Evelyn
REGNER

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus - 8. sasaukums Evelyn REGNER

Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

ZIŅOJUMS par pieprasījumu atcelt Jørn Dohrmann imunitāti

21-03-2019 A8-0178/2019 PE632.848v02-00 JURI
Evelyn REGNER

ZIŅOJUMS par pieprasījumu atcelt Steeve Briois imunitāti

30-01-2018 A8-0011/2018 PE615.494v02-00 JURI
Evelyn REGNER