Please fill this field
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

Grupp tal-Konservattivi u r-Riformisti Ewropej

Membru

il-Polonja - Prawo i Sprawiedliwość (il-Polonja)

Data tat-twelid : , Świerklaniec

Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.) Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

Il-Membri jistgħu jressqu spjegazzjoni bil-miktub tal-vot tagħhom fis-sessjoni plenarja. Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura

Kwittanza 2018: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (A9-0035/2020 - Joachim Stanisław Brudziński) PL

14-05-2020

Głosowałem za przyjęciem absolutorium za rok 2018 dla Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT). Jest to wynikiem analizy pracy tej instytucji przedstawionej w sprawozdaniu, którego z ramienia Komisji Kontroli Budżetowej jestem autorem.
Absolutorium poparłem po uważnym przestudiowaniu końcowego sprawozdania finansowego Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, jak również uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące agencji UE w roku budżetowym 2018 oraz szereg innych opinii stosownych instytucji.
Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej to instytucja istotna dla działania struktur unijnych, więc tym bardziej cieszy mnie, że jej działanie w roku 2018 nie budziło większych zastrzeżeń. Liczę, że wyniki mojego sprawozdania, wnioski i sugestie w nim zawarte pomogą w jeszcze lepszym działaniu tej ważnej instytucji.

L-allokazzjoni ta' slots f'ajruporti tal-Komunità : regoli komuni PL

26-03-2020

Głosowałem za proponowanymi zmianami w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 95/93 z dnia 18 stycznia 1993 r. w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty.
Powinniśmy podjąć niezbędne działania zmierzające do zminimalizowania skutków aktualnej sytuacji. Projekt rozporządzenia zakłada zawieszenie zasady „wykorzystaj alb strać” w przypadku lotów przewidzianych w okresie od 1 marca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r., a w przypadku lotów do/z Chin lub Hong Kongu od 23 stycznia 2020 r. do 29 lutego 2020 r. (np. LOT zawiesił loty do Chin 31 stycznia br., a do Włoch 5 marca br., a więc mieści się w tych terminach). Ponadto daje Komisji prawo do przedłużania okresu trwania tego rozporządzenia przez rok po jego wejściu w życie po wcześniejszych konsultacjach z ekspertami.
Działanie na szczeblu Unii jest niezbędne ze względu na charakter rozporządzenia (EWG) nr 95/93, które nie zezwala państwom członkowskim na zobowiązanie koordynatorów do uznawania niewykorzystanych przydziałów czasu na start lub lądowanie za wykorzystane. Cel ten może zostać osiągnięty jedynie w drodze zmiany samego rozporządzenia przez UE. W związku z powyższym projekt jest zgodny z zasadą pomocniczości.

Miżuri speċifiċi biex jiġu mmobilizzati investimenti fis-sistemi tal-kura tas-saħħa tal-Istati Membri u fis-setturi l-oħra tal-ekonomiji tagħhom b'reazzjoni għat-tifqigħa COVID-19 [Inizjattiva ta' Investiment fir-Rispons għall-Coronavirus] PL

26-03-2020

Obecny kryzys wywołany rozprzestrzenianiem się koronawirusa dotknął państwa członkowskie UE w sposób nagły i dramatyczny. Wpływ tej epidemii na narodowe gospodarki i społeczeństwa może być bardzo poważny. Nastąpiło gwałtowne spowolnienie aktywności gospodarczej, co bezpośrednio przełoży się na zahamowanie tempa wzrostu gospodarczego. Sytuację dodatkowo może pogorszyć spadek płynności przedsiębiorstw, które mogą napotkać trudności z wypłatą należności swoim dostawcom i pracownikom.
Osobiście z zadowoleniem przyjmuję podjęcie w trybie pilnym przez KE inicjatywy mającej na celu wsparcie wysiłków państw członkowskich w walce z epidemią koronawirusa. Podzielam opinię, że warunkiem skuteczności proponowanych działań jest ich natychmiastowe wdrożenie. Dlatego zgadzam się na nadanie dalszego biegu wnioskowi ustawodawczemu przedstawionemu przez Komisję bez wprowadzania do niego zmian, gdyż umożliwi to jego szybkie przyjęcie.
Niezbędne jest podejmowanie działań mających na celu ochronę miejsc pracy, zapobieganie bankructwom, zamykaniu zakładów pracy, zmniejszaniu obrotów i przychodów firm. Obawiam się, że zakres proponowanych przez KE zmian jest niewystarczający w obliczu skali wyzwań, jakie wynikają z epidemii, i ma on charakter jedynie doraźny. Istnieje pilna potrzeba przedstawienia kolejnego wniosku, który w sposób bardziej kompleksowy ujmie zmiany niezbędne do skutecznej walki z długofalowymi skutkami społeczno-gospodarczymi epidemii.

Assistenza finanzjarja għall-Istati Membri u l-pajjiżi li qed jinnegozjaw l-adeżjoni mal-Unjoni li huma milquta serjament minn emerġenza maġġuri tas-saħħa pubblika PL

26-03-2020

Poparłem propozycję rozszerzenia zakresu Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) o możliwość udzielania pomocy również w sytuacjach poważnych zagrożeń zdrowotnych. Obecnie interwencje FSUE są ściśle ograniczone do klęsk żywiołowych powodujących szkody materialne, takich jak powodzie, burze, trzęsienia ziemi, erupcje wulkanów, pożary lasów lub susze. Proponowane zmiany mają na celu zapewnienie pomocy finansowej państwom członkowskim i krajom negocjującym przystąpienie do Unii Europejskiej najpoważniej dotkniętym poważnym zagrożeniem zdrowia publicznego.
Przykład COVID-19 pokazuje, że w wypadku pandemii konieczna jest szybka mobilizacja środków finansowych, np. na materiały medyczne, koszt dodatkowej pracy personelu, konieczność importu niezbędnych materiałów itp. Dodatkowo, biorąc pod uwagę, że czas trwania pandemii lub innej klęski zdrowotnej jest rozciągnięty w czasie, słuszne jest założenie KE, że skutki kryzysu zdrowotnego są trudne do oszacowania.
Rozszerzenie obecnego zakresu FSUE pozwoli na kompleksowe działanie Unii w odpowiedzi na poważny stan zagrożenia zdrowia publicznego.

Il-kriminilizzazzjoni tal-edukazzjoni sesswali fil-Polonja (B9-0166/2019, B9-0167/2019, B9-0168/2019) PL

14-11-2019

. – Głosowałem przeciwko przyjęciu tej rezolucji jako Polak i jako rodzic i chcę zdecydowanie powiedzieć: łapy precz od naszych dzieci! Tylko rodzice powinni odpowiadać za wrażliwość i edukację seksualną dzieci, nie zaś, by wyciągali swe brudne łapy ludzie, których celem jest deprawowanie wrażliwości młodego człowieka lub nawet jeszcze dziecka, jak to często pod płaszczykiem lewackich ideologii bywa.

L-operazzjoni militari Torka fil-Grigal tas-Sirja u l-konsegwenzi tagħha (RC-B9-0123/2019, B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019, B9-0129/2019, B9-0133/2019) PL

24-10-2019

. – Po wczorajszej burzliwej debacie dotyczącej tureckiej operacji wojskowej w północno-wschodniej Syrii, po dyskusji o następstwach tej inwazji Parlament Europejski poddał dziś pod głosowanie projekt rezolucji dotyczącej sytuacji w tym regionie. Jest sprawą oczywistą, iż należy potępić jednostronne działania wojskowe Turcji w północno-wschodniej Syrii. Apelowaliśmy do Turcji, by zakończyła prowadzone przez nią działania wojskowe, by wycofała swoje siły i wykazała się poszanowaniem międzynarodowego prawa humanitarnego. Pamiętamy jednak, że bieżącą sytuację powinniśmy postrzegać w szerszym aspekcie relacji UE-Turcja oraz sytuacji w Syrii. Turcja pozostaje przecież istotnym partnerem UE i sojusznikiem w NATO. Musimy szukać odpowiednich instrumentów, by stabilizować ten region. Szukać działań które nie eskalują, a rozładowują istniejące napięcia. Z drugiej strony pamiętamy o wielkiej roli Kurdów, o ich zaangażowaniu i zasługach na froncie walki z ISIS. Dlatego powstrzymałem się od poparcia, ale również od odrzucenia projektu tej rezolucji.

Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020 - it-taqsimiet kollha (A9-0017/2019 - Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial) PL

23-10-2019

. – W dniu dzisiejszym poparłem w głosowaniu sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020. Poparłem to sprawozdanie, gdyż z wieloma Posłami i Posłankami z zadowoleniem obserwowaliśmy propozycję Parlamentu wraz ze wszystkimi przywróceniami alokacji w stosunku do projektu budżetu oraz znacznym podniesieniem kwot. Jest to w moim odczuciu budżet, który nie będzie jedynie zapisanym na papierze dokumentem, lecz będzie budżetem, który działa w praktyce i odpowiada na potrzeby obywateli Unii. Zaproponowane przez Radę cięcia w stosunku do projektu budżetu przedstawionego przez Komisję Europejską były nie do przyjęcia. Cieszę się, że Parlamentowi udało się zbudować kompromis. Kolejny krok przed nami to negocjacje budżetowe. Liczę, że zostaną one przeprowadzone sprawnie.

Kwittanza 2017: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO) (A9-0011/2019 - Petri Sarvamaa) PL

23-10-2019

. – Głosowałem przeciwko udzieleniu absolutorium za rok 2017 Europejskiemu Urzędowi Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO), gdyż liczne nieścisłości, które występują w dokumencie podsumowującym pracę tego Urzędu w roku 2017, uniemożliwiają to. Występują systematyczne przypadki istotnej niezgodności płatności z regulaminem finansowym i innymi obowiązującymi zasadami i przepisami, które to niezgodności dotyczą głównie płatności związanych z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego i z procedurami naboru. Jeśli chodzi o Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu, sytuacja taka jest niedopuszczalna! Ponadto systematyczny charakter tych niezgodności świadczy o nieodpowiednim systemie kontroli wewnętrznej. Łączny poziom błędu w tych niezgodnych z przepisami płatnościach wyniósł co najmniej 7,7 mln EUR, czyli ponad 10 % łącznej kwoty płatności dokonanych przez EASO w 2017 r.!
Dlatego głosowałem przeciw udzieleniu absolutorium. Budżet Unii powinien być przejrzysty i wykonany odpowiedzialnie. Wszystkie zdecentralizowane agencje Unii powinny w pełni odpowiadać przed obywatelami Unii za fundusze powierzone im jako organom Unii.

Awtorizzazzjonijiet tas-sajd għall-bastimenti tal-Unjoni fl-ilmijiet tar-Renju Unit u għall-operazzjonijiet tas-sajd tal-bastimenti tas-sajd tar-Renju Unit fl-ilmijiet tal-Unjoni (A9-0014/2019 - Chris Davies) PL

22-10-2019

. – W chwili obecnej jesteśmy w sytuacji, gdy nie mamy pewności, jak skończą się negocjacje pomiędzy Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem. Bardzo ważnym aspektem wzajemnej współpracy jest obszar rybołówstwa. Głosowałem za przyjęciem wniosku dotyczącego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/2403 w odniesieniu do upoważnień dla unijnych statków rybackich do połowów prowadzonych przez statki rybackie Zjednoczonego Królestwa na wodach Unii, bo jest to w moim odczuciu dobry krok w stronę regulacji przepisów dotyczących tej sfery. Zawiera ono uproszczone ramy prawne pozwalające Unii na upoważnienie statków unijnych do wpłynięcia na wody Zjednoczonego Królestwa, w przypadku gdy wzajemne prawa dostępu do wód zostaną zatwierdzone i będą zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi połowu. Te ustalenia i zawarte w nich uprawnienia do połowów stanowią podstawę zrównoważonych operacji połowowych określonych w rozporządzeniu (UE) 2019/498.

L-importanza tal-Istorja Ewropea għall-ġejjieni tal-Ewropa (RC-B9-0097/2019, B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019, B9-0100/2019) PL

19-09-2019

Polska od zawsze sprzeciwiała się obydwu totalitaryzmom, a Polacy za walkę z nimi zapłacili najwyższą cenę. W 1920 r. na przedpolach Warszawy Polacy zatrzymali armię sowiecką, ratując Europę przed bolszewizmem. Bohaterska obrona Westerplatte przez polskich żołnierzy w pierwszych dniach września 1939 r. to pierwsza bitwa II wojny światowej w Europie. Opór Polaków przeciwko reżimowi komunistycznemu po zakończeniu wojny, powstanie wyjątkowego ruchu „Solidarność” i ostatecznie przyczynienie się do obalenia komunizmu to wkład, jaki Polska wniosła w historię Europy.
Bez pamięci o zbrodniach, zarówno hitlerowskich Niemiec, jak i sowieckiej Rosji, nigdy nie będzie zjednoczonej Europy, podobnie jak bez pamięci o wartościach, na których opiera się europejska wspólnota. Historia nie może być przedmiotem politycznych kalkulacji. Niedopuszczalne jest relatywizowanie czy nawet rewizja powszechnie znanych faktów, takich jak pakt Ribbentrop-Mołotow, w którym dwie totalitarne dyktatury podzieliły Europę na dwie strefy wpływów, co w konsekwencji doprowadziło do wybuchu wojny. Poparłem przyjętą przez PE rezolucję, w której oddając hołd ofiarom totalitaryzmu, jednocześnie potępiono wszelkie formy zbrodni popełnianych przez stalinowskie, nazistowskie i inne dyktatury.

Kuntatt

Bruxelles

Strasbourg