Nikola
VULJANIĆ

Ontwerpresolutie(s) - 7de zittingsperiode Nikola VULJANIĆ

Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Ontwerpresolutie over de top EU-Rusland

04-02-2014 B7-0159/2014