Please fill this field
Maria GRAPINI Maria GRAPINI
Maria GRAPINI

Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement

Lid

Roemenië - Partidul Puterii Umaniste (Roemenië)

Geboortedatum : , Berești - Galați

8e zittingsperiode Maria GRAPINI

Fracties

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid

National parties

 • 01-07-2014 / 08-07-2015 : Partidul Conservator (Roemenië)
 • 09-07-2015 / 21-03-2019 : Partidul Puterii Umaniste (Roemenië)
 • 22-03-2019 / 01-07-2019 : Partidul Social Democrat (Roemenië)

Leden

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met het Koreaanse schiereiland
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
 • 02-02-2017 / 01-07-2019 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest

Plaatsvervanger

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie vervoer en toerisme
 • 14-07-2014 / 01-02-2017 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in het Parlementair Associatiecomité EU-Moldavië
 • 22-11-2016 / 18-01-2017 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie vervoer en toerisme
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur

Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van de wettelijke bepalingen en de gezamenlijke verklaring inzake de parlementaire controle op de gedecentraliseerde agentschappen

24-01-2019 LIBE_AD(2019)631991 PE631.991v02-00 LIBE
Maria GRAPINI

ADVIES over de tenuitvoerlegging van de richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg

23-11-2018 IMCO_AD(2018)623966 PE623.966v02-00 IMCO
Maria GRAPINI

ADVIES inzake een Europese strategie betreffende coöperatieve slimme vervoerssystemen

29-01-2018 LIBE_AD(2018)612195 PE612.195v02-00 LIBE
Maria GRAPINI

Opinions - as shadow rapporteur

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake militaire mobiliteit

12-10-2018 TRAN_AD(2018)626673 PE626.673v04-00 TRAN
Pavel TELIČKA

ADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019

12-07-2018 IMCO_AD(2018)622282 PE622.282v02-00 IMCO
Jasenko SELIMOVIC

ADVIES inzake de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in de Europese Unie: tijd voor actie!

05-06-2018 IMCO_AD(2018)619168 PE619.168v02-00 IMCO
Matthijs van MILTENBURG

Ontwerpresolutie(s)

Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten

Schriftelijke stemverklaringen

Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming (A8-0395/2018 - Cecilia Wikström) RO

16-04-2019

Migrația este un fenomen care a afectat Uniunea Europeană în ultimul timp și este în continuare în mișcare. Acest fenomen se schimbă cu rapiditate și consider că este necesar un cadru stabilit de Uniunea Europeană care să permită un răspuns cât mai eficient și rapid în ceea ce privește schimbările din domeniul migrației. Este foarte important să identificăm vulnerabilitățile și provocările care apar în fiecare zi la granițele UE. Una dintre cele mai fundamentale prerogative ale Uniunii Europene este aceea de a-și proteja cetățenii, tocmai de aceea este esențial să luptăm pentru o migrație legală și să combatem infracționalitatea la granițe, însă trebuie totodată să avem un răspuns prompt și eficient cu privire la populația care migrează în UE și cu privire la cererile de azil, respectând totodată drepturile omului și valorile europene. Am votat acest raport datorită considerentelor prezentate mai sus.

Toetreding van de EU tot de Akte van Genève betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen (A8-0187/2019 - Virginie Rozière) RO

16-04-2019

Este important ca denumirile de origine și indicațiile geografice ale produselor dintr-o anumită țară să fie păstrate și protejate, fie că este vorba de vinuri, băuturi spirtoase, ori alte produse agricole și alimentare. Câteva state membre ale Uniunii Europene sunt părți ale Actului de la Geneva, prin care acestea se angajează să protejeze pe teritoriile lor denumirile și indicațiile geografice ale produselor celorlalte țări, motiv pentru care consider că ar fi un beneficiu ca Uniunea Europeană să adere la Actul de la Geneva al Acordului de a Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice. Acest lucru ar îmbunătăți protecția indicațiilor geografice în toate țările și ar aduce totodată Uniunii Europene un avantaj în negocieri cu partenerii comerciali. Consider că este important ca UE să beneficieze de acest acord, care aduce un spor valorii adăugate din sectorul agricol și oferă avantaje comerciale tuturor părților contractante, motiv pentru care am votat în favoarea acestei recomandări.

Actie van de Unie ingevolge haar toetreding tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen (A8-0036/2019 - Virginie Rozière) RO

16-04-2019

Acordul de la Lisabona din 31 octombrie 1958 privind protecția și înregistrarea internațională a denumirilor de origine a creat o uniune specială în cadrul Uniunii pentru Protecția Proprietății Industriale, care a fost instituită prin Convenția de la Paris din 1883 pentru protecția proprietății industriale. Părțile contractante se angajează așadar să protejeze, pe teritoriile lor, denumirile de origine ale produselor celorlalte țări din cadrul Uniunii speciale, care sunt recunoscute și protejate ca atare în țara de origine și care sunt înregistrate la Biroul Internațional de Proprietate.
Deoarece Uniunea Europeană are competență exclusivă pentru domeniile reglementate de Actul de la Geneva și, deși există legislație a Uniunii Europene care prevede protecția indicațiilor geografice ale anumitor produse agricole cum ar fi vinurile, băuturile spirtoase, vinurile aromatizate, dar și alte produse agricole și alimentare, nici Uniunea Europeană, nici statele sale membre nu pot beneficia de Uniunea specială instituită prin Acordul de la Lisabona fără aderare la Actul de la Geneva. Aderarea Uniunii Europene la Actul de la Geneva are importanță politică, în măsura în care legislația Uniunii Europene asupra indicațiilor geografice neagricole, în special în contextul aderării la Actul de la Geneva, este vitală, motiv pentru care am susținut această recomandare.

Schriftelijke vragen

Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017)

**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de EU als dolfinariumvrije zone

03-10-2016 P8_DCL(2016)0104 Vervallen
Ivan JAKOVČIĆ Jozo RADOŠ Igor ŠOLTES Javier NART Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA Patricija ŠULIN Tomáš ZDECHOVSKÝ Nedzhmi ALI Brian HAYES Molly SCOTT CATO Davor ŠKRLEC Ramon TREMOSA i BALCELLS Maria GRAPINI
Datum bekendmaking : 03-10-2016
Vervaldatum : 03-01-2017
Aantal ondertekenaars : 46 - 04-01-2017

Schriftelijke verklaring over de bevordering van de visconsumptie

12-09-2016 P8_DCL(2016)0095 Vervallen
Ivan JAKOVČIĆ Tonino PICULA Jozo RADOŠ Patricija ŠULIN Tomáš ZDECHOVSKÝ Nedzhmi ALI Brian HAYES Ruža TOMAŠIĆ Ivana MALETIĆ Anna ZÁBORSKÁ Izaskun BILBAO BARANDICA Marian HARKIN Davor ŠKRLEC Ramon TREMOSA i BALCELLS Maria GRAPINI Igor ŠOLTES
Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 66 - 13-12-2016

Schriftelijke verklaring over versleuteling

12-09-2016 P8_DCL(2016)0073 Vervallen
Nicola CAPUTO Doru-Claudian FRUNZULICĂ Miroslav POCHE Patricija ŠULIN José BLANCO LÓPEZ Emilian PAVEL Takis HADJIGEORGIOU Marlene MIZZI Tibor SZANYI Péter NIEDERMÜLLER Momchil NEKOV Eva MAYDELL Brian HAYES Maria GRAPINI Tomáš ZDECHOVSKÝ Liisa JAAKONSAARI Lynn BOYLAN Therese COMODINI CACHIA Beatrix von STORCH Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU Alberto CIRIO Claudia ȚAPARDEL Victor NEGRESCU Barbara KAPPEL Georgios EPITIDEIOS Eleftherios SYNADINOS
Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 56 - 13-12-2016

Verklaringen

Originele, door het Europees Parlement gearchiveerde, ondertekende/gedateerde verklaring.

Contact

Bruxelles

Strasbourg