Michel
REIMON

Opinions - as shadow rapporteur - 8e zittingsperiode Michel REIMON

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van de mededinging in de luchtvaart, houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 868/2004

23-02-2018 ECON_AD(2018)613502 PE613.502v02-00 ECON
Ramon TREMOSA i BALCELLS

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake het juridische en operationele kader van de Europese e-kaart voor diensten ingevoerd bij Verordening ... [ESC Regulation]

08-12-2017 ECON_AD(2017)610734 PE610.734v02-00 ECON
Olle LUDVIGSSON

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie

11-05-2017 CULT_AD(2017)599567 PE599.567v02-00 CULT
Silvia COSTA

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie (herschikking)

10-05-2017 CULT_AD(2017)595657 PE595.657v02-00 CULT
Curzio MALTESE

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat btw-tarieven op boeken, kranten en tijdschriften betreft

26-04-2017 CULT_AD(2017)601090 PE601.090v02-00 CULT
Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

ADVIES inzake de werking van franchising in de detailhandel

29-03-2017 ECON_AD(2017)595762 PE595.762v02-00 ECON
Doru-Claudian FRUNZULICĂ

ADVIES inzake internettoegang voor groei, concurrentievermogen en cohesie: Europese gigabitmaatschappij en 5G

01-03-2017 CULT_AD(2017)595493 PE595.493v02-00 CULT
Silvia COSTA

ADVIES inzake het EU-actieplan inzake e-overheid 2016-2020

28-02-2017 ITRE_AD(2017)594095 PE594.095v02-00 ITRE
Angelika MLINAR

ADVIES met aanbevelingen aan de Commissie inzake civielrechtelijke bepalingen over robotica

15-11-2016 ITRE_AD(2016)583918 PE583.918v03-00 ITRE
Kaja KALLAS

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de interne markt

28-09-2016 ITRE_AD(2016)583955 PE583.955v02-00 ITRE
Carlos ZORRINHO

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de interne markt

15-07-2016 CULT_AD(2016)578729 PE578.729v04-00 CULT
Sabine VERHEYEN

ADVIES inzake controle op de toepassing van het Unierecht: jaarverslag 2014

28-04-2016 ECON_AD(2016)578521 PE578.521v02-00 ECON
Ramon TREMOSA i BALCELLS

ADVIES inzake "Naar een beleid voor een digitale interne markt"

04-12-2015 ECON_AD(2015)567734 PE567.734v02-00 ECON
Renato SORU

ADVIES inzake de aanbevelingen aan de Europese Commissie voor de onderhandelingen over de Overeenkomst betreffende de handel in diensten (TiSA)

03-12-2015 ITRE_AD(2015)569782 PE569.782v03-00 ITRE
David BORRELLI

ADVIES inzake de aanbevelingen aan de Europese Commissie over de onderhandelingen over de Overeenkomst betreffende de handel in diensten (TiSA)

02-12-2015 ECON_AD(2015)567692 PE567.692v02-00 ECON
Alessia Maria MOSCA

ADVIES inzake "Naar een akte voor een digitale interne markt"

16-11-2015 CULT_AD(2015)565210 PE565.210v02-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij

20-04-2015 ITRE_AD(2015)549303 PE549.303v03-00 ITRE
José BLANCO LÓPEZ

ADVIES inzake de aanbevelingen aan de Commissie voor de onderhandelingen over het trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP)

27-03-2015 ECON_AD(2015)546785 PE546.785v02-00 ECON
Jeppe KOFOD

ADVIES inzake de aanbevelingen aan de Europese Commissie voor de onderhandelingen over het trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP)

25-03-2015 ITRE_AD(2015)546749 PE546.749v03-00 ITRE
Jerzy BUZEK

ADVIES inzake het standpunt van de Raad betreffende het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015

11-09-2014 CULT_AD(2014)536051 PE536.051v04-00 CULT
Silvia COSTA