Veuillez remplir ce champ
Miapetra KUMPULA-NATRI Miapetra KUMPULA-NATRI
Miapetra KUMPULA-NATRI

Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement

Lid

Finland - Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/Finlands Socialdemokratiska Parti (Finland)

Geboortedatum : , Vaasa

8e zittingsperiode Miapetra KUMPULA-NATRI

Fracties

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid

National parties

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/Finlands Socialdemokratiska Parti (Finland)

Leden

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in het Parlementair Associatiecomité EU-Moldavië
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie industrie, onderzoek en energie

Plaatsvervanger

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur

Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd en tot intrekking van Richtlijn 2000/84/EG

19-02-2019 ITRE_AD(2019)632025 PE632.025v02-00 ITRE
Sven SCHULZE

ADVIES inzake taalgelijkheid in het digitale tijdperk

26-04-2018 ITRE_AD(2018)618316 PE618.316v02-00 ITRE
Marisa MATIAS

ADVIES inzake economische empowerment van vrouwen in de particuliere en openbare sector in de EU

27-06-2017 EMPL_AD(2017)601266 PE601.266v03-00 EMPL
Tania GONZÁLEZ PEÑAS

Ontwerpresolutie(s)

Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Beperkte interpellaties

Beperkte interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 130 bis, bijlage III van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten

Schriftelijke stemverklaringen

Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) FI

13-02-2019

Euroopan unionin vahva perusliima on maiden ja alueiden välinen solidaarisuus. Euroopassa vallitsee edelleen niin maiden välillä, mutta erityisesti maiden sisällä alueiden välillä, suuria eroja.
Parlamentin suuntaviivat seuraavalle rahoituskehyskaudelle ovat pääsääntöisesti erittäin hyvät. 380 miljardia innovaatioille, kilpailukyvyn vahvistamiseen ja sosiaaliseen koheesioon ei ole mikään pieni rahasumma. Se osoittaa, että EU toimii ja EU voi tukea kansalaisiaan. Erityisen iloinen olen lapsitakuusta, joka saatiin sosialidemokraattien toiveesta mukaan.
Verkkojen Eurooppa -hankkeille sen sijaan olisin toivonut komission esityksen mukaista 10 miljardin rahoitusosuutta. Ilmastonmuutoksen torjumiseksi meidän on panostettava kestävään liikenteeseen ja olisi hyvä, että koheesiorahoja käytettäisiin TEN-T-verkoston hankkeisiin, jotka edistävät liikkumista koko Euroopassa. Yksi tällainen hanke on Rail Baltica, johon toivon EU-maiden ja komission suhtautuvan myönteisesti. Siihen kun lisätään TEN-T-verkon jatkaminen Tornioon Suomen päärataa pitkin saadaan kunnon eurooppalainen liikenneverkko.

Bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa) FI

17-01-2019

Esitys Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin talousarvion suojaamisesta tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita antaa EU:lle työkalut ja mahdollisuuden pidättää, vähentää tai estää jäsenmaiden saamaa EU-rahoitusta, jos maat eivät sitoudu oikeusvaltioperiaatteeseen tai jos ne halventavat sitä. Myös jo hyväksyttyjä toimenpiteitä voidaan kumota.
Esityksen taustalla on ajatus siitä, ettei EU ole vain talousyhteisö, vaan oikeusvaltioperiaatteeseen nojaava yhteisö.
Mikäli jäsenmaiden vastaanottaman EU-rahoituksen käytössä havaitaan puutteita, esityksen mukaan ensimmäisessä vaiheessa komission on oltava yhteydessä jäsenmaahan. Neuvostoa informoidaan tilanteesta ja se voi puuttua käsittelyyn.
Tarpeen kasvaessa Euroopan yhteiselle ja tärkeälle budjetille on samalla välttämätöntä lisätä myös luottamusta yhteisön varojen käyttöön. Kyseinen esitys on oleellinen työkalu varojen käytön seuraamiseen: EU-rahoituksen ehdollisuutta on vahvistettava. On myös varmistettava, että varainhoito on moitteetonta. Tämä suojaa EU:n taloudellisia etuja.
On tietenkin toivottavaa, että säädöksellä olisi jo itsessään ohjaavaa ja ennaltaehkäisevää vaikutusta. Toivottavasti esitys tukee sitä, että unionin varat käytetään oikein ja mahdollisimman tehokkaasti.
On hienoa, että parlamentti lähtee trilogineuvotteluihin torstaina Strasbourgin täysistunnossa vahvistetun, suuren enemmistön tuen saaneen mandaatin turvin. Itselleni ja edustamalleni S&D-ryhmälle on tärkeää, että parlamentin vahvaan kantaan kirjattiin mukaan lisäys, jonka mukaan oikeusvaltioperiaatteen lisäksi myös veronkierron ja haitallisen verokilpailun ehkäisy ja sen sanktiointi otettaisiin mukaan unionin budjetin tarkkailu- ja sääntelykehikkoon.

Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (resolutie) (A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira) FI

12-12-2018

Äänestysselitys: EU:n ja Japanin välinen kauppasopimus
Aikana, jolloin luemme enemmän kauppasotien uhkasta kuin kuulemme positiivisia uutisia, on hienoa, että pääsimme maaliin yhdellä etapilla. Parlamentin tänään hyväksymä kauppasopimus EU:n ja Japanin välille vahvistaa kestävää kehitystä ja luo uutta uskoa sääntöpohjaiseen maailmankauppaan. Protektionismi ja eristäytyminen eivät ole ratkaisuja kansainvälisissä suhteissa. Euroopan unioni ja Japani näyttävätkin nyt maailmalle esimerkkiä sopimisesta.
Oli hyvä nähdä, että INTA-valiokunnan aktiivinen toiminta sai Japanin vakuuttamaan vielä erikseen, että se saattaa työlainsäädäntönsä puuttuvilta osin yhdenmukaiseksi kansainvälisen työjärjestön ILO:n kahdenkeskisen konvention kanssa, ja Japanissa käynnistettiin myös keskustelu niiden ratifioimisesta. Japani on lisäksi valmistautunut hyvin kauppasopimuksen kaupan ja kestävän kehityksen (TSD) luvun kohtien toteuttamiseen, kerrotaan pääministeri Aben terveisissä europarlamentaarikoille.
Arvioidaan, että kyseessä on edistyksellisin kauppasopimus, mitä EU on koskaan solminut, joka velvoittaa molemmat osapuolet korkealaatuiseen ympäristön ja työntekijöiden suojeluun.

Schriftelijke vragen

Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Verklaringen

Originele, door het Europees Parlement gearchiveerde, ondertekende/gedateerde verklaring.

Contact

Bruxelles

Strasbourg

Postadres

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 12G318
  1047 Bruxelles