Veuillez remplir ce champ
Demetris PAPADAKIS Demetris PAPADAKIS
Demetris PAPADAKIS

Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement

Lid

Cyprus - Movement for Social Democracy EDEK (Cyprus)

Geboortedatum : , Ammochostos

Schriftelijke stemverklaringen Demetris PAPADAKIS

Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van slots op communautaire luchthavens EL

26-03-2020

H πανδημία του ιού COVID-19 επέφερε σοβαρές επιπτώσεις στους αερομεταφορείς με αποτέλεσμα τη σημαντική́ μείωση της εναέριας κυκλοφορίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Συγκεκριμένα, οι ευρωπαϊκοί́ αερολιμένες προβλέπουν απώλεια 67 εκατομμυρίων επιβατών κατά́ το πρώτο τρίμηνο του 2020. Το φαινόμενο αυτό́ θίγει σημαντικά́ τις αερομεταφορές σε ολόκληρη την Ένωση. Υπό αυτές τις τρέχουσες έκτακτες συνθήκες, ψηφίσαμε υπερ της προσωρινής αναστολής εφαρμογής των κανόνων της ΕΕ που υποχρεώνουν τις αεροπορικές εταιρίες να χρησιμοποιούν τις περισσότερες «χρονοθυρίδες» (slots) απογείωσης και προσγείωσης για να μην τις χάσουν την επόμενη χρονιά, καθώς και την πρόταση να σταματήσουν οι «πτήσεις φαντάσματα» που παρατηρούνται λόγω της εξάπλωσης του COVID-19. Η εν λόγω πρόταση θα μετριάσει τις επιπτώσεις της τρέχουσας κρίσης και θα παράσχει ασφάλεια δικαίου στους αερομεταφορείς για τα σχετικά́ τμήματα των περιόδων προγραμματισμού δρομολογίων. Επομένως, οι συντονιστές θα μπορούν να ανακατανέμουν τυχόν διαθεσίμους χρόνους χρήσης που ελευθερώνονται, ανάλογα με τις ανάγκες. Συμφωνήθηκε επίσης να γίνεται συνεχώς ανάλυση των επιπτώσεων του ιού στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών και η Ένωση να είναι σε θέση να παρατείνει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, την περίοδο εφαρμογής των μέτρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό́ σε περίπτωση που εξακολουθήσουν να επικρατούν οι αντίξοες συνθήκες.

Specifieke maatregelen om investeringen in de gezondheidszorgstelsels van de lidstaten en in andere sectoren van hun economieën vrij te maken als antwoord op de COVID-19-uitbraak [Investeringsinitiatief Coronavirusrespons] EL

26-03-2020

Η έξαρσης της νόσου COVID-19 προκάλεσε μια έκτακτη κατάσταση στον τομέα της δημόσιας υγείας που πλήττει τους πολίτες, τις κοινωνίες και τις οικονομίες των κρατών-μελών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια σειρά μέτρων για τον μετριασμό των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου με στόχο μια συντονισμένη ευρωπαϊκή απόκριση. Ως εκ τούτου, υπερψήφισα την πρόταση για μια «Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κοροναϊού» με στόχο την προώθηση των επενδύσεων μέσω της κινητοποίησης των διαθέσιμων ταμειακών αποθεμάτων στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, για την άμεση αντιμετώπιση της κρίσης, ύψους 37 δισ. Ευρώ. Πρόκειται για ένα επιβεβλημένο μέτρο για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της κρίσης στον τομέα της δημόσιας υγείας αλλά και τις οικονομίας. Η πανδημία εμποδίζει την ανάπτυξη στα κράτη μέλη προκαλώντας σοβαρές ελλείψεις ρευστότητας εξαιτίας της αιφνίδιας και σημαντικής αύξησης των δημόσιων επενδύσεων που απαιτούνται στα συστήματα υγείας και σε άλλους τομείς των οικονομιών τους. Πολύ σημαντική είναι και η διάθεση 8 δισ. ευρώ για τη στήριξη περίπου 100.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία ή τα αναγκαστικά περιοριστικά μέτρα.

Lopende hoorzittingen uit hoofde van artikel 7, lid 1 van het VEU, met betrekking tot Polen en Hongarije (B9-0032/2020) EL

16-01-2020

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ, το Συμβούλιο μπορεί να απευθύνει συστάσεις στα εν λόγω κράτη μέλη. Είναι στην αρμοδιότητά του να συστήσει στην Ουγγαρία και την Πολωνία να αναλάβουν νομοθετικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, την ελευθερία της έκφρασης και την ακαδημαϊκή ελευθερία· να θέσουν σε εφαρμογή νέες μεταρρυθμίσεις έως ότου αξιολογηθούν δεόντως, τόσο μέσω ευρείας δημόσιας διαβούλευσης όσο μέσω διαλόγου εμπειρογνωμόνων με διεθνείς οργανισμούς· να σταματήσουν την παρενόχληση δικαστών, δημοσιογράφων και καθηγητών.
Για όλους αυτούς τους λόγους υπερψήφισα την εν λόγω πρόταση ψηφίσματος.

COP15 bij het Biodiversiteitsverdrag (Kunming 2020) (B9-0035/2020) EL

16-01-2020

Η Σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα είναι μια πολυμερής συνθήκη που τέθηκε σε ισχύ στις 29 Δεκεμβρίου 1993. Η Σύμβαση έχει τρεις κύριους στόχους:
- τη διατήρηση της βιολογικής ποικιλομορφίας (ή της βιοποικιλότητας)
- τη βιώσιμη χρήση των συστατικών
- και τη δίκαιη κατανομή των οφελών που προκύπτουν από τους γενετικούς πόρους.
Στόχος της COP15 θα είναι η ανασκόπηση της επίτευξης και της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου για τη βιοποικιλότητα 2011-2020 της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα. Επιπλέον, η COP15 αναμένεται να επικαιροποιήσει το στρατηγικό σχέδιο της Σύμβασης και να υιοθετήσει ένα παγκόσμιο πλαίσιο για τη βιοποικιλότητα μετά το 2020.
Στην πρόταση ψηφίσματος τονίζεται η σημασία της προστασίας της παγκόσμιας βιοποικιλότητας, και καλούνται η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δεσμευθούν για άμεσες, ουσιαστικές και συμπληρωματικές προσπάθειες για τη διατήρηση και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ.
Για όλους αυτούς τους λόγους υπερψήφισα την εν λόγω πρόταση ψηφίσματος.

De werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2018 (A9-0032/2019 - Peter Jahr) EL

16-01-2020

Σύμφωνα με το άρθρο 228 της ΣΛΕΕ, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, ο οποίος εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι αρμόδιος να δέχεται τις καταγγελίες όλων των πολιτών της Ένωσης ή των φυσικών ή νομικών προσώπων που κατοικούν ή έχουν την καταστατική τους έδρα σε κράτος μέλος, σχετικά με περιπτώσεις κακοδιοίκησης στο πλαίσιο της δράσης των θεσμικών ή λοιπών οργάνων ή οργανισμών της Ένωσης, με εξαίρεση το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την άσκηση των δικαιοδοτικών του καθηκόντων.
Ως κακοδιοίκηση νοείται η ανεπάρκεια ή η αναποτελεσματικότητα της διοίκησης. Τούτο συμβαίνει όταν ένα θεσμικό όργανο δεν ενεργεί σύμφωνα με τον νόμο, δεν τηρεί τις αρχές της χρηστής διοίκησης ή παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Το 2018, 17.996 πολίτες προσέφυγαν στις υπηρεσίες του Διαμεσολαβητή, εξ αυτών δε 14.596 έλαβαν συμβουλές μέσω του διαδραστικού οδηγού που περιέχεται στον ιστότοπο της Διαμεσολαβήτριας, από τα υπόλοιπα αιτήματα οι υπηρεσίες του Διαμεσολαβητή έδωσαν απάντηση σε 1.220, ενώ 2180 εξετάστηκαν από τη Διαμεσολαβήτρια ως καταγγελίες.
Τα τρία βασικά θέματα προβληματισμού της Διαμεσολαβήτριας στις έρευνες που περατώθηκαν το 2018 αφορούσαν: τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες και έγγραφα.
Για όλους αυτούς τους λόγους υπερψήφισα την εν λόγω έκθεση.

Protocol tussen de EU, IJsland en Noorwegen inzake de toegang tot Eurodac voor rechtshandhavingsdoeleinden betreffende de criteria en de mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat, in IJsland of in Noorwegen wordt ingediend (A9-0053/2019 - Jadwiga Wiśniewska) EL

15-01-2020

Ο «αναδιατυπωμένος» κανονισμός Eurodac επέτρεψε τη χορήγηση πρόσβασης στο Eurodac σε αρχές επιβολής του νόμου με σκοπό την πρόληψη, εξακρίβωση και διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων. Σκοπός είναι να επιτρέπεται στις αρχές επιβολής του νόμου να ζητούν την αντιπαραβολή δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων με δεδομένα που φυλάσσονται στην κεντρική βάση δεδομένων Eurodac προκειμένου να εξακριβώσουν την ακριβή ταυτότητα ή να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες με σκοπό την πρόληψη, εξακρίβωση ή διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων.
Από την άλλη πλευρά, η επέκταση θα επιτρέψει στις αρχές επιβολής του νόμου όλων των άλλων συμμετεχόντων κρατών, είτε άλλων κρατών μελών της ΕΕ είτε συνδεδεμένων χωρών, να ζητούν αντιπαραβολή δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων με τα δεδομένα που καταγράφονται από την Ισλανδία και τη Νορβηγία και καταχωρίζονται στη βάση δεδομένων Eurodac, για τους ίδιους σκοπούς.
Για όλους αυτούς τους λόγους υπερψήφισα την εν λόγω έκθεση.

Overeenkomst tussen de EU en China inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten (A9-0041/2019 - Tomasz Piotr Poręba) EL

15-01-2020

Στις 5 Ιουνίου 2003, μετά τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις υποθέσεις που είναι γνωστές με την ονομασία «Ανοικτοί ουρανοί», το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες με σκοπό την αντικατάσταση ορισμένων διατάξεων σε υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών από μια συμφωνία σε επίπεδο Ένωσης.
Στόχος των εν λόγω συμφωνιών είναι να παρασχεθεί σε όλους τους αερομεταφορείς της ΕΕ ισότιμη πρόσβαση στα δρομολόγια μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών, και έτσι να εναρμονιστούν με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι διμερείς συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών.
Η συμφωνία θα τροποποιήσει ή θα συμπληρώσει διατάξεις των διμερών συμφωνιών αεροπορικών μεταφορών μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση της εναρμόνισης με το ενωσιακό δίκαιο. Οι διατάξεις της αντικαθιστούν ή συμπληρώνουν τις υφιστάμενες διατάξεις 27 διμερών συμφωνιών αεροπορικών μεταφορών μεταξύ κρατών μελών και της Κίνας.
Η συμφωνία θα εξυπηρετεί έναν θεμελιώδη στόχο της εξωτερικής πολιτικής αερομεταφορών της Ένωσης, καθώς εναρμονίζει υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών με το δίκαιο της Ένωσης.
Για όλους αυτούς τους λόγους υπερψήφισα την εν λόγω έκθεση.

Gemeenschappelijk btw-stelsel met betrekking tot de speciale regeling voor kleine ondernemingen (A9-0055/2019 - Inese Vaidere) EL

15-01-2020

Το Συμβούλιο κατέληξε σε συμφωνία επί γενικής προσέγγισης κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου ECOFIN στις 8 Νοεμβρίου 2019 για την περαιτέρω απλούστευση των κανόνων ΦΠΑ που ισχύουν για τις μικρές επιχειρήσεις (ΜΜΕ).
Επιπλέον, το Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει εκ νέου τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη γενική του προσέγγιση, δεδομένου ότι το κείμενο πράγματι διαφέρει ουσιωδώς από την αρχική πρόταση της Επιτροπής της 18ης Ιανουαρίου 2018.
Τόσο η αρχική πρόταση της Επιτροπής όσο και η γενική προσέγγιση του Συμβουλίου αποσκοπούν στη θέσπιση νέων κανόνων για τη μείωση του διοικητικού φόρτου και του κόστους συμμόρφωσης για τις ΜΜΕ, και για τη δημιουργία ενός φορολογικού περιβάλλοντος που θα βοηθά τις ΜΜΕ να αναπτυχθούν και να πραγματοποιούν διασυνοριακές συναλλαγές με αποδοτικότερο τρόπο.
Για όλους αυτούς τους λόγους υπερψήφισα την εν λόγω έκθεση.

De Europese Green Deal (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020) EL

15-01-2020

H πρόταση ψηφίσματος για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αποσκοπεί στην αύξηση του επιπέδου φιλοδοξίας της ΕΕ για το κλίμα για το 2030 και το 2050, με την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας το αργότερο έως το 2050 και την αύξηση του στόχου της ΕΕ για μείωση των εγχώριων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για το 2030 σε 55% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.
Επίσης, επισημαίνει τον κεντρικό ρόλο παροχής καθαρής, οικονομικά προσιτής και ασφαλούς ενέργειας, καθώς και την κινητοποίηση της βιομηχανίας για πιο καθαρή και κυκλική οικονομία.
Επιπρόσθετα, προβλέπεται σχεδιασμός για την παραγωγή μιας πιο βιώσιμης πολιτικής στον τομέα των τροφίμων με τον σχεδιασμό ενός δίκαιου, υγιεινού και φιλικού προς το περιβάλλον συστήματος τροφίμων, καθώς προσδοκεί σε μηδενική ρύπανση, για ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από τοξικές ουσίες.
Tέλος, η ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσει την πολιτική προβολή της ως παγκόσμιος ηγετικός παράγων στο θέμα της κλιματικής αλλαγής, καθώς και την κινητοποίηση της έρευνας και την προώθηση της καινοτομίας για την επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων.
Για όλους αυτούς τους λόγους υπερψήφισα την εν λόγω πρόταση ψηφίσματος.

Jaarverslag 2018 over de mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie op dit gebied (A9-0051/2019 - Isabel Wiseler-Lima) EL

15-01-2020

H ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία εκφράζει βαθιά ανησυχία για τις επιθέσεις κατά της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου παγκοσμίως το 2018, οι οποίες αντανακλούν την άνοδο του αυταρχισμού ως πολιτικού σχεδίου, που περιλαμβάνει περιφρόνηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταστολή εις βάρος των αντιφρονούντων, πολιτικοποιημένη δικαιοσύνη και προκαθορισμένα εκλογικά αποτελέσματα, συρρίκνωση χώρου για την κοινωνία των πολιτών, και περιορισμούς στην ελευθερία του συνέρχεσθαι και στην ελευθερία της έκφρασης.
H ετήσια έκθεση υπενθυμίζει επίσης τη δέσμευση της ΕΕ ότι θα θέτει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στο επίκεντρο των σχέσεών της με τις τρίτες χώρες· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι ο στόχος της προαγωγής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας ανά τον κόσμο πρέπει να ενσωματωθεί σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ που έχουν εξωτερική διάσταση· καλεί την ΕΕ να εκπληρώσει αυτές τις δεσμεύσεις και να μεριμνήσει ώστε οι ενέργειές της να μην ενισχύουν ακούσια τα αυταρχικά καθεστώτα. Tέλος, καλούνται η ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν λύσεις για την προαγωγή και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας.
Για όλους αυτούς τους λόγους υπερψήφισα την εν λόγω έκθεση.

Contact

Bruxelles

Strasbourg

Postadres

  • European Parliament
    Rue Wiertz
    Altiero Spinelli 11G269
    1047 Bruxelles