Emil
RADEV

Opinions - as shadow rapporteur - 8e zittingsperiode Emil RADEV

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) wat betreft samenwerking met het Europees Openbaar Ministerie en de doeltreffendheid van de onderzoeken van OLAF

25-01-2019 JURI_AD(2019)630425 PE630.425v02-00 JURI
Jean-Marie CAVADA

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten

05-12-2018 LIBE_AD(2018)629627 PE629.627v02-00 LIBE
Terry REINTKE

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Rechten en waarden

22-11-2018 JURI_AD(2018)627900 PE627.900v02-00 JURI
Sylvia-Yvonne KAUFMANN

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027

21-11-2018 JURI_AD(2018)627030 PE627.030v02-00 JURI
Evelyne GEBHARDT

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 178/2002 [betreffende de algemene levensmiddelenwetgeving], Richtlijn 2001/18/EG [inzake de doelbewuste introductie van ggo's in het milieu], Verordening (EG) nr. 1829/2003 [inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders], Verordening (EG) nr. 1831/2003 [betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding], Verordening (EG) nr. 2065/2003 [inzake rookaroma's], Verordening (EG) nr. 1935/2004 [inzake materialen die met levensmiddelen in contact komen], Verordening (EG) nr. 1331/2008 [inzake de uniforme toelatingsprocedure voor levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en levensmiddelenaroma's], Verordening (EG) nr. 1107/2009 [betreffende gewasbeschermingsmiddelen] en Verordening (EU) 2015/2283 [betreffende nieuwe voedingsmiddelen]

15-10-2018 JURI_AD(2018)625400 PE625.400v02-00 JURI
Pavel SVOBODA

ADVIES inzake het EU-scorebord voor justitie 2017

16-04-2018 LIBE_AD(2018)618121 PE618.121v02-00 LIBE
Sylvie GUILLAUME

ADVIES Naar een digitale handelsstrategie

24-10-2017 LIBE_AD(2017)609526 PE609.526v02-00 LIBE
Angelika MLINAR

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld

15-09-2017 JURI_AD(2017)604691 PE604.691v02-00 JURI
Kostas CHRYSOGONOS

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering en tot wijziging van Richtlijn 2009/101/EG

18-01-2017 JURI_AD(2017)594003 PE594.003v02-00 JURI
Kostas CHRYSOGONOS

ADVIES inzake het EU-Actieplan tegen de handel in wilde dieren en planten

28-09-2016 JURI_AD(2016)584147 PE584.147v02-00 JURI
Kostas CHRYSOGONOS

ADVIES inzake "Naar een akte voor een digitale interne markt"

07-12-2015 JURI_AD(2015)557273 PE557.273v02-00 JURI
Angel DZHAMBAZKI