Please fill this field
Eugen JURZYCA Eugen JURZYCA
Eugen JURZYCA

Grupp tal-Konservattivi u r-Riformisti Ewropej

Membru tal-bureau

is-Slovakkja - Sloboda a Solidarita (is-Slovakkja)

Data tat-twelid : , Bratislava

Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.) Eugen JURZYCA

Il-Membri jistgħu jressqu spjegazzjoni bil-miktub tal-vot tagħhom fis-sessjoni plenarja. Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura

Il-ftuħ mill-ġdid tal-proċedura fil-konfront tal-Prim Ministru tar-Repubblika Ċeka dwar l-użu ħażin ta' fondi tal-UE u kunflitti ta' interess potenzjali (B9-0192/2020) SK

19-06-2020

Uznesenie víta obnovenie trestného stíhania Babiša a verí, že české súdnictvo bude nezávislé a nebude podliehať politickému vplyvu, vyzýva na posilnenie kontroly a na nulovú toleranciu konfliktu záujmov prijímateľov dotácií EÚ. Politici by sa nemali miešať do týchto procesov v zahraničí, ale v tomto prípade nejde o čisto zahraničného politika, ale tiež o osobu, ktorá je zároveň možným prijímateľom európskych dotácií s výrazným vplyvom na tvorbu pravidiel ich čerpania. Hlasoval som za prijatie tohto uznesenia.

Unjoni Bankarja - rapport annwali 2019 (A9-0026/2020 - Pedro Marques) SK

19-06-2020

Uznesenie je výročnou správou Európskeho parlamentu o Bankovej únii. Uznesenie vyzýva na vytvorenie európskeho systému zaistenia vkladov, na vytvorenie jednotného fondu na riešenie krízových situácií a k vytvoreniu spoločných európskych dlhopisov. Keďže tieto opatrenia neprispievajú k efektívnemu fungovaniu eurozóny, hlasoval som proti.

Linji gwida għall-Baġit 2021 - Taqsima III (A9-0110/2020 - Pierre Larrouturou) SK

19-06-2020

Znenie tohto usmernenia ide proti dobrému smerovaniu budúceho rozpočtu. Usmernenie napríklad žiada navyšovanie rozpočtu, chýbajú konkrétne merateľné ciele a sledovanie efektivity vynaložených zdrojov. Odporúča taktiež posilnenie politík, voči ktorým mal Dvor audítorov výhrady (spoločná poľnohospodárska politika, ochrana biodiverzity). Hlasovania som sa preto zdržal.

Is-Sħubija tal-Lvant, fit-tħejjija għas-Summit ta' Ġunju 2020 (A9-0112/2020 - Petras Auštrevičius) SK

19-06-2020

Európsky parlament prijal odporúčania adresované Rade, Komisii a vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v súvislosti s nadchádzajúcim samitom Východného partnerstva. Východné partnerstvo je spoločnou iniciatívou EÚ, členských štátov a šiestich východoeurópskych štátov – Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Gruzínska, Moldavska a Ukrajiny. Európsky parlament vyzýva, aby EÚ pokračovala v prehlbovaní spolupráce s danými krajinami napríklad v rozvoji konektivity, dopravy, podpore volebných reforiem, súdnictva, verejnej správy, či v boji proti korupcii. Správu som podporil, pretože je v záujme prehlbovania politickej a obchodnej spolupráce, z ktorej môže prosperovať ako EÚ, tak aj ostatné štáty Východného partnerstva.

Il-Balkani tal-Punent, wara s-Summit 2020 (A9-0091/2020 - Tonino Picula) SK

19-06-2020

Európsky parlament prijal správu o odporúčaní adresovanú Rade, Komisii a vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v súvislosti so samitom, ktorý sa uskutočnil v máji s predstaviteľmi EÚ a krajín Západného Balkánu. Správa vyzýva k podpore európskej perspektívy v krajinách Západného Balkánu, vyzýva menované inštitúcie zastupujúce EÚ k poskytovaniu jasných a jednotných prístupových kritérií, k nepretržitej politickej a technickej podpore počas celého prístupového procesu a k zlepšeniu merania pokroku tak, aby sa každá pristupujúca krajina posudzovala na základe kondicionality a zásady vlastných zásluh. Správa tiež apeluje na okamžité začatie prístupových rokovaní s Albánskom a Severným Macedónskom. Podporujem prehlbovanie hospodárskej spolupráce postavenej na výmene najlepších skúseností a integráciu krajín Západného Balkánu do EÚ, túto správu som preto podporil.

Turiżmu u trasport fl-2020 u lil hinn (RC-B9-0166/2020, B9-0166/2020, B9-0175/2020, B9-0177/2020, B9-0178/2020, B9-0180/2020, B9-0182/2020, B9-0184/2020) SK

19-06-2020

Uznesenie je reakciou na balík opatrení prijatých Komisiou v oblasti cestovného ruchu, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby národné vlády zmiernili obmedzenia cestovania a aby sa znovu otvorili pre cestovný ruch koordinovaným spôsobom. Parlament víta tieto usmernenia a zároveň vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa dohodli na dočasných a primeraných opatreniach, ktoré sú v súlade s vedeckými poznatkami o bezpečnom tranzite a pohybe medzi krajinami.
Koronakríza má negatívny dopad na turizmus v EÚ. Považujem za kľúčové skoré obnovenie mobility osôb za primeraných opatrení ihneď, ako vnútroštátne autority budú považovať situáciu v súvislosti s ochorením COVID 19 za zvládnutú. Tento návrh som podporil.

Kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tat-tassazzjoni: posponiment ta' ċerti limiti ta' żmien minħabba l-pandemija tal-COVID-19 (C9-0134/2020) SK

19-06-2020

Predmetom návrhu je odklad na podávanie a výmenu niektorých informácii v oblasti daní o 3 mesiace z dôvodu pandémie COVID 19. Odklad sa týka napríklad informácií o finančných účtoch, ktorých príjemcovia sú daňovými rezidentmi v inom členskom štáte. Návrh som podporil.

Appoġġ temporanju eċċezzjonali fil-kuntest tal-FAEŻR b'rispons għat-tifqigħa tal-COVID-19 (emenda tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013) (C9-0128/2020 - Norbert Lins) SK

19-06-2020

Návrh umožňuje členským štátom poskytovať dočasnú pomoc farmárom a malým podnikom v poľnohospodárskom sektore v súvislosti s koronakrízou. Toto opatrenie prináša flexibilitu do využívania zdrojov v rámci existujúcich programov rozvoja vidieka. Táto pomoc bude mať formu jednorazovej platby a bude sa vyplácať do konca roka 2020. Návrh som podporil.

Inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej: miżuri temporanji dwar il-limiti ta' żmien għall-istadji ta' ġbir, verifika u eżami fid-dawl tat-tifqigħa tal-COVID-19 (C9-0142/2020 - Loránt Vincze) SK

19-06-2020

Návrh reaguje na dopad pandémie na inštitút Európskej iniciatívy občanov, ktorá umožňuje občanom EÚ vyzvať Európsku komisiu na začatie legislatívneho konania. Ide o náročný proces, do ktorého je potrebné zapojiť milión občanov zo štvrtiny členských štátov. V súčasnosti je priebeh týchto aktivít značne obmedzený. Komisia preto prišla s návrhom niekoľkých úprav, akým je napríklad dočasné predĺženie lehôt na zber vyhlásení o podpore iniciatívy. Tento návrh som podporil.

Il-protesti kontra r-razziżmu wara l-mewt ta' George Floyd (B9-0194/2020, B9-0195/2020, B9-0196/2020, B9-0197/2020) SK

19-06-2020

Uznesenie Európskeho parlamentu je reakciou na smrť Georga Floyda v USA, ako aj podobné prípady zabitia inde vo svete. Dôrazne odsudzujem všetky prejavy rasovej diskriminácie, ktoré sú často spájané aj s neprimeraným policajným násilím, a to nielen v USA. Tento návrh som podporil.

Kuntatt

Bruxelles

Strasbourg