Please fill this field
Evelyn REGNER Evelyn REGNER
Evelyn REGNER

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

Locekle

Austrija - Sozialdemokratische Partei Österreichs (Austrija)

Dzimšanas gads : , Wien

7. sasaukums Evelyn REGNER

Politiskās grupas

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Sozialdemokratische Partei Österreichs (Austrija)

Priekšsēdētāja vietniece

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Juridiskā komiteja
 • 25-01-2012 / 29-02-2012 : Juridiskā komiteja
 • 01-03-2012 / 30-06-2014 : Juridiskā komiteja

Biedrs

 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija attiecībām ar Andu Kopienas valstīm
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Juridiskā komiteja

Aizstājēja

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija attiecībām ar Izraēlu
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Īpašā komiteja politikas uzdevumiem un budžeta līdzekļiem ilgtspējīgai Eiropas Savienībai pēc 2013. gada
 • 05-07-2011 / 18-01-2012 : Konstitucionālo jautājumu komiteja
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Konstitucionālo jautājumu komiteja

all-activities

Plenārsēdes debašu dokumenti

Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus

Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus

Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par priekšlikumu Padomes regulai par Eiropas Prokuratūras izveidi

03-03-2014 JURI_AD(2014)526192 PE 526.192v03-00 JURI
Evelyn REGNER

ATZINUMS par 18. ziņojumu „Tiesību aktu labāka izstrāde” — subsidiaritātes un proporcionalitātes principu piemērošana (2010. gads)

21-06-2012 AFCO_AD(2012)483487 PE 483.487v02-00 AFCO
Evelyn REGNER

ATZINUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, Austrāliju, Kanādu, Japānu, Korejas Republiku, Meksikas Savienotajām Valstīm, Marokas Karalisti, Jaunzēlandi, Singapūras Republiku, Šveices Konfederāciju un Amerikas Savienotajām Valstīm

04-06-2012 JURI_AD(2012)487684 PE 487.684v02-00 JURI
Evelyn REGNER

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido vienādus noteikumus un vienotu procedūru kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējumam, izmantojot vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu banku noregulējuma fondu, un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1093/2010

07-11-2013 JURI_AD(2013)521523 PE 521.523v02-00 JURI
Dimitar STOYANOV

ATZINUMS par ES tiesību aktu atbilstību un subsidiaritāti un proporcionalitāti — 19. ziņojums par tiesību aktu labāku izstrādi, 2011. gads

17-10-2013 AFCO_AD(2013)514776 PE 514.776v02-00 AFCO
Morten MESSERSCHMIDT

ATZINUMS par starptautisko privāttiesību uzlabošanu — nodarbinātībai piemērojamie jurisdikcijas noteikumi

05-09-2013 EMPL_AD(2013)510701 PE 510.701v02-00 EMPL
Ria OOMEN-RUIJTEN

Rezolūcijas priekšlikumi

Deputāti var iesniegt individuālus rezolūciju priekšlikumus par jautājumiem, kas attiecas uz Eiropas Savienības darbības jomu. Šos priekšlikumus nosūta izskatīšanai atbildīgajā komitejā. Reglamenta 143. pants

Parlamentārie jautājumi

Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim)

**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par Eiropas rīcības dienas cīņai pret psiholoģisko teroru un uzmākšanos darbavietā noteikšanu

14-02-2011 P7_DCL(2011)0004 Zaudējis spēku
Angelika WERTHMANN Evelyn REGNER Ulrike LUNACEK
Sākuma datums : 14-02-2011
Zaudē spēku : 16-05-2011
Parakstītāju skaits : 76 - 17-05-2011

Deklarācijas

Ar parakstu apliecinātas un datētas deklarācijas oriģināls glabājas Eiropas Parlamenta arhīvā.

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg