas tirdzniecības apkarošanai

28-09-2016 JURI_AD(2016)584147 PE584.147v02-00 JURI
Kostas CHRYSOGONOS

ATZINUMS par Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīvas 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju (Nodarbinātības vienlīdzības direktīva), piemērošanu

16-03-2016 FEMM_AD(2016)575126 PE575.126v02-00 FEMM
Michaela ŠOJDROVÁ

ATZINUMS par pārredzamību, pārskatatbildību un integritāti ES iestādēs

05-02-2016 JURI_AD(2016)571698 PE571.698v02-00 JURI
Pavel SVOBODA

ATZINUMS par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2011/16/ES attiecībā uz obligāto automātisko informācijas apmaiņu nodokļu jomā

14-10-2015 JURI_AD(2015)565191 PE565.191v03-00 JURI
Angel DZHAMBAZKI

ATZINUMS par 2012. un 2013. gada ziņojumiem par subsidiaritāti un proporcionalitāti

29-05-2015 EMPL_AD(2015)549221 PE549.221v02-00 EMPL
Helga STEVENS