Veuillez remplir ce champ
Jude KIRTON-DARLING Jude KIRTON-DARLING
Jude KIRTON-DARLING
Verenigd Koninkrijk

8e zittingsperiode Jude KIRTON-DARLING

Fracties

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid

National parties

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Labour Party (Verenigd Koninkrijk)

Leden

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie internationale handel
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie verzoekschriften
 • 14-07-2014 / 10-09-2017 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen van de Andesgemeenschap
 • 14-07-2014 / 10-09-2017 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie internationale handel
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie verzoekschriften
 • 11-09-2017 / 01-07-2019 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland

Plaatsvervanger

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 16-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Federale Republiek Brazilië
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie industrie, onderzoek en energie

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake de situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2015

14-10-2016 PETI_AD(2016)587496 PE587.496v02-00 PETI
Jude KIRTON-DARLING

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het klonen van runderen, varkens, schapen, geiten en paardachtigen die voor landbouwdoeleinden worden gehouden en gereproduceerd

28-05-2015 INTA_AD(2015)551983 PE551.983v02-00 INTA
Jude KIRTON-DARLING

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende nieuwe voedingsmiddelen

17-11-2014 INTA_AD(2014)537403 PE537.403v03-00 INTA
Jude KIRTON-DARLING

Opinions - as shadow rapporteur

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het verslag over het mededingingsbeleid

27-11-2017 INTA_AD(2017)610689 PE610.689v02-00 INTA
Tokia SAÏFI

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de toegankelijkheidseisen voor producten en diensten

06-02-2017 PETI_AD(2017)583968 PE583.968v03-00 PETI
Kostadinka KUNEVA

ADVIES inzake de interpretatie en tenuitvoerlegging van het interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven"

25-01-2017 PETI_AD(2017)582235 PE582.235v02-00 PETI
Notis MARIAS

Mondelinge vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Beperkte interpellaties

Beperkte interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 130 bis, bijlage III van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten

Schriftelijke stemverklaringen

Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Strategisch onderzoek van de Ombudsman OI/2/2017 betreffende de transparantie van het wetgevingsoverleg in de voorbereidende instanties van de Raad van de EU (A8-0420/2018 - Jo Leinen, Yana Toom) EN

17-01-2019

. – This report is a very welcome step in improving the openness and accountability of both the Council and the entire EU project. I urge my friends and colleagues from across the EU institutions to learn the lessons of Brexit. To understand the very real anger and frustration that exists across this continent towards this house, and the disconnect people feel between what happens here and their day-to-day lives. We do not solve this problem by hiding behind our procedures, our technical jargon and our ‘it has always been done this way’ mentality. We do not solve this problem with more secrecy, deflection and fear of scrutiny. I have read this script, I have seen this play, and I can promise you the ending is not a happy one. If you care about this Union, if you believe in the work we are doing here, as I do, make it as open and accountable as humanly possible. Go out of your way to bring the citizens of Europe inside these walls and let them see the sausage machine in action. It might not always be pretty, but I can promise you it is better than the alternatives.

Overeenkomst EU-Marokko over de wijziging van de Protocollen nrs. 1 en 4 bij de Euro-mediterrane overeenkomst Koninkrijk Marokko (resolutie) (A8-0478/2018 - Marietje Schaake) EN

16-01-2019

. ‒ The status of Western Sahara has yet to be resolved by the United Nations, and no EU-Morocco trade deal should prejudge the future of this disputed territory. The Court of Justice asked the EU to ensure that, should the deal cover Western Sahara, the Western Sahrawi should consent to it. This has not been done – neither in the initial deal nor in the revised deal presented to us today.
This is just bad governance from the Commission, and I see no reason why Parliament should welcome it. For that reason, I do not support this deal as it stands, and I voted to refer it to the Court.

Uitvoering van de handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia en Peru (A8-0446/2018 - Santiago Fisas Ayxelà) EN

16-01-2019

Over the last five years, the situation in Colombia has improved but the peace process remains extremely fragile.
The new government’s intentions are unclear. The killing of trade unionists, community organisers, human rights defenders and indigenous leaders continue - all too often with complete impunity.
The EU’s best tool to protect those at risk and support the peace process is the trade deal, together with the human rights roadmap.
In calling for a revision of the former - to include deterring sanctions - and the full implementation of the latter, so that violence can be completely eradicated, the European Parliament is sending a strong message to both Colombia and the European Commission.
Far more can and must be done - and we are willing to put as much pressure as necessary to achieve justice for Colombia.

Schriftelijke vragen

Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017)

**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over maatschappelijk verantwoord ondernemen, in het bijzonder met betrekking tot investeringen in ontwikkelingslanden

12-12-2016 P8_DCL(2016)0133 Vervallen
Monika SMOLKOVÁ Pavel POC Patricija ŠULIN Tomáš ZDECHOVSKÝ Vladimír MAŇKA Derek VAUGHAN Agnes JONGERIUS Boris ZALA Monica MACOVEI Kostas CHRYSOGONOS Marc TARABELLA Maria ARENA Olga SEHNALOVÁ Jude KIRTON-DARLING Elly SCHLEIN
Datum bekendmaking : 12-12-2016
Vervaldatum : 12-03-2017
Aantal ondertekenaars : 103 - 13-03-2017

Verklaringen

Originele, door het Europees Parlement gearchiveerde, ondertekende/gedateerde verklaring.